ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ДЕРЖАВНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ

  • Оксана Ігорівна Пархоменко-Куцевіл Міжрегіональна Академія управління персоналом
Ключові слова: корупція, адміністративні процеси, антикорупційні органи, реінжиніринг адміністративних процесів

Анотація

У статті проаналізована методологічна складова частина – реінжиніринг як основа формування антикорупційних органів. Обґрунтовано, що реінжиніринг – архітектурна побудова, створення державних установ (закладів, організацій) на основах інженерної науки шляхом проектування й управління державними процесами. До основних етапів реінжинірингу адміністративних процесів належать такі: підготовчий етап, який включає репозиціювання, визначення головної місії й основних проблем функціонування; етап стратегічного планування процесу реінжинірингу адміністративних процесів; етап розроблення проекту реінжинірингу адміністративних процесів; етап реалізації й контролю реінжинірингу адміністративних процесів.

Біографія автора

Оксана Ігорівна Пархоменко-Куцевіл, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

Посилання

1. Бабак О. Реінжиніринг як сучасний інструмент інноваційної діяльності підприємств. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/evu/2011_17_1/Babak.pdf. 2. Блинов А., Рудакова О., Захаров В. Реинжиниринг бизнес-процессов. М.: Юнити-дана, 2010. 343 с. 3. Виноградова О. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті: Монографія. Донецьк, 2005. 195 с. 4. Можливі принципи й орієнтовані правила проведення адміністративного реінжинірингу. URL:
http://library.if.ua/book/44/3048.html (дата звернення 12.11.2018 р.). 5. Пархоменко-Куцевіл О. Сучасні тенденції розвитку реінжинірингу в системі державного управління. Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2013. Вип. 36. С. 20–27. 6. Розкошна О., Гончарова М. Особливості формування системи реінжинірингу бізнес-процесів. Академічний огляд. 2011. № 1 (34). С. 103. 7. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. М.: Изд-во Манн, Иванов и Фербер. 2007. 288 с. 8. Шейн Л. Реинжиниринг бизнес-процессов: модное лекарство? Управление компанией. 2002. № 6. С. 68–74. 9. Яковенко С. Реінжиніринг бізнес-процесів шляхом інформатизації управління на підприємствах України. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 9 (39). С. 45–53.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті