«Часопис цивілістики» (Категорія «Б») – це юридичний науково-практичний фаховий журнал, заснований у 2006 році, на сторінках якого досліджуються актуальні проблеми правового регулювання цивільних та суміжних із цивільними правовідносин в сучасних умовах.

Засновником журналу є Національний університет «Одеська юридична академія».

На підставі Наказу Міністерста освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 «Право», 293 «Міжнародне право»).

Національний університет «Одеська юридична академія» є наступником багатих традицій Одеської правової школи, історія якої сягає своїм корінням ще в 1847 рік (час існування юридичного факультету Рішельєвського ліцею – першого вищого навчального закладу Одеси). У 1865 році юридичний факультет увійшов до складу Імператорського Новоросійського університету. В 1997 році, коли юридичній науці й освіті в Одесі виповнилося 150 років, Юридичний інститут Одеського держуніверситету був перетворений в Одеську державну юридичну академію. Вже через рік цей ВНЗ придбав членство в Асоціації європейських університетів, а в 2000 році академія отримала статус національного вищого навчального закладу. Указом Президента України від 2 вересня 2010 року № 893/2010 Академія була реорганізована в Національний університет «Одеська юридична академія».

За рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України Університет має ліцензію і сертифікат на право здійснення освітньої діяльності за вищим IV рівнем акредитації, яким дозволено надання вищої освіти (у т.ч. іноземним громадянам) на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста, магістра за спеціальністю «правознавство».

Сьогодні Національний університет «Одеська юридична академія» – один із центрів юридичної освіти і науки України – є провідним вищим навчальним закладом з правознавства, спадкоємцем славних традицій Одеської школи права, яка бере свій початок з 1847 року.

Матеріали, викладені у журналі «Часопис цивілістики», відображають погляд на цивілістичні проблеми як досвідчених фахівців і учених у сфері цивілістики, так і молодих дослідників проблем у сфері цивільного права. У представлених до уваги читача статтях містяться як традиційні, так і нетрадиційні підходи до теоретико-методологічних та практичних основ розглядуваної проблематики. Рубрика «Питання теорії» традиційно вміщує статті, присвячені загальним проблемам цивілістики.

На сторінках журналу висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного права, конституційного права, міжнародного права, права Європейського Союзу, цивільного права і процесу, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального та кримінально-процесуального права та інших галузей права. Подаються матеріали з аналізу судової практики Європейського суду з прав людини та інших міжнародних установ.

До редакційної колегії видання входять багато відомих в Україні та за її межами науковців, що свідчить про високі вимоги, які висуваються до якості й новизни публікацій.

«Часопис цивілістики» – наукове фахове видання, у якому можуть публікувати результати своїх наукових досліджень в галузі юриспруденції наукові, науково-педагогічні й практичні працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі наукових ступенів.

Рік заснування: 2006.

Проблематика видання: актуальні проблеми цивільного, господарського права, права інтелектуальної власності, земельного права, питання рецепції римського права, дослідження догми римського права.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24969-14909 ПР від 31.08.2021

Фахова реєстрація: на підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 «Право», 293 «Міжнародне право»).

ISSN: 2522-4832 (Print) 2522-4840 (Online)

Науково-практичний журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія».

Розміщення на сайті НБУВ: Часопис цивілістики.

Головний редактор:  доктор юридичних наук, професор Харитонов Євген Олегович

Заступники головного редактора: доктор юридичних наук, професор Харитонова Олена Іванівна

Відповідальний секретар: кандидат юридичних наук, доцент Некіт Катерина Георгіївна 

Члени редколегії: доктор юридичних наук, доцент Давидова Ірина Віталіївна; доктор юридичних наук, професор Ківалова Тетяна Сергіївна; доктор юридичних наук, професор Кізлова Олена Сергіївна;  кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету цивільної та господарської юстиції Колодін Денис Олексійович; доктор юридичних наук, доцент Сафончик Оксана Іванівна; доктор юридичних наук, професор, декан соціально-правового факультету Чанишева Галія Інсафівна; доктор, професор Чобану Геннадій (Бухарест, Румунія).

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія», 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23

Рецензування: Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії науково-практичного журналу «Часопис цивілістики».

Етапи рецензування: Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються рецензенту. Призначає рецензентів головний редактор. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів виступають члени редакційної колегії журналу. Рецензент, як правило, протягом 3-5 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації). Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускаючого редактора. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.