«Часопис цивілістики» – наукове фахове видання, у якому можуть публікувати результати своїх наукових досліджень в галузі юриспруденції наукові, науково-педагогічні й практичні працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі наукових ступенів.

Рік заснування: 2006.

Проблематика видання: актуальні проблеми цивільного, господарського права, права інтелектуальної власності, земельного права, питання рецепції римського права, дослідження догми римського права.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10996 від 15.02.2006.

Науково-практичний журнал «Часопис цивілістики є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України від 14 лютого 2014 року № 153 (додаток № 7).

ISSN (Print) 2522-4832

ISSN (Online) 2522-4840

Науково-практичний журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія».

Розміщення на сайті НБУВ: Часопис цивілістики.

Рецензування та етика видання. Видання дотримується політики подвійного внутрішнього рецензування. Рецензування статей виконується на добровільній та безоплатній основі. Процедура рецензування − відкрита. Рецензентам повідомляють про те, що спрямовані до них рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відносяться до інформації, яка не підлягає розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх потреб. Порушення конфіденційності можливе лише у разі заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів. Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитись з текстом рецензії. Не допускаються до публікації: статті, що не відповідають вимогам до їхнього оформлення; автори яких відмовляються від технічної обробки статті або які не реагують на зауваження рецензента чи аргументовано не спростовують їх. Відхилені статті, після доопрацювання авторами, можуть бути вдруге подані до редакції та розглядаються в загальному порядку. 
Редакційна колегія журналу при розгляді матеріалів залишає за собою право провести автоматизовану перевірку матеріалу за допомогою програмного забезпечення для виявлення текстових запозичень Unicheck. У разі виявлення численних запозичень редакція діє відповідно до правил COPE
Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих дослідженнях без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході рецензування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційно і не використовуватись з метою отримання особистої вигоди. Рецензенти не мають брати участі в розгляді рукописів у разі наявності конфлікту інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з будь-ким з авторів.