Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Редакція науково-практичного журналу «Часопис цивілістики» запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою журналу. Матеріали для опублікування подаються українською, російською і англійською мовами.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

у рубриці «Авторам»

Для опублікування статті у науково-практичному журналі «Часопис цивілістики» № 45 за 2022 рік необхідно до 30 червня 2022 року заповнити довідку про автора за посиланням та відправити на електронну пошту editor@clj.nuoua.od.ua наступні матеріали:

 1. статтю;
 2. відскановану квитанцію про оплату публікаційного внеску (відправляється після проходження процедури рецензування).

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

Поштова розсилка друкованих примірників науково-практичного журналу «Часопис цивілістики» № 41 відбудеться
30 липня 2021 року.

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ:

 1. Ліворуч вказується УДК, DOI.
 2. Подається повністю прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, посада та назва установи.
 3. Назва статті подається великими літерами та виділяється напівжирним шрифтом.
 4. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали, верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. Графіки, таблиці, схеми тощо подаються окремими файлами і вміщуються також у тексті матеріалів.
 5. Перелік використаної літератури подається наприкінці статті в порядку цитування або за алфавітом згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках.
 6. В кінці тексту двома мовами – українською та англійською (незалежно від мови статті) подаються анотації та ключові слова. Середній обсяг кожної анотації має бути 2000–2500 друкованих знаків. Над анотацією вказується прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), назва статті. В анотації чітко формулюється основний науковий результат, що є новим та обґрунтовується в статті. Так само наводяться ключові слова.

Загальний обсяг статті – 10-18 сторінок.

Наукові статті мають містити такі необхідні елементи:

Постановка проблеми;

Стан дослідження теми;

Мета статті;

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Розмір публікаційного внеску становить 900 грн (до 12 сторінок включно). Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно сплатити 50 грн.

Статті підлягають внутрішньому анонімному рецензуванню та перевірці на наявність плагіату.

Реквізити для оплати надсилаються авторам разом з підтвердженням про відповідність статті вимогам до публікації протягом тижня.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.