ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА СПОЖИВЧОГО ДОГОВОРУ

  • Ірина Іванівна Банасевич ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Ключові слова: споживчий договір, споживач, особиста потреба, побутова потреба, підприємець, портрет договору

Анотація

Наукова стаття присвячена одній із особливих ознак споживчого договору – предмету. Однією з характерних рис, яка дозволяє відносити той чи інший договір до споживчого, є особливість предмета в частині його призначення виключно для особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності. У статті дається визначення поняття «особиста потреба». При цьому проведено аналіз міжнародно-правових документів, чинного законодавства України та поглядів інших дослідників названої проблеми.

Біографія автора

Ірина Іванівна Банасевич, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Посилання

1. Концепція державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 217-р. Офіційний вісник України. 2017. № 30. Ст. 894. 2. Гудима М.М. Захист прав споживачів за договором про надання туристичних послуг: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2013. 212 с.
3. Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Київ, 2006. 20 с. 4. Рябченко Ю.Ю. Судовий захист прав споживачів: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України. Київ, 2009. 19 с. 5. Черняк О.Ю. Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України. Київ, 2011. 230 с. 6. Гришко У.П. Захист прав споживачів транспортних послуг: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника». Івано-Франківськ, 2017. 19 с. 7. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року № 1023-XII. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/1023-12. (дата звернення: 15.12.2018 р.). 8. Кичко І.І. Особисті потреби: регуляторні механізми формування та забезпечення. Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. 258 с. 9. Жайворонок Т.Є., Павловська С.В. Судова практика розгляду справ про захист прав споживачів. Вісник Верховного Суду України. 2013. № 1 (149). С. 15–32. 10. Про споживче кредитування: Закон України від 15 листопада 2016 року № 1734-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1734-19. 11. Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts. Official Journal. L 144. 04.06.1997. P. 19–27. 12. Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises. Official Journal. L 372. 31.12.1985. P. 31–33. 13. Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers. Official Journal. L 80. 18.03.1998. P. 27–31.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті