МАТЕРІАЛЬНІ СКЛАДНИКИ ЄДИНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІДПРИЄМСТВА

  • Тетяна Миколаївна Гнатюк Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: матеріальні складники, єдиний майновий комплекс підприємства, підприємництво, майнові права, підприємницька діяльність, господарська діяльність, майнові об’єкти

Анотація

У статті розглянуто сутність і особливості матеріальних складників єдиного майнового комплексу підприємства. Розглянуто єдиний майновий комплекс підприємства у вигляді сукупності речей і пов’язаних із ними майновими правами. Зроблено висновок, що майновий комплекс підприємства не можна трактувати як річ, оскільки елементами останнього є немайнові складники. Обґрунтовано, що майнові складники за своєю цивільно-правовою природою спрямовані на набуття (збільшення) матеріальної складової частини комплексу підприємства.

Біографія автора

Тетяна Миколаївна Гнатюк, Львівський національний університет імені Івана Франка

Аспірант кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка

Посилання

1. Олефіренко А. Договір купівлі-продажу підприємства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нац. акад. внутр. справ. К., 2013. 18 с. 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/435-15/conv/page. 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної ради України. URL: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/436-15. 4. Шуміло О. Законодавче визначення права власності на земельну ділянку. Проблеми цивільного права та процесу: тези доповідей учасників науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті О.А. Пушкіна. Харків: ХНУВС, 2017. С. 235. 5. Луць В. Контракти в пiдприємницькiй дiяльностi: навч. посiб. 2-е вид., перероб. i допов. К.: Юрiнком Iнтер, 2008. 576 с. 6. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 20 вересня 2006 р. Відомості Верховної Ради України. № 46. Ст. 456.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті