ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ

  • Cергій Степанович Колос Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: інтелектуальна власність, захист прав інтелектуальної власності, судовий захист, Вищий Суд з питань інтелектуальної власності

Анотація

У статті проаналізовано положення чинного законодавства України, що регулює захист прав інтелектуальної власності, досліджено особливості захисту прав інтелектуальної власності в контексті реформування судової системи. Розкрито положення теорії цивільного права щодо судового захисту прав інтелектуальної власності як одного факторів, що визначають особливості реалізації принципу захисту цивільних прав та охоронюваних інтересів у сфері інтелектуальної власності, окреслено перспективи роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Біографія автора

Cергій Степанович Колос, Вінницький національний аграрний університет

Старший викладач кафедри права Вінницького національного аграрного університету, суддя Апеляційного суду Вінницької області у відставці

Посилання

1. Господарський процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 6. Т. 56. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12?find=1&text=%E2%E8%F9%E8%E9+%F1%F3%E4+%E7#w11. 2. Гумега О. Реалізація принципів захисту прав інтелектуальної власності через призму людиноцентризму. Альманах права. Вип. 9. Київ: Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. С. 307–312. 3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2016. № 31. Ст. 545. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19. 4. Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141. URL: ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 5. Кординець А. Захист прав інтелектуальної власності в умовах впровадження судової реформи. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 8–13. 6. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до книги четвертої Цивільного кодексу України / за заг. ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. Київ: Парламентське вид-во, 2006. 432 с. 7. Про авторське право i суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 13. Ст. 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12. 8. Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності: Указ Президента України від 29 вересня 2017 р. Офіційний вісник України. 2017. № 80. С. 11. 9. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. 10. Цивільне право України: Загальна частина: у 2 т. / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 976 с. 184–186.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті