НАБУТТЯ ТА РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ - ПІДПРИЄМЦЯМИ

  • Володимир Степанович Дмитришин Державна наукова установа "Науково-практичний центр профылактичної та кланачної медицини"
Ключові слова: розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, суб'єкти права інтелектуальної власності, договори щодо розпоряджання правами інтелектуальної власності

Анотація

Досліджено особливості правового механізму набуття, розпоряджання і використання в господарській діяль­ності фізичними особами - підприємцями об'єктів інтелектуальної власності, особливості співвідношення право­вого статусу таких осіб та статусу фізичних осіб - авторів таких об'єктів і вплив їхнього правового статусу на пра­вовідносини щодо прав інтелекттуальної власності. Проаналізована судова практика та розглянуті особливості окремих видів договорів щодо передання прав на торговельні марки та винаходи.

Біографія автора

Володимир Степанович Дмитришин, Державна наукова установа "Науково-практичний центр профылактичної та кланачної медицини"

Кандидат юридичних наук, доцент,

старший науковий співробітник

наукового відділу організації медичної допомоги

Державної наукової установи

«Науково-практичний центр профілактичної

та клінічної медицини» Державного управління справами

Посилання

1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-V. Київ : «Центр учбової літератури», 2018. 296 с.
2. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Київ : «Центр учбової літератури», 2018. 150 с.
3. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.
4. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 13. Ст. 64.
5. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12. 1993 р. № 3687-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 7. Ст. 32.
6. Про розгляд звернення : Лист Дерєжавної фіскальної служби України від 28.04.2015 р. № 4000/Б/99-99-17-02-02-14. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DFS00551.html.
7. Постанова Верховного Суду від 17 грудня 2018 року у справі № 810/1726/16. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/78626568.
8. Ухвала Львівського апеляційного адміністративного Суду від 31.08.2016 р. у справі № 876/2866/16. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO12310.html.
9. Постанова Київського окружного адміністративного від 02.11.2016 р. у справі 810/1726/16. URL : https://youcontrol.com.ua/ru/ catalog/court-document/80891617/.
10. Постанова Вищого господарського суду від 14.09. 2006 р. у справі № 41/102. URL : https://ips.ligazakon.net/document/view/
SD062236.
11. Щодо використання майна фізичної особи - підприємця для здійснення підприємницької діяльності : Лист Державної фіскальної служби Українти від 08.09.2015 № 8523/В/99-99-17-02-02-14. URL : https://ips.ligazakon.net/document/view/ DFS00837?an=1.
12. Статус фізичної особи - підприємця: проблеми застосування законодавства : Розяснення Міністерства юстиції України від 14.01.2011р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0012323-11?lang=en.
13. Теория права и государства : учебник / под ред. В.В. Лазарева. Москва : Изд-во БЕК, 2001. 520 с.
14. Майданик Р. Проблеми правового становища фізичних осіб-підприємців. Юридична газета. 18.05.2006. № 9(69). С. 14-16.
15. Дем'яненко О.В. Статус фізичної особи-підприємця: проблеми застосування законодавства. Мала енциклопедія нотаріуса. 2011. № 1. 200 с.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті