НАБУТТЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ОДНИМ ІЗ ПОДРУЖЖЯ

  • Наталія Дмитрівна Вінтоняк Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г, Бурчака
Ключові слова: корпоративні права подружжя, вклад, статутний капітал, набуття корпоративних прав, юридична особа корпоративного типу, згода одного з подружжя, право спільної сумісної власності

Анотація

Статтю присвячено дослідженню правового регулювання корпоративних прав подружжя, набутих одним із подружжя за рахунок майна, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності. Розглянуто внесення майна, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності, як вкладу до статутного капіталу юридичної особи корпоративного типу, як первісний спосіб набуття корпоративних прав, та укладення цивільно-правових договорів - як похідний. Приділено увагу згоді подружжя під час набуття корпоративних прав одним із подружжя.

Біографія автора

Наталія Дмитрівна Вінтоняк, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г, Бурчака

Молодший науковий співробітник

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва

імені академіка Ф.Г. Бурчака

Національної академії правових наук України

Посилання

1. Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах : автореф. дисерт. ... докт. юридич. наук : 12.00.03 ; ЛДУВС. Харків. 2010. 38 с.
2. Луць В.В., Васильєва В.А., Кібенко О.Р., Спасибо-Фатєєва І.В. Корпоративне право України : підручник / за заг. ред. В.В. Луця. Київ : Юрінком Інтер, 2010. 384 с.
3. Оніщенко О.В. Сімейне право : навч. посіб. Київ : Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. 112 с.
4. Харитонов Є.О. Сімейне право України : навчальний посібник. Київ : Істина, 2016. 200 с.
5. Постанова Верхового Суду України від 19 лютого 2014 року, судова справа № 6-5цс14. URL : http://reyestr.court.gov.ua/ Review/37520383 (дата звернення : 21.07.2014).
6. Ромовська З.В. Українське сімейне право : підручник: академічний курс. Правова єдність, 2009. 500 с.
7. Штыков Д.В. Категория «согласие» среди основных понятий в семейном праве Российской Федерации : автореф. диссерт. ... кандид. юрид. наук : 12.00.03 ; Тверский государственный университет. Москва, 2010. 30 с.
8. Боднар Т.В. Відсутність згоди як підстава визнання правочинів недійсними у сімейному праві України. Проблеми цивільно-го права та процесу: тези доп. Учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам'яті О.А. Пушкіна, 19-20 трав. 2017р. Харків : ХНУВС, 2017. С. 80-82.
9. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними : Постанови Пленуму Верховно¬го Суду України від 06 листопада 2009 року № 9. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09 (дата звернення : 05.05.2016).
10. Вінтоняк Н.Д. Правова природа згоди подружжя при відчуженні корпоративних прав. Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи: Матеріали VIIIМіжнародного цивілістичного форуму (19-20 квітня 2018р., м. Київ). Київ, 2018. С. 118-123.
11. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12 (дата звернення : 05.05.2016).
12. Крат В.І., Божок М.О. Методичні рекомендації щодо посвідчення договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю. Київ : Нотаріальна палата України, 2017. 10 с.
13. Д'ячкова Н.Я., Турчин Ф.А. Згода одного з подружжя на вчинення правочинів щодо спільного майна. Право і безпека. 2015. № 2(57). С. 160-165.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті