ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ, РІШЕННЯМИ ТА БЕЗДІЯЛЬ¬НІСТЮ ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ, ПРОКУРАТУРИ АБО СУДУ

  • Тетяна Вячеславівна Курило Львівський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: майнова шкода, відшкодування шкоди, незаконні рішення, відповідальність, заподіяна шкода, дії чи бездіяльність

Анотація

Аналіз юридичної літератури свідчить, що майновою або матеріальною вважається шкода, яка має певну економічну цінність і виражається в грошах. Види шкоди, що підлягають відшкодуванню, передбачені в Законі Україні «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійсню­ють оперативно-розшукову діяльність, органів| досудового розслідування, прокуратури і суду» й у Положенні про застосування цього Закону, затвердженому Наказом Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та Міністер­ства фінансів України.

Біографія автора

Тетяна Вячеславівна Курило, Львівський державний університет внутрішніх справ

Кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри цивільного права та процесу

Львівського державного університету внутрішніх справ

Посилання

1. Конституція України: офіц. текст. Київ: КМ, 2013. 96 с.
2. Горбунов Л.М. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попе-реднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, органами виконавчої влади. Київ: Міністерство Юстиції України, 2016. 300 с.
3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40—14. Ст. 356.
4. Новіков В. Гарантії права на компенсацію шкоди, заподіяної незаконним рішеннями, діями, бездіяльністю органам держав-ної влади. Право України. 2015. № 11. 150 с.
5. Положення про застосування Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду»: Наказ Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Міністерства фінансів України від 04.03.1996 № 6/5/3/41. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ z0106-96.
6. Цивільне право України: підручник: у 2 т. / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, І.В. Жилінкова та ін.; за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. Київ: Юрінком Інтер, 2004. Т. 2. С. 543-544.
7. Шестаков В. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду. Право України. 2016. № 10. С. 56-59.
8. Ніжинська І.С. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання і досудового слідства в систе-мі органів внутрішніх справ України: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. Київ, 2013. 188 c.
9. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.05.2012 № 3166-V. Відомості Верховної Ради України. 2012.
№ 38. Ст. 385.
10. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст. 256.
11. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 08.09.2005 № 2747-IV. Відомості Верховної Ради Укра-їни. 2005. № 35-36, 37. Ст. 446.
12. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1617-IV. Відомості Верховної Ради України.
2004. № 40-41. Ст. 492.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті