КРИТИКА КОНЦЕПЦІЇ ПРО ПЕРЕРИВАННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ПІСЛЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ

  • Петро Дмитрович Гуйван Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: позовна давність, переривання давності, припинення строку

Анотація

У статті розглядаються питання часового впливу на існування охоронного матеріального права на позов у разі його реалізації - пред'явлення домагання до суду. Обгрунтовується критичне ставлення автора до попередніх та нинішніх теоретичних концепції та існуючої правозастосовної практики, згідно з якими переривання позовної дав­ності та початок нового давнісного перебігу після пред'явлення позову проявляється як загальне правило. Дово­диться хибність даного підходу та невідповідність його реальній сутності охоронно-правових відносин, пов'язаних з юрисдикційним захистом порушеного права. Встановлено, що переривання позовної давності, як виключення, може відбутися після пред'явлення позову лише в конкретних випадках, чітко встановлених матеріальним законом.

Біографія автора

Петро Дмитрович Гуйван, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, докторант

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Посилання

Постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 27 травня 2017 року у справі № 6-1763цс16. URL : https://protocol.ua/ua/vsu_pozov_podaniy_iz_protsesualnimi_porushennyami_i_povernutiy_sudom_bez_rozglyadu_ne_ pererivae_perebigu_pozovnoi_davnosti/.
2.
Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 23.05.2018 року у справі № 216/5756/15-ц. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74342577.
3.
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: В 4-х томах. / Ярема А.Г., Карабань В.Я., Кривенко В.В., Ротань В.Г. Київ : «АСК», Севастополь: Інститут юридичних досліджень, 2004. Т. 1. 928 c. 4. Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву. Историко-догматическое исследование. Москва : Статут,
2003. 511 c.
Попов Б.В. Исковая давность. Текст и комментарий к ст. 44-51 Гражданского кодекса РСФСР. Москва : Право и жизнь,
1926. 32 c.
Гражданское и семейное право Украины / Отв. ред. Е.О. Харитонов. Харьков : Одиссей, 1999. 544 с. Ильиных К.И. Действие исковой давности в советском гражданском праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск,
1973. 22 c.
8. Гурвич М.А. Пресекательные сроки в советском гражданском праве. Москва : ВЮЗИ, 1961. 80 с.
9. Вострикова Л.Г. Сроки осуществления защиты гражданских прав : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Москва, 2000. 159 с.
10. Луць В.В. Строки захисту цивільних прав. Конспекти лекцій зі спецкурсу. Львів : ЛДУ, 1993. 60 с.
11. Головко А.А. Действие исковой давности в советском гражданском праве : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1953. 14 с.
12. Иоффе О.С. Советское гражданское право. Москва : Юрид. лит., 1967. 494 c.
13. Красавчиков О.А. Советское гражданское право. Изд. 3-е исправ. и дополн. Москва : Высшая школа, 1985. Т. 1. 544 с.
14. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. Москва : Госюриздат, 1954. 247 с.
15. Черепахин Б.Б. Исковая давность в новом советском гражданском законодательстве. Актуальные вопросы советского граж-данского права. Москва : Юрид. лит., 1964. Вып. 36. С. 71-93.
16. Горовець С. Переривання позовної давності: сутність і призначення. Юридичний журнал. 2005. № 12(42). С. 102-111.
17. Бежевець О., Михайлова О. Вопросы проблемного долга. Юридическая практика. 2003. № 24. С. 1-7.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті