ПРИВАТНЕ ПРАВО: ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ

ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ

  • Євген Олегович Харитонов Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Олена Іванівна Харитонова Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: приватне право, цінності, концепт, римське право, стоїцизм, епікурейство

Анотація

У статті розглядається вплив суспільних цінностей на формування концепту приватного права. На підґрунті розуміння цінностей як імперативів, норм та ідеалів для людської думки, людської дії й соціально-історичної творчості стверджується, що «римське право» мало основою такі ціннісні категорії, як «справедливість», «добра совість», «добра воля», «громадська честь», «доблесть», «порядність». Доводиться, що уявлення римського суспіль­ства про справедливість, добро та зло, інші цінності сформовані під впливом етичних положень давньогрецької філософії, сприйнятих потім римською ментальністю.

Біографії авторів

Євген Олегович Харитонов, Національний університет «Одеська юридична академія»

Доктор юридичних наук, професор,

член-кореспондент Національної академії правових наук України,

завідувач кафедри цивільного права

Національного університету «Одеська юридична академія»

Олена Іванівна Харитонова, Національний університет «Одеська юридична академія»

Доктор юридичних наук, професор,

член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Адаптація України до переходу світ-системи від одно - до багатополюсності: аналітична доповідь / за ред. М. Михальчен-ка. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. С. 33-35.
2. Костенко О.М. Дискусія про природне право має продовжуватися... 25 квітня 2019 р. URL: https://www.facebook.com/ 100004259206425/posts/1250079415144020/.
3. Кримський С. Універсум. Філософський енциклопедичний словник / В.І. Шинкарук (голова редколегії) та ін.; Л.В. Озадов-ська, Н.П. Поліщук (наукові редактори); І.О. Покаржевська (художнє оформлення). Київ: Абрис, 2002. 742 с.
4. Утченко С.Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. Москва: Наука, 1969. 324 с.
5. Дюрант В. Цезар и Христос / пер. с англ. В.В. Федорина Москва: КРОН-ПРЕСС, 1995. 736 с.
6. Асмус Б.Ф. Античная философия. Москва, 1976. 544 с.
7. Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. III—I вв. до н. э. Москва: Наука, 1977. 257 с.
8. Луцій Аней Сенека. Моральні листи до Луцилія. Лист 31.11; 49.5.
9. Драгоманов М.П. Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит. Киев: Университетская типография, 1869. Ч. 1. 417 с.
10. Яан Унт. «Размышления» Марка Аврелия как литературный и философский памятник. Марк Аврелий Антонин. Размышле¬ния / изд. подгот. А.И. Доватур, А.К. Гаврилов. Ленинград: Наука, 1985. 248 с.
11. Культура Древнего Рима. Москва: Наука, 1985. Т. 1. 432 с.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті