МІЖГАЛУЗЕВІ ЗВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  • Сергієнко Наталія Артурівна Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: міжгалузеві зв’язки, виконавче право, сімейне право, сім’я, виконавче провадження

Анотація

Сергієнко Наталія Артурівна
МІЖГАЛУЗЕВІ ЗВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
У науковій статті розглянуті міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та сімейного права України крізь
призму їх міжгалузевої взаємодії, міжгалузевого взаємного впливу, міжгалузевого правового регулювання та
міжгалузевого колізійного регулювання. За основу вказаної структури міжгалузевих зв’язків взято вчення
М.Ю. Челишева про міжгалузеві зв’язки цивільного права, оскільки пропонована цим ученим-юристом структура
міжгалузевих зв’язків видається відносно простою та зрозумілою, проте водночас ґрунтовною. Щодо міжгалу-
зевої взаємодії виконавчого права України та сімейного права України, то в науковій статті запропоновано,
щоб для цілей виконавчого права до кола членів сім’ї відносили фізичних осіб, які відповідають хоча б одному
з наведених критеріїв: 1) перебування в шлюбі (фізична особа належить до членів сім’ї тієї фізичної особи, з якою
вона перебуває в шлюбі); 2) кровне споріднення (фізична особа належить до членів сім’ї тієї фізичної особи,
з якою вона перебуває в кровному спорідненні); 3) усиновлення, інші форми влаштування дітей-сиріт і дітей, поз-
бавлених батьківського піклування (усиновлений уважається членом сім’ї усиновителя, усиновитель уважається
членом сім’ї усиновлюваного тощо); 4) спільне проживання, а також пов’язаність спільним побутом, наявність
взаємних прав та обов’язків (наприклад, жінка/чоловік, які спільно проживають, мають спільний побут, взаємні
права й обов’язки, але не перебувають у шлюбі між собою, уважаються членами однією сім’ї – їхньої сім’ї). Щодо
міжгалузевої взаємодії виконавчого права України та сімейного права України, то розглянуто прояви взаємного
впливу утворень виконавчого права та сімейного права, зокрема його норм та інститутів. Зокрема, звернута
увага на кореспондування приписів ч. 4 ст. 190 СК України і ст. 55 Закону України «Про виконавче провадження».
Щодо міжгалузевого правового й колізійного регулювання в контексті виконавчого права України та сімейного
права України розглянуті прямі/опосередковані відсилки в нормах законодавства про виконавче провадження
до норм сімейного законодавства й навпаки.

Біографія автора

Сергієнко Наталія Артурівна, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри публічного та приватного права

Посилання

1. Бакулина Л.Т. Общая теория договорного правового регулирования : дисс. … докт. юрид. наук : 12.00.01 «Теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве». Москва, 2019. 440 с.
2. Челышев М.Ю. Основы учения о межотраслевых связях гражданского права. Казань, 2008. 206 с.
3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного
комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо офіційного
тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей», частин четвертої і п’ятої статті 22 Закону України «Про міліцію» та частини шостої статті 22 Закону України
«Про пожежну безпеку» (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім'ї») від 3 червня 1999 року у справі № 1-8/99 /
Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1125-16#Text (дата звернення:
04.02.2021).
4. Жилінкова І.В. Поняття сім’ї в праві. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2000.
№ 10. С. 247–251.
5. Фолошня Д. Поняття сім’ї та членів сім’ї згідно із законодавством України. Jurnalul juridic național: teorie și practică.
Martie 2015. С. 85–87.
6. Ватрас В.А. Поняття сім’ї у сімейному праві України. Форум права. 2009. № 1. С. 83–91.
7. Сердечна І.Л. До питання про поняття «член сім’ї» в сімейному праві: нормативний та доктринальний підходи. Універси-
тетські наукові записки. 2014. № 4 (52). С. 88–95.
8. Кожевникова В.О. Науково-теоретичні засади обмеження прав суб’єктів сімейних відносин : дис. … докт. юрид.
наук : 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (081 – Право)». Тернопіль,
2019. 520 с.
Опубліковано
2021-10-07
Розділ
Статті