ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА В АВТОРСЬКИХ ПРАВАХ У СКЛАДІ ВІДУМЕРЛОЇ СПАДЩИНИ

  • Чупрій Діана Юріївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: відумерла спадщина, авторські права, сингулярне правонаступництво, територіальна громада

Анотація

Чупрій Діана Юріївна
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА В АВТОРСЬКИХ ПРАВАХ У СКЛАДІ
ВІДУМЕРЛОЇ СПАДЩИНИ
Стаття присвячена теоретичним і практичним проблемам інституту відумерлої спадщини за українським зако-
нодавством, яку вже майже двадцять років може набувати територіальна громада. Центральне місце в дослі-
дженні займають особливості набуття й подальшого здійснення нею авторських прав у складі такої спадщини,
позаяк ці об’єкти вирізняються насамперед своєю потенційною значущістю не тільки для окремих суб’єктів, а й
для суспільства в цілому, незважаючи на смерть автора. Попри це, практика набуття територіальною громадою
досі лишається бідною у зв’язку із, зокрема, досить поверховим нормативним урегулюванням цього питання,
низькою культурою використання результатів чужої інтелектуальної творчості, необізнаністю щодо складу віду-
мерлої спадщини, а також браком досвіду та механізмів щодо управління такими специфічними правами. Зазна-
чене призводить до безсуб’єктності й унеможливлює законне використання громадянами результатів творчості
автора, який помер без спадкоємців.
У статті зазначається, що ефективність такого управління перебуває в прямій залежності від обсягу та специ-
фіки правосуб’єктності, компетенції та наявності відповідного досвіду в правонаступника. У межах дослідження
проведено огляд історії інституту відумерлої спадщини в Україні та проаналізовано законодавство деяких зару-
біжних країн, на підставі чого автор дійшов висновку про доцільність повернення до практики набуття відумерлої
спадщини державою. У роботі обґрунтовується, що саме держава буде більш ефективним правонаступником
не тільки в правах інтелектуальної власності, а й у відумерлій спадщині в цілому. Перевага держави як право-
наступника у відумерлій спадщині полягає в потенційно необмежених можливостях з управління таким майном,
можливості централізованої реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також у здатності
здійснення його розподілу між окремими установами й організаціями, тому необхідно дати державі можливість
спеціально наділяти компетентні державні органи відповідними повноваженнями щодо здійснення та захисту
таких прав.
Автор пропонує окремо врегулювати особливості такого правонаступництва в межах Закону України
«Про авторське право і суміжні права», як це практикується в зарубіжному законодавстві, і визначити орган, який
буде наділений повноваженнями з управління таким специфічним складником відумерлої спадщини.

Біографія автора

Чупрій Діана Юріївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

магістрант Інституту права

Посилання

1. Бєльтюкова Є.М. Правове регулювання наступництва майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодав-
ством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2019. 183 с.
2. Гурбик. А.О. Відумерщина. Енциклопедія історії України : у 10 т. / Інститут історії України НАН України. Київ : Наукова
думка, 2003. Т. 1 : А – В. 688 с. : іл.
3. Мяскова Т. Бібліотека Імператорського університету Св. Володимира: з історії комплектування (1834–1927 рр.). Національ-
на бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2005. 184 с.
4. Оголошення щодо звернення до правовласників та організацій, з якими ДО «УААСП» були укладені договори з пропози-
цією щодо заміни сторони договору. URL: http://surl.li/osvy.
5. Рішення Верховинського районного суду Івано-Франківської області від 30 листопада 2018 року у справі № 340/478/18.
URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78363830.
6. Рішення від Ленінського районного суду м. Вінниці від 21 березня 2012 року у справі № 212/1571/2012.
URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/22488620.
7. Рябоконь Е.А. Правопреемство в выморочном имуществе по гражданскому законодательству Украины. Studia Iuridica.
Warszawa, 2015. Tom 61. Miscellanea. S. 299–308.
8. Рябоконь Є.О. Розвиток доктрини відумерлості (виморочності) спадкового майна. Сучасні тенденції розвитку спадкового
права (порівняльно-правове дослідження) : монографія / відп. ред. академік НАПрН України В.В. Луць. Київ : Науково-до-
слідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. С. 224–247.
9. Українська мала енциклопедія : у 16 кн. : у 8 т. / проф. Є. Онацький. Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині.
Буенос-Айрес, 1958. Т. 1. Кн. II : Літери В – Ґ. С. 163–164.
10. Фесенко Є.В. Деякі питання спадкування авторських прав на твір, створений у співавторстві. Право.ua. 2018. № 2.
С. 149–156. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2018_2_25.
11. Чупрій Д.Ю. Особливості правонаступництва в авторських правах у складі відумерлої спадщини. Юридичний науковий
електронний журнал. 2020. № 2. С. 79–85. URL: http://lsej.org.ua/1_2020/21.pdf.
12. Чупрій Д.Ю. Управління авторськими правами, що опинилися без спадкоємців, за зарубіжним законодавством.
Право і суспільство. 3021. № 3.
13. Чурпіта Г.В. Спадкування права інтелектуальної власності / Актуальні проблеми спадкового права : навчальний посібник /
за заг. ред. проф. Ю.О. Заіки, ст. наук. спів. О.О. Лов’яка. Київ : КНТ, ЦУЛ, 2014. С. 296–303.
14. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Москва : Издание Бр. Башмаковых, 1911. 850 с.
15. Якубівський І.Є. Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні :
дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03. Львів, 2019. 519 с.
Опубліковано
2021-10-07
Розділ
Статті