МІСЦЕ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ В ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

  • Хижняк Анастасія Володимирівна Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: банківська таємниця, правова категорія, інститут цивільного права, інформація, таємна інформація, комерційна таємниця

Анотація

Хижняк Анастасія Володимирівна
МІСЦЕ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ В ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ
Статтю присвячено питанням визначення банківської таємниці на основі підходів, запропонованих у чин-
ному законодавстві, правозастосовній практиці та юридичній доктрині. Визначено, що банківську таємницю най-
частіше визначають як вид інформації, інститут права, принцип банківського права або банківської діяльності,
обов’язок банку та його співробітників. На підставі аналізу законодавства й фахової літератури з’ясовано, що
семантичне співвідношення інформації та банківської таємниці ґрунтується на різних підходах, а на позначення
їх співвідношення використовуються лексичні формули «містить банківську таємницю», «є банківською таємни-
цею», «становить банківську таємницю», «складає банківську таємницю», «вважається банківською таємницею»
тощо.
Виокремлено перелік дій, які можуть застосовуватися щодо банківської таємниці, серед яких – зберігання,
захист, використання й розкриття, гарантування, правове регулювання та зняття. Доведено, що природа таких
дій є різною, що свідчить про відсутність єдності у визначенні категорії «банківська таємниця».
Зроблено висновок, що найчастіше банківська таємниця визначається як особливий вид інформації, тобто
відомості, що становлять цінність у юридичному сенсі, – об’єкт права. Зауважено, що більшість даних про особу
та її фінансові операції існують у реальному світі й поза відносинами з банками, а отже, не мають статусу банків-
ської таємниці до отримання таких даних банківською установою. Аргументовано, що такі відомості поза волею
власника не мають і статусу конфіденційної інформації, а отже, не є об’єктами права як такі, що не мають юри-
дичної цінності й необхідності в захисті.
Доведено, що категорія «банківська таємниця» може розглядатися в цивільно-правовому аспекті; інформація,
що відноситься до банківської таємниці, може бути об’єктом цивільних правовідносин, щодо неї можуть виникати
взаємні права й обов’язки суб’єктів цивільного права, а відносини щодо набуття та здійснення таких прав та
обов’язків регулюються нормами цивільного права як такі, що формуються на договірній основі за умови рівно-
сті суб’єктів.

Біографія автора

Хижняк Анастасія Володимирівна, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри цивільного права

Посилання

АМКУ вимагає від банків розкриття таємниць. Незалежна асоціація банків України. URL: https://nabu.ua/ua/amkuvimagaye-
vid-bankiv-rozkrittya.html.
2. Банківська таємниця. TaxLINK. URL: https://taxlink.ua/ua/analytics/doc-bankivska-tamnicya/bankivska-tamnicya/full/.
3. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми : монографія. Київ : Київський університет, 2005. 378 с.
4. Берлач А.І. Банківське право України : навчальний посібник для дистанційного навчання. Київ : Університет Україна, 2006.
308 с.
5. Заіка Ю., Скрипник В. Інформація в системі об’єктів цивільних прав. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 1.
С. 240–245.
6. Інститут банківської таємниці: матеріальний і процесуальний аспекти. Юрінком Інтер. 2018. URL: https://yurincom.com/
legal_practice/analitychna_yurysprudentsiia/instytut-bankivskoi-taiemnytsi-materialnyj-i-protsesualnyj-aspekty/.
7. Полуніна Л. Поняття комерційної таємниці як предмета злочинного посягання. Jurnalul juridic national: teorie şi practică.
2019. № 36 (2–2). С. 124–127.
8. Полуніна Л.В. Тактика допиту підозрюваного під час розслідування розголошення комерційної або банківської таємниці.
URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/4269/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B
D%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%92..pdf.
9. Постанова Голосіївського районного суду м. Києва від 25.06.2019 № 752/10557/19. URL: https://verdictum.ligazakon.net/
document/82707931.
10. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-
14#Text.
11. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2939-17#Text.
12. Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці : Постанова Правління
Національного банку України від 14.07.2006 № 267. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0935-06#Text.
13. Путренко А.М. Банківська таємниця: правовий аналіз. Фінансове право. 2011. № 3 (17). С. 26–29.
14. Семенюк О.Г. Класифікація таємної інформації. Інформація і право. 2016. № 1. С. 44–51.
15. Сирота А.І. Банківська таємниця як правова категорія. Фінансове право. 2013. № 1. С. 11–14.
16. Таємниця: Словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/tajemnycja.
17. Тімашов С., Севастьяненко С. Правове регулювання банківської таємниці. Підприємництво, господарство і право.
2018. № 11. С. 130–134.
18. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
19. Що дозволять приватним виконавцям та що буде з банківською таємницею: законопроект піде на друге читання. Судеб-
но-юридическая газета. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/202781-scho-dozvolyat-privatnim-vikonavtsyam-ta-scho-budez-
bankivskoyu-tayemnitseyu-zakonoproekt-pide-na-druge-chitannya.
Опубліковано
2021-10-06
Розділ
Статті