ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ПРИВАТНЕ ПРАВО» В ПРОЦЕСІ РЕКОДИФІКАЦІЇ

  • Харитонов Євген Олегович Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Харитонова Олена Іванівна Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: концепт, приватне право, цивільне законодавство, механізм правового регулювання, меха- нізм реалізації концепту, Цивільний кодекс, оновлення законодавства

Анотація

Харитонов Євген Олегович, Харитонова Олена Іванівна
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ПРИВАТНЕ ПРАВО» В ПРОЦЕСІ РЕКОДИФІКАЦІЇ
Стаття присвячена дослідженню впливу концепту приватного права на концепції оновлення цивільного зако-
нодавства України, визначенню шляхів його реалізації в процесі рекодифікації та впровадження її результатів у
юридичний побут.
У статті аналізуються категорії «концепт приватного права», «правова ідея», «правова реальність», «механізм
правового регулювання відносин» і його елементи у сфері приватного права. Концепт «приватне право» розумі-
ється як раціональне й емоційне сприйняття людиною права як частини світу, у якому існує ця людина, відчува-
ючи себе частиною цього світу. При цьому основою розуміння сутності приватного права є характеристика його
як феномена цивілізації, яким визначається статус людини як приватної особи.
На підґрунті розуміння концепту приватного прав як ідеї права розглядаються питання реалізації цієї ідеї та
проводиться розмежування понять «механізм правового регулювання» й «механізм реалізації концепту приват-
ного права». При цьому «механізм правового регулювання» визначається як система правових засобів (юридич-
них норм, правовідносин, актів тощо), за допомогою яких здійснюється правовий вплив на відносини суспіль-
ства. Зроблено висновок, що механізм реалізації концепту приватного права включає такі елементи: 1) джерела
(природне право як підґрунтя, засади), 2) нормативну основу, 3) правовідносини (включаючи юридичні факти),
4) акти реалізації прав та обов’язків (акти застосування), акти тлумачення норм права.
Доводиться, що для забезпечення впровадження концепту приватного права в буття суспільства держава
має здійснювати в межах правового поля комплекс заходів. Таким чином відбувається «об’єктивізація» концепту
приватного права, перехід його з абстрактного цивілізаційного рівня на рівень цінностей, категорій, інституцій,
правовідносин.
Обґрунтовується висновок, що в процесі оновлення цивільного законодавства (рекодифікації) мають бути вра-
ховані такі положення: приватне право має основою не нормативістську концепцію, а природне, соціально-при-
родне підґрунтя. Це означає, що норми цивільного законодавства методологічною основою мають природне
право, положення якого необхідно більш повно й чітко відобразити в переліку засад цивільного законодавства.
Має бути врахованим також існування колізії інтересів (приватних одне з одним і приватних із публічними) та
необхідність їх залагодження в процесі оновлення цивільного законодавства. Крім того, доводиться, що важли-
вим є впровадження концепту приватного права не лише в процесі оновлення цивільного законодавства, а й у
практику його застосування, що, у свою чергу, потребує вдосконалення механізму цивільного судочинства.

Біографії авторів

Харитонов Євген Олегович, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права

Харитонова Олена Іванівна, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права

Посилання

1. Рекодифікація цивільного законодавства і системи права України у контексті євроінтеграційних процесів : матер. Всеукр.
науково-практичн. конфер. (Одеса, 8–9 листопада 2019 року) / за заг. ред. д. ю. н., проф. Є.О. Харитонова. Одеса : Фенікс,
2019; Шерешевські читання «Рекодифікація договірного права в умовах інтеграційного розвитку України» : матер. Всеукр.
науково-практичн. конфер. (Одеса, 6 грудня 2019 року) / за заг. ред. д. ю. н., проф. Є.О. Харитонова. Одеса : Фенікс, 2019.
2. Рекодифікація (оновлення) цивільного законодавства України: концепція, напрями, перспективи. Матеріали Х Міжнарод-
ного цивілістичного форуму. Київ, 2020. 210 с.
3. Оновлення договірного регулювання приватноправових відносин в Україні : монографія / за заг. ред. А.Б. Гриняка,
О.О. Кота, М.Д. Пленюк. Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2020. 488 с.
4. Рекодифікація цивільного законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів : монографія / кол. авт. : Є.О. Хари-
тонов, О.І. Харитонова, Н.Ю. Голубєва та ін. Київ : Норма права, 2020. 348 с.
5. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Оновлення (кодифікація та рекодифікація) цивільного законодавства України: досвід,
проблеми та перспективи : монографія. Одеса : Фенікс, 2020. 462 с.
6. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів : колективна монографія / О.І. Виговський, Н.Ю. Голубєва,
С.Д. Гринько та ін. ; за ред. проф. А.С. Довгерта і проф. Є.О. Харитонова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020.
674 с.
7. Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ : Видавничий дім «АртЕк», 2020. 128 с.
8. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Політичні цінності і рекодифікація українського цивільного законодавства. Часопис ци-
вілістики. 2020. № 36. С. 18–24.
9. Інформаційні технології в умовах оновлення цивільного законодавства : матер. Всеукр. круглого столу (12 червня 2020 р.) /
за заг. ред. д. ю. н., проф. Є. О. Харитонова. Одеса, 2020.
10. Шерешевські читання: «Оновлення Цивільного кодексу України: концептуальні засади» : матер. Всеукр. наук.-практ. кон-
ференції 11 грудня 2020 р./ за заг. ред. Є. О. Харитонова. Одеса, 2020. 232 с.
11. Ткаченко І.М. Розмежування термінів: «правове поняття», «правова категорія» та «правовий концепт» (на прикладі норм
цивільного кодексу України). Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия
«Юридические науки». 2009. Том 22 (61). № 1. С. 386.12. Бержель Ж.-Л. Общая теория права. Москва, 2000.
13. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. Москва, 1999.
14. Нерсесянц В.С. Философия права. Москва, 1997.
15. Кістяківський Б.О. Вибране. Бібліотека часопису «Філософська і соціологічна думка», серія «Українські мислителі» / пере-
клад з російської Л.Г. Малишевської ; упорядкування, передмова і примітки Л.П. Депенчук. Київ, 1996.
16. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. Санкт-Петербург, 1898.
17. Еллинек Г. Общее учение о государстве. Санкт-Петербург, 2004.
18. Кодифікація приватного (цивільного) права України / за ред. проф. А. Довгерта. Київ, 2000.
19. Алексеев С.С. Проблемы теории права. Алексеев С.С. Собрание сочинений : в 10 т. [+ справоч. том]. Москва, 2010. Том 3 :
Проблемы теории права : курс лекций.
20. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. Москва, 1966. 188 с.
21. Андреєв А. Механізм правового регулювання суспільних відносин: окремі аспекти щодо визначення поняття та особливос-
тей. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 6. С. 126–128.
22. Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / укладачі В. Яременко, О. Сліпушко. Київ, 1998. Т. 2.
23. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник / пер. з рос. Харків, 2001.
24. Кривицький Ю.В. Механізм правового регулювання в сучасній теорії права. Часопис Київського університету права. 2009.
№ 4.
25. Коросташова І.М. Механізм адміністративно-правового регулювання як правова категорія та багатоаспектне явище. Нау-
кові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 1.
26. Яроцький В.Л. Загальна характеристика механізму цивільно-правового регулювання. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/
bitstream/123456789/7774/2/Yrockuy_16-20.pdf.
27. Шишка Р.Б. Механізм правового регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності. URL: http://aphd.ua/
publication-168/.
28. Мазур В.В. Механізм цивільно-правового регулювання: теоретико-методологічний аспект. Науковий вісник Ужгородсько-
го національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 36. Том 1. С. 108–113.
29. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Москва, 1998.
30. Гревцов Ю.И. Социология права : курс лекций. Санкт-Петербург, 2001.
31. Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Приватне право як концепт. Одеса : Фенікс, 2021. Т. ІV : Від ідеї до реалізації : моно-
графія. 632 с.
Опубліковано
2021-10-06
Розділ
Статті