ЩОДО ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДОГОВОРУ МОРСЬКОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ ТА ДОГОВОРУ ЧАРТЕРУ (ФРАХТУВАННЯ) ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • Колодін Артем Олексійович Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: цивільно-правовий договір, договір чартеру (фрахтування), договір перевезення, договір мор¬ського перевезення, транспорт, морський транспорт, пасажир

Анотація

У запропонованій статті визначається, що об’єктивні закономірності розвитку продуктивних сил сучасної епохи, прискорення науково-технічного прогресу у всіх сферах матеріального виробництва настійно вимага­ють подальшого зміцнення міжнародного економічного співробітництва, розширення торгових зв’язків між країнами світу.

Вивчення договору фрахтування (чартеру) судна необхідне з погляду зору нормотворчої діяльності, спрямованої як на подальше вдосконалення норм радянського морського законодавства, так і на створення міжнародних угод, у яких із метою уніфікації морського права були би врегульовані певні відносини, що виникають на підставі чартеру.

Акцентовано увагу на тому, що без дослідження умов фрахтування (чартеру) неможливі розробка і затвер­дження стандартних форм або проформ чартерів, кожна з яких становить систематизований виклад загальних умов перевезення вантажу певного виду або кількох видів на певному напрямку / напрямках.

 

У ході порівняльного аналізу двох видів договорів морського перевезення і фрахтування (чартеру) було зро­блено висновок про різну правову природу цих договорів.

Договір фрахтування судна належить до групи договорів майнового найму. У частині надання послуг екіпажу при фрахтуванні, безсумнівно, договір чартеру виходить за рамки «чистої» оренди, однак, беручи до уваги осно­вну мету договору (користування і володіння майном) і не враховуючи другорядну мету (послуги членів екіпажу судна), слід констатувати: договір фрахтування судна є схожим із договором оренди транспортних засобів.

У статті визначається, що юридична природа договору морського перевезення загалом і чартеру як одного із його різновидів залишається в рамках договору перевезення. Предметом названих договорів є надання послуг особливого роду - послуг із переміщення вантажів, багажу, пошти, пасажирів у просторі.

Відносини у сфері фрахтування морських суден регулюються угодою сторін і диспозитивними нормами націо­нальних законів, що з'явилися під впливом великої морської практики. За відсутності єдиної уніфікованої конвен­ції про морські перевезення регулювання таких відносин буде проходити стихійно із застосуванням стандартних проформ, які тією чи іншою мірою влаштовуватимуть сторони договору.

Біографія автора

Колодін Артем Олексійович, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри цивільного права

Посилання

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Цивільний Кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 40-44. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
3. Кодекс торговельного мореплавства України : Закон України 23 травня 1995 р. № 176/95-ВР Відомості Верховної Ради України. 1995. № 47, 48, 49, 50, 51, 52. Ст. 349. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80#top.
4. Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент від 25 серпня 1924 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/995_221.
5. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про морське перевезення вантажів від 31 березня 1978 р. URL: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/995_391/card6#Public.
6. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори повного або часткового морського міжнародного перевезення ван¬тажів від 11 грудня 2008 р. URL: http://www.un.rg/ru/documents/decl_conv/conventions/carriage_of_goods.shtml.
7. Брагінський М.І., Вітрянський В.В. Договорное право. Договори про передачу майна. Кн. 2. 2006; Договірне право Укра¬їни. Загальна частина : навчальний посібник / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін. ; за ред. О.В. Дзери. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 896 с.
8. Коструба А.В. Співвідношення коносамента і договору перевезення вантажу (з огляду на положення нового цивільного законодавства України). Нове законодавство України та питання його застосування : Тези доп. та наук. повід. наук. конф. молодих учених (м.Харків, 23 травня 2003 р.) / за ред. М.І. Панова. Харків : Нац. юрид. акад. України, 2003. С. 108-110.
9. Несімко О.Д. Особливості договору морського чартеру. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. 2014. Львів. С. 180-186;
10. Постанова ВСУ від 08 травня 2019 р. справа № 821/2494/14. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/83552466.
11. Рябкін Д.А. Основні особливості договорів міжнародного перевезення вантажів. Науковий вісник Ужгородського націо¬нального університету. 2013. С. 216-220.
Опубліковано
2021-08-06
Розділ
Статті