ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

  • Фірсова Наталія Володимирівна
Ключові слова: аграрна розписка, товаророзпорядчий документ, цінні папери, неемісійні цінні папери, сіль¬ськогосподарська продукція, фермерське господарство

Анотація

У науковій статті доведено актуальність розгляду аграрної розписки як невід’ємного й універсального інстру­менту інвестування в аграрну сферу. Пілотні проекти щодо запуску аграрних розписок територією України дали свої позитивні результати та зумовили їх розповсюдження та модернізацію. Авторкою обґрунтовано, що можли­

 

вість отримання кредитних ресурсів у період міжсезоння є важливим і необхідним для «виживання» та подаль­шого розвитку бізнесу у сільськогосподарській сфері. На передній план виступають саме умови отримання фінан­сування аграрного сектору, а також механізм забезпечення виконання аграріями своїх зобов'язань.

У роботі наголошено на своєчасності модернізації системи правового регулювання обігу аграрних розпи­сок. Також акцентовано увагу на змінах, що сьогодні пропонуються новим законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо функціонування та обігу аграрних розписок». Проведено порівняльно-пра­вовий аналіз чинного Закону України «Про аграрні розписки» та проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо функціонування та обігу аграрних розписок», наведено їхні позитивні та негативні тенденції.

Також авторкою виокремлено ознаки аграрних розписок:

  • аграрну розписку віднесено до групи товаророзпорядчих документів, що посвідчують право власності на визначений товар (речі, продукцію) та надають право держателю товаророзпорядчого документа розпоряджа­тися такими об'єктами за умови настання певних юридичних фактів;
  • аграрна розписка фіксує характер правовідносин, що виникли між боржником і кредитором за зобов'язан­ням. Особливістю є безспірність вимог;
  • істотною характеристикою є те, що виконання зобов'язання боржника за виданою розпискою забезпечу­ється заставою;
  • предметом застави за аграрною розпискою може бути виключно майбутній врожай сільськогосподарської продукції;
  • видавати аграрні розписки можуть сільськогосподарські підприємства чи фізичні особи, що займаються виробничо-господарською діяльністю лише у сфері рослинництва, адже в заставу передається майбутній врожай, проте авторкою наголошується на необхідності на законодавчому рівні також передбачити можливість надання в заставу за аграрними розписками і сільськогосподарських тварин і продукції тваринництва;
  • розмір застави повинен бути не меншим за розмір зобов'язання за аграрною розпискою.

Біографія автора

Фірсова Наталія Володимирівна

адвокат

Посилання

1. Чому варто скористатися аграрними розписками. URL: agroexpert.ua/15094-2/.
2. Про аграрні розписки : Закон України від 06 листопада 2012 р. № 5479-VL Відомості Верховної Ради України. № 50. 2013. Ст. 695.
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо функціонування та обігу аграрних розписок : проєкт Закону України від 24 січня 2020р. № 2805. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67987.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо функціонування та обігу аграрних розписок : проєкт Закону України від 24 січня 2020р. № 2805. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67987
5. Машковська Л.В. Поняття, види та правова природа товарозпорядчих документів як об’єктів ринку цінних паперів. Науко¬вий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Серія ПРАВО. Вип. 24. Т 2. С. 140-144.
Опубліковано
2021-08-06
Розділ
Статті