ВИЗНАННЯ АКТИВІВ НЕОБҐРУНТОВАНИМИ ЗА НАЯВНОСТІ ФАКТІВ ПРИСВОЄННЯ ДЕРЖАВНИХ АКТИВІВ І ПОВЕРНЕННЯ НЕОБҐРУНТОВАНИХ АКТИВІВ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

  • Біцюк Андрій Володимирович Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: активи, корупція, необгрунтовані активи, державні активи, цивільна конфіскація, легалізація доходів, відстеження, заморожування, арешт, конфіскація

Анотація

Початок ХХІ ст. характеризується для нашої країни виходом економіки на новий етап свого розвитку. Висока швидкість розвитку інформаційних ресурсів призвела до формування нової економіки, глобальної за своїми масштабами. Основними ресурсами розвитку дедалі частіше стають люди і знання, якими вони володіють, та активи, як матеріальні, так і нематеріальні, причому існують і необгрунтовані активи, якими володіють внаслідок незаконного збагачення при розкраданні державних активів.

Збиток, нанесений розкраданнями, тобто присвоєння необґрунтованих активів, виражається у деградації дер­жавних установ і підриві довіри до них, погіршенні інвестиційного клімату і занепаді систем соціального забезпе­чення, зокрема систем охорони здоров'я й освіти.

Присвоєння необгрунтованих активів - проблема дуже серйозна. У країнах, що розвиваються, і країнах із перехідною економікою корумповані чиновники щорічно присвоюють до 40 млрд дол. як необгрунтовані активи та переводять гроші за кордон, звідки їх надзвичайно важко повернути. Реальна ціна корупції набагато переви­щує номінальну вартість вкрадених активів.

Розкрадання призводять до деградації державних установ і підриву довіри до них (особливо це стосується уста­нов, які працюють у сфері управління державними фінансами та регулювання фінансового сектору); погіршення, якщо не руйнування, інвестиційного клімату; занепаду системи соціального забезпечення, зокрема системи охо­рони здоров'я й освіти, що особливо негативно позначається на малозабезпечених верствах населення.

З огляду на серйозність проблеми та визнаючи необхідність удосконалення механізмів по боротьбі з коруп­цією та її наслідками, світове суспільство пропонує систему принципів, покликаних полегшити відстеження, замо­рожування, арешт, конфіскацію та повернення необгрунтованих активів, викрадених внаслідок корупції та пере­міщених до інших держав.

Біографія автора

Біцюк Андрій Володимирович, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри цивільного права

Посилання

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Цивільний Кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 40-44. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 28.09.2020).
3. Цивільний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. Ст. 492. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення: 22.09.2020).
4. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупцій- них та інших злочинів : Закон України. Відомості Верховної Ради. 2016. № 1. Ст. 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/772-19#Text (дата звернення: 30.09.2020).
5. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 49. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text (дата звернення: 28.09.2020).
6. UNODC and The World Bank, “Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan” (World Bank, Washington, DC, 2007), p. 10, citing Raymond Baker, Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free- Market System (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2005).
7. Доклад про Ініціативу StAR. С. 8. URl: https://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2013/February/the-star-initiative-stepping- up-a-gear.html (дата звернення: 28.09.2020).
8. Хавронюк М. Спецконфіскація - покарання без вироку суду або покарання без злочину. Ракурс. 2016. URL: http://ua.racurs. ua/1385-sprobazaprovadjennya-speckonfiskaciyi.
Опубліковано
2021-08-06
Розділ
Статті