ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ПРАВА НА ЧАСТКУ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

  • Кухарєв Олександр Євгенович Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: спадкування, спадщина, спадкоємець, спадкодавець, корпоративні права, статутний капітал, товариство, товариство з обмеженою відповідальністю

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню особливостей спадкування права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю. У разі смерті учасника товариства з обмеженою відповідальністю слід розмежо­вувати право на частку та право із частки, що не є тотожними за своєю сутністю та часом виникнення. Право на частку у статутному капіталі товариства як майнове право є об’єктом спадкування та набувається спадкоємцем із часу відкриття спадщини незалежно від часу її прийняття та державної реєстрації. Спадкування права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю надає спадкоємцеві правову можливість отримати вартість успадкованої частки, яка визначається на час відкриття спадщини, або стати учасником товариства після здійснення в повному обсязі права на спадкування досліджуваного об’єкта.

Корпоративні права не є об’єктом спадкового наступництва та набуваються спадкоємцем із часу отримання ним правового статусу учасника господарського товариства, який пов’язаний із внесенням запису про зміну складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань.

Визначено два механізми здійснення корпоративних прав учасника товариства після його смерті до моменту набуття правонаступником цієї особи статусу учасника товариства з обмеженою відповідальністю.

 

По-перше, це виконання заповіту шляхом призначення спеціальної особи - виконавця заповіту. Така особа може бути призначена як самим заповідачем безпосередньо в заповіті, так і судом, нотаріусом, а також іншими спадкоємцями. До повноважень виконавця заповіту віднесено, серед іншого, й управління спадщиною. Управ­ляти спадщиною виконавець заповіту може як самостійно, так і шляхом укладення відповідного договору з іншою особою. Повноваження виконавця заповіту підтверджуються свідоцтвом, яка видається нотаріусом за місцем відкриття спадщини.

По-друге, це управління спадщиною шляхом укладення спадкоємцями, нотаріусом, органом місцевого самоврядування або виконавцем заповіту договору на управління спадщиною. Наголошено на тому, що наяв­ність у складі спадщини права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю свід­чить про необхідність укладення договору управління із професійним управителем - спеціалістом у сфері кор­поративного права.

Біографія автора

Кухарєв Олександр Євгенович, Харківський національний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу

Посилання

1. Рішення Конституційного Суду України від 05 лютого 2013 р., справа № 1-3/2013. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v001p710-13 (дата звернення: 01.06.2021).
2. Корпоративні спори : комент. суд. практики / І.В. Спасибо-Фатєєва, В.І. Крат, Н.Ю. Філатова та ін. ; за заг. ред. І.В. Спасибо- Фатєєвої. Харків : Право, 2018. 288 с.
3. Харьковская цивилистическая школа: грани наследственного права : монография / И.В. Спасибо-Фатеева, О.П. Печеный,
B. И. Крат и др. ; под. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. Харьков : Право, 2016. 608 с.
4. Методичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя : Схва¬лено рішенням Науково-експертної ради з питань нотаріату при Міністерстві юстиції України від 29 січня 2009 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001323-09 (дата звернення: 01.06.2021).
5. Новоселова Л.А. Наследование доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Хозяйство и право. 2010. № 11. С. 26-47.
6. Печений О.П. Деякі аспекти спадкування прав щодо юридичних осіб. Вісник Академії правових наук України. 2012. № 4.
C. 172-184.
7. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 вересня 2019 р., судова справа № 392/1213/17, провадження № 14-292цс19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84975970 (дата звернення: 01.06.2021).
8. Васильєва В.А. Корпоративне право як об’єкт спадкових прав. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2010. Вип. 23. С. 109-113.
9. Сіщук Л.В. Спадкування корпоративних прав учасника господарського товариства. Вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2013. Вип. 23. Ч. ІІ. Т. І. С. 172-177.
10. Яримович У Перехід корпоративних прав до спадкоємця учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Підприєм¬ництво, господарство і право. 2017. № 4. С. 48-53.
11. Лавріненко І.А. Спадкування частки у статутному капіталі ТОВ. Часопис Київського університету права. 2014. № 1. С. 168-174.
12. Ляпунов С.Г. Наследование прав и обязанностей участников хозяйственных товариществ и обществ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009. 26 с.
13. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 27 лютого 2019 р., судова справа № 761/27538/17, провадження № 14-12цс19. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80522364 (дата звернення: 01.06.2021).
14. Бутрин Н.С. Виникнення корпоративних прав на підставі заповіту та заповідального відказу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. Вип. 1. Т. 1. С. 143-145.
Опубліковано
2021-08-06
Розділ
Статті