СИСТЕМА СПОРТИВНИХ НАГОРОД ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • Матійко Микола Володимирович Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: цивільне право, приватне право, спортивне право, спортивні нагороди, система спортивних нагород, рівень спортивних нагород

Анотація

Стаття присвячена дослідженню приватноправових аспектів спортивних нагород. Шляхом аналізу практики суспільного життя досліджено процеси юридизації сфер суспільства, що стосуються спортивних нагород. З'ясовані закономірності, які лежать в основі соціальної та правової сторони сфери суспільного життя, що стосується спор­тивних нагород. Визначена необхідність врахування приватноправовою сферою особливостей заохочувального підходу. Підкреслено особливий характер спортивних нагород у зв'язку зі сферою інтересів, яких стосуються спор­тивні нагороди. Розглянуті погляди вчених щодо окремих проявів заохочень у сфері спорту у приватному праві. Досліджено систему спортивних нагород. Охарактеризовано окремі рівні системи спортивних нагород (рівень державних нагород, рівень відомчих спортивних нагород, нагороди спортивних змагань і конкурсів всіх видів). Підкреслено значущість і багатоаспектність приватноправового підходу до окремих рівнів системи спортивних нагород. Визначено вплив приватноправової сфери на регулювання режиму окремих рівнів спортивних нагород. Досліджено законодавство, яким закріплюються загальні положення щодо окремих рівнів системи спортивних нагород. Серед спортивних нагород окремо виділені перехідні (які вручаються по черзі тим, хто виграє у спортив­ному змаганні) та неперехідні нагороди (залишаються у переможця назавжди).

Визначені окремі обмеження правового режиму державних спортивних нагород. Звернута увага на обме­ження, що можуть встановлюватися до спортивних нагород із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, а також таких, що становлять культурну й історичну цінність.

Запропоновані зміни в законодавство щодо правового режиму відомчих спортивних нагород. Щодо рівня нагород спортивних змагань і конкурсів всіх видів окремо підкреслена виправданість застосування до зазна­ченого виду відносин приватноправових засад регулювання та сформовано пропозицію законодавчого вста­новлення загальних меж зрозумілості рівня та виду змагань, спортивного досягнення, можливості використання символів і слів на нагороді, що надається спортсмену, й у відповідних нагородних документах.

Зазначається про важливість зазначених аспектів у сфері юридичної практики. Сформульовано пропозиції щодо подальшого розвитку досліджень системи спортивних нагород у приватноправовій сфері.

Біографія автора

Матійко Микола Володимирович, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права

Посилання

1. Нырков В.В. Поощрение и наказание как парные юридические категории : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Саратов, 2003. 34 с.
2. Каринский С.С. Правовые вопросы, связанные с установлением и применением наград и поощрений за отличный труд. Правоведение. 1961. № 3. С. 77.
3. Сорокин П. Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд об основных формах общественного поведе¬ния и морали. Санкт-Петербург : Изд-во РХГИ, 1999. 448 с.
Опубліковано
2021-08-06
Розділ
Статті