ПРИНЦИП ТЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ЗА СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • Сафончик Оксана Іванівна Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Шамота Олександр Володимирович Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: сімейне право, сімейне законодавство, сімейні правовідносини, принципи сімейного права, гендерна рівність

Анотація

Проблематика забезпечення принципу тендерної рівності у сімейних правовідносинах і формування націо­нального механізму щодо відповідності світовим політичним процесам і міжнародним зобов'язанням України, її європейському вибору та іншим чинникам має суттєве теоретичне та практичне значення для юридичної док­трини та державно-суспільного розвитку.

У статті акцентовано увагу на тому, що поняття ґендерної рівності СК України можна охарактеризувати як прогресивний і доволі демократичний: він ліквідує юридичні підстави для дискримінації жінок і чоловіків у сфері сімейного, приватного життя.

Гендерна експертиза сімейного законодавства передбачає аналіз правових норм, про те наскільки вони - дружина і чоловік - як рівноправні суб'єкти подружніх відносин можуть самореалізуватися в сімейному середо­вищі, настільки сімейне законодавство не є нейтральним у цьому, а гарантує гендерну рівновагу, усуває гендерну дискримінацію, сприяє розвитку паритетної демократії в сім'ї. Якщо «жіночий» підхід до сімейних відносин тради­ційно зосереджувався на захисті прав жінок, абсолютизував такий захист, то за гендерного підходу передбача­ється правовий аналіз сімейних відносин із погляду рівності у сім'ї дружини та чоловіка. Тільки гендерно справед­ливий підхід до законодавства може створити гендерно справедливі умови для самоутвердження рівноправності соціальних статей у сімейних відносинах. До системи принципів сімейного права України входить принцип ген­дерного балансу в сімейних правовідносинах.

Аналіз національного законодавства показує наявність суттєвих прогалин щодо визначення самого поняття «гендерна рівність» загалом і її місце у сімейних правовідносинах зокрема, однак відзначаємо, що прийняття Сімейного кодексу України та низки законодавчих актів дало змогу більшою мірою врегулювати ці надскладні відносини з урахування інтересів, прав і обов'язків як жінок, так і чоловіків у непростих сімейних відносинах.

Біографії авторів

Сафончик Оксана Іванівна, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права

Шамота Олександр Володимирович, Національний університет «Одеська юридична академія»

магістрант факультету цивільної та господарської юстиції

Посилання

1. Сімейний Кодекс України : Закон України від 10 січня 2002 р. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22. Ст. 135.
2. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
3. Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок : Конвенція ООН від 18 грудня 1979 р. Бібліотечка голови профспіл¬кового комітету. 2005. № 5.
4. Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 р. : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. Офіційний вісник України. 2007. № 1. Ст. 25.
5. Про Концепцію державної сімейної політики: Постанова Верховної Ради України від 17 вересня 1999 р. Відомості Верхов¬ної Ради України. 1999. № 46. Ст. 404.
6. Про Програму «Українська родина» : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. Офіційний вісник Укра¬їни. 2001. № 11. Ст. 449.
7. Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 р. : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. Офіційний вісник України. 2013. № 37. Ст. 1311.
8. Мазур О.С. Сімейне право України : навчальний посібник. Київ : Ун-т «Україна», 2005. 116 с.
9. Шимон С.І. Сімейне право : навчально-методичний посібник. Київ : КНЕУ, 2004. 164 с.
10. Сімейний кодекс України : науково-практичний коментар / за заг. ред. С.Я. Фурси. Київ : Вид. Фурса С.Я., КНТ, 2008. 1248 с.
11. Чернега В.М. Морально-правові принципи в сімейному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. Київ, 2015. 20 с.
12. Ромовська З.В. Сімейне законодавство України: гендерна експертиза / відп. ред. Т.М. Мельник. Київ : Логос, 2001. 40 с.
13. Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення шлюбного віку : Закон України від 15 березня 2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/4525-17#Text.
14. Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 07 грудня 2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2229-19#Text.
Опубліковано
2021-08-06
Розділ
Статті