КОНЦЕПТ«ПРИВАТНЕ ПРАВО» ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

  • Харитонов Євген Олегович Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Харитонова Олена Іванівна Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: право, приватне право, концепт, ідея права, реалізація права, державний примус

Анотація

Масштабне оновлення вітчизняного цивільного законодавства, модернізація Цивільного кодексу України з метою забезпечення максимальної відповідності його норм сучасним вимогам, природно, актуалізує дослі­дження проблем створення досконалого концептуального підґрунтя відповідних процесів. Водночас важливим є визначення засобів реалізації концепту приватного права у практиці законотворчості та правозастосування. Власне, від успішного вирішення цих двох завдань залежить і успішність оновлення цивільного законодавства України, і успіх адаптації вітчизняної правової системи до приватного права ЄС. Стаття присвячена аналізу того, як концепт приватного права має впливати на концепції оновлення цивільного законодавства України та яким чином він може бути реалізований на практиці.

У статті досліджується приватне право як концепт. Водночас приватне право характеризується як цивілізацій- ний феномен. Визначаються засоби реалізації концепту приватного права. Аналізуються засоби його правового забезпечення, а також значення державного і санкціонованого державою приватного примусу.

Зроблено висновок про те, що для забезпечення впровадження у буття суспільства концепту «приватне право» держава як один із найважливіших елементів механізму організації життя цього суспільства має здійснювати в межах правового поля низку заходів. Таким чином відбувається «об’єктивізація» концепту приватного права, перехід його з абстрактного цивілізаційного рівня на рівень цінностей, категорій, інституцій відповідної держави.

Від держави вимагаються значні зусилля, щоб впровадити зазначені цивілізаційні феномени, ідеологію тощо у життя суспільства. Таких зусиль може докладати не лише держава, а й суспільство загалом. Така умова не є обов'язковою, але без цього досягти успіху набагато важче.

Отже, має йтися не лише про державне, але й недержавне (громадське) забезпечення реалізації концепту приватного права.

Біографії авторів

Харитонов Євген Олегович, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор,

член-кореспондент Національної академії правових наук України,

завідувач кафедри цивільного права

Харитонова Олена Іванівна, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор,

член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права

Посилання

1. Кістяківський Б.О. Вибране / переклад з рос. Л.Г Малишевської; упорядкування, передмова і примітки Л.П. Депенчук. Київ, 1996. 512 с.
2. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 256. URL: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Delez/08.php.
3. Ткаченко І.М. Розмежування термінів: «правове поняття», «правова категорія» та «правовий концепт» (на прикладі норм цивільного кодексу України). Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Т. 22 (61). № 1. 2009. С. 386.
4. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / под общ. ред. В.И. Даниленко. Москва, 2000. С. 342.
5. Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследования. Москва, 1999. С. 200, 219, 221,224.
6. Нерсесянц В.С. Философия права. Москва, 1997. С. 50-51.
7. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. Санкт-Петербург, 1898. С. 165-183.
8. Еллинек Г. Общее учение о государстве. Санкт-Петербург, 2004. С. 374.
9. Горяйнов А.М. Самозахист як засіб приватного правового приму. Держава і право. 2011. Вип. 53. С. 413-418.
10. Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе. Москва, 1971. С. 106.
11. Комзюк А. Державний-владний аспект адміністративного примусу. Вісник Академії правових наук України. 2000. № 4. С. 135.
12. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск, 1985. С. 40.
13. Лук’янець Д.М. Стереотипи в адміністративному праві: переконання та примус як універсальні методи державного управ¬ління. Публічне право. № 2 (6). 2012. С. 40.
14. Шевчук О.М. Державний примус як вид публічно-правового впливу. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2001. № 4. С. 146-151.
15. Теория государства и права : учебник / под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. Москва, 2001. С. 450.
16. Алексеев С.С, Механизм правового регулирования в социалистическом обществе. Москва, 1966. С. 158.
Опубліковано
2021-08-06
Розділ
Статті