СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ» І «ФРАНЧАЙЗИНГ»

  • Сергій Іванович Сприндис Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: франчайзинг, комерційна концесія, франшиза, відкуп, угода

Анотація

У даній статті автором розглядається співвідношення понять «комерційна концесія» і «франчайзинг». Легалізоване в Україні поняття комерційної концесії дало поштовх у розвитку даного виду ділових відносин, що стало одним із способів розширення бізнесу для компаній, а для підприємців є найшвидшим способом навчання і отримання можливості стати власником бізнесу. Автором у дослідженні було зроблено висновок, що сформульований у Цивільному кодексі України договір комерційної концесії за предметом договору, сукупності прав і обов'язків сторін практично повністю збігається з легальними визначеннями договору франчайзингу в інших країнах. Досліджуючи історичний розвиток договору франчайзингу та його значення як для світової економіки, так і для економіки України, автором були зроблені деякі висновки, але питання щодо можливості взаємозаміни понять франчайзинг і комерційна концесія певним чином залишається відкритим. Автором зроблено висновок про те, що, попри відсутність загальноприйнятого визначення договору «франчайзингу», в більшості країн існує однакове розуміння суті договору і властивих їм загальних ознак, проаналізованих визначень поняття «франчайзинг», прийнятих на національних рівнях різними країнами. Таким чином, узагальнивши основні ознаки договору «франчайзингу», на думку автора, можна визначити збіги і відмінності у змісті поняття «франчайзингу» зі змістом поняття «комерційна концесія», визначеного в законодавстві України. У дослідженні автором також була розглянута можливість отримання додаткового прибутку шляхом надання права іншим підприємствам на використання своїх товарних знаків під різнобічним контролем і захистом закону, що дозволило без додаткових витрат розширити межі свого бізнесу. У статті співвідношення понять «комерційна концесія» і «франчайзинг» було проаналізоване в законодавстві України, а також законодавствах інших краї. Також автором було розглянуто для повноцінного вивчення сутності інституту комерційної концесії необхідні визначення самого терміна і виявлено зміст відповідного йому поняття, яке дало можливість прийти до висновку, що в більшості основних ознак зміст поняття комерційної концесії, наявного в українському законодавстві, відповідає змісту поняття «франчайзингу», що використовується в міжнародній практики.

Біографія автора

Сергій Іванович Сприндис, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права
імені професора О.І. Процевського
ORCID ID: 0000-0003-2488-742X

Посилання

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003.

№№ 40-44. Ст. 356.

Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР),

№ 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144.

Новосельцев О.В. Франчайзинг: история развития, правовое регулирование, оценка. Финансовая газета. 1999. № 18.

История происхождения коммерческой концессии (франчайзинга). URL: file:///d:/user/Desktop-old/франчайзин/история.htm

(дата звернення 15.08.2020).

Ди́

лер (англ. dealer «торговец»): – фізична чи юридична особа, яке закуповує оптом продукцію компанії, а потім продає

його в роздріб або дрібним оптом (наприклад, автомобільний дилер); URL : https: ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%

D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) (дата звернення

08.2020).

Коваленко А.А. Договор коммерческой концессии: сравнительный анализ ключевых аспектов по российскому и зарубежному законодательству. Вестн. Моск. ун-та. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2017. № 3.

Регистрация товарного знака в США. URL: https://legal-support.ru/services/trademarks/mezhdunarodnaya-registraciyatovarnogo-znaka/ssha/.(дата звернення 15.08.2020).

История происхождения коммерческой концессии (франчайзинга). URL: file:///d:/user/Desktop-old/франчайзин/история.

htm. (дата звернення 16.08.2020).

Биография Рэя Крока – основателя Макдональдс (цитаты, фото, личная жизнь, история успеха). URL: https://myrouble.ru/

ray-kroc-bio/.(дата звернення 17.08.2020).

Концесія. Великий енциклопедичний юридичний словник за редакцією академіка НАН України Ю.С. Шемшученка. Київ,

Видавництво «Юридична думка», 2007. С. 400.

Основні терміни франчайзінга. URL: (дата звернення 17.08.2020).

Правила признания и охраны общеизвестных торговых марок. Положение, утвержденные приказом Главного государственного управления промышленности и торговли КНР от 3 июля 2014 г. URL: https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q (дата звернення 18.08.2020).

Международная ассоциация франчайзинга IFA (International Franchise Association). URL: https://www.google.com/

search?client=firefox-b-d&q=% (дата звернення 19.08.2020).

Коршунова М. Л. Развитие франчайзинга в России. // ЭКО. 2007;1(10):130-144. URL: http://dx.doi.org/10.30680/ECO0131-

-2007-10-130-144

Вронская М.В., Амарян Л.А. Договор коммерческой концессии и договор франчайзинга: сравнительно-правовой анализ

российского и международного законодательства. Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Юридические науки. 2017. № 4. С. 122–134.

Словник украінської мови: в 11 т. АН УРСР, Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980.

Т. 1. С. 598.

Васильев Н.М. Франчайзинг и особенности его развития в России. Финансы. 2006. № 2. С. 25.

О франчайзинге. Закон Республики Молдова от 1 октября 1997 года № 1335-XIII. URL: http://base.spinform.ru/

show_doc.fwx?rgn=3415.

О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге) : Закон Республики Казахстан от 24 июня 2002 года № 330.

URL : http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000330_ (дата звернення: 19.08.2020).

Гражданский кодекс Республики Беларусь : Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З // Принят Палатой

представителей 28 октября 1998 года. Одобрен Советом Республики 19 ноября 1998 года. Ведомости Национального собрания Республики Беларусь, 1999, № 7-9, Ст. 101.

Komerclikums (pieņemts 13.04.2000.). Ar grozījumiem 01.01.2010. Latvijas Vēstnesis 2010. URL: https://likumi.lv/ta/id/5490-

komerclikums (дата звернення 24.12.2020).

Konkurences likums (pieņemts 04.10.2001.). Latvijas Vēstnesis, 2001. URL : https://likumi.lv/ta/id/54890-konkurences-likums

(дата звернення 24.12.2020).

Коммерческий закон. Закон принят Сеймом Латвии 13 апреля 2000 года. Государственный президент В. Вике-Фрейберга,

Рига, 4 мая 2000 года. URL : https://www.d-k.lv/rus/documents/laws/689/691/2271/print/ (дата звернення 19.08.2020).

Гражданский кодекс Литовской Республики. Закон Литовской Республики об утверждении Гражданского кодекса, вступлении в силу и реализации закона от 18 июля 2000 № VIII-1864. URL: https://pravo.hse.ru/data/2015/11/16/108108413081.pdf

(дата звернення 19.08.2020).

Опубліковано
2021-03-27
Розділ
Статті