ОСОБЛИВОСТІ НОТАРІАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО ЗМІНУ ЧЕРГОВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ

  • Юлія Євгенівна Зінькевич Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: спадкування за законом, зміна черговості спадкування за законом, договір про зміну черговості одержання права на спадкування, договори про розподіл спадщини

Анотація

Стаття присвячена дослідженню суб’єктного складу, предмета, змісту договору про зміну черговості одержання права на спадкування та часових меж, допустимих для його нотаріального посвідчення, а також визначенню типової та видової приналежності договору. Здійснено аналіз норм вітчизняного законодавства, що регулюють питання нотаріального порядку зміни черговості спадкування за законом. Встановлено, що визначальною ознакою сторони договору про зміну черговості одержання права на спадкування є наявність інтересу. Проаналізовано наявні в юридичній літературі моделі суб’єктного складу досліджуваного договору. Суть першої моделі полягає у тому, що договір про зміну черговості одержання права на спадкування укладається лише між тими спадкоємцями, які закликані до спадкування за законом. Друга модель досліджуваного договору передбачає, що договір укладається між спадкоємцями, які закликані до спадкування за законом, та спадкоємцем, якого вони включають до свого складу. Третя модель базується на тому, що договір про зміну черговості одержання права на спадкування укладається не всіма спадкоємцями, які закликані до спадкування за законом, а лише тими з них, хто виявив бажання це зробити. Визначена загальна послідовність одержання права на спадкування у разі нотаріального порядку зміни черговості спадкування за законом: 1) відкриття спадщини; 2) прийняття спадщини спадкоємцями, які за загальним правилом закликаються до спадкування; 3) укладення такими спадкоємцями досліджуваного договору зі спадкоємцем нижчої черги; 4) прийняття спадщини спадкоємцем нижчої черги, який внаслідок укладення договору одержує право на спадкування. Однак подання спадкоємцями заяви про прийняття спадщини не вимагається у разі, якщо спадкоємець постійно проживав разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини та протягом строку, встановленого статтею 1270 Цивільного кодексу України, не заявив про відмову від неї. Досліджено законодавчі вимоги до змісту договору про зміну черговості одержання права на спадкування. З’ясовано, що істотною умовою договору про зміну черговості одержання права на спадкування є умова про предмет. На підставі аналізу законодавства України зроблено висновок, що договір про зміну черговості одержання права на спадкування може бути укладений, по-перше, виключно після відкриття спадщини, оскільки лише з цього часу виникають спадкові відносини, а по-друге, до моменту видачі свідоцтва про право на спадщину, оскільки з моменту вчинення такої нотаріальної дії спадкові відносини трансформуються у відносини власності, укладення такого договору не видається можливим. Встановлено, що договір про зміну черговості права на спадкування за законом є нетиповим договором. Визначено, що досліджуваний договір належить до договорів про розподіл спадщини. Договори про розподіл спадщини укладаються у сфері спадкування, що свідчить про їх належність до договорів спадкування. Пропонується доповнення наявних класифікацій цивільно-правових договорів шляхом виділення нового типу цивільно-правових договорів – договорів у спадковому праві на рівні з виділенням нового виду договорів спадкування – договорів про розподіл спадщини.

Біографія автора

Юлія Євгенівна Зінькевич, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірантка кафедри цивільного права
ORCІD ІD: 0000-0002-9524-5099

Посилання

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням

позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 12. Спадкове право / за ред. проф.

І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків, 2009. 544 с.

Цюкало Ю.В. Щодо розуміння свободи договору: теоретико-прикладний аспект. Часопис Київського університету права.

№ 1. С. 209–212.

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року

№ 296/5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12.

Методичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна,

видачею свідоцтва про право на спадщину та свідоцтва про право власності : Рішення Науково-експертної ради з питань

нотаріату при Міністерстві юстиції України від 29.01.2009. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001323-09.

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : Наказ Міністерства юстиції України від

04.2004 року № 20/5. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0283-04.

Бервено С.М. Проблеми договірного права України : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 392 с.

Опубліковано
2021-03-27
Розділ
Статті