ОБ’ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

  • Юлія Василівна Кривенко Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Надія Сергіївна Адаховська Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: об’єкти права власності, релігійні організації, предмети культу, вебсайт

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів щодо об’єктів права власності релігійних організацій. Предметом дослідження є питання теорії і практики правового регулювання відносин, що виникають у разі визначення об’єктів, які належать релігійним організаціям, а також правові та канонічні норми, які використовуються у процесі регулювання названих відносин. Об’єктом дослідження є об’єкти права власності релігійних організацій. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу сучасного цивільного законодавства та норм канонічного права розкрити сутність об’єктів права власності релігійних організацій. Прийнятий традиційний поділ об’єктів права власності релігійних організацій потребує вдосконалення. До об’єктів права власності релігійних організацій можуть бути віднесені будь-які об’єкти цивільних прав. Виняток становлять об’єкти, які на підставі закону вилучені з цивільного обороту або обмежені в обороті. Законодавець використовує поняття «культова споруда», «культове майно», «предмети культу», не розкриваючи їх змісту. «Предмети культу» – релігійні засоби, які використовуються у процесі здійснення релігійних обрядів. Запропонований поділ «предметів культу» на чотири групи. Релігійні організації залучають до своїх лав членів громади через мережу Інтернет. Відповідно, виникла необхідність дослідити питання щодо досить специфічного об’єкта права інтелектуальної власності – вебсайту релігійної організації, була запропонована класифікація вебсайтів за різними критеріями. Однак це питання розглянуте лише в загальному контексті та потребує подальшого дослідження з урахуванням специфіки.

Біографії авторів

Юлія Василівна Кривенко, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права
ORCID ID 0000-0001-7506-0786

Надія Сергіївна Адаховська, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент,доцент кафедри цивільного права
ORCID ID 0000-0001-6310-5369

Посилання

Бочков П.В. Господарсько-правовий режим майна релігійних організацій. URL: file:/// https://www.google.com.ua/url?sa=t&

rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwijrqrVsN3tAhWhtYsKHQlDDAY4ChAWMAF6BAgCEAI&url=http%3A

%2F%2Fnbuv.gov.ua%2Fj-pdf%2FNchnpu_018_2014_26_30.pdf&usg=AOvVaw0Yd0Yotf9ubYYwkZup3HpL

Зверховська В.Ф. Культурні цінності як об’єкти цивільних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :12.00.03. Одеса,

20 с.

Піддубна В.Ф. Деякі питання щодо права власності релігійних організацій. Підприємство, господарство і право.

С. 92–95.

Кривенко Ю.В. Окремі питання щодо права власності на майно релігійних організацій. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 1. C. 54–57; Адаховська Н.С., Кривенко Ю.В. Право власності релігійних організацій: теоретичні та практичні

аспекти. Юридичний вісник. 2020. № 1. С. 70–76.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Прo cвoбoду coвicтi тa релiгiйнi oргaнiзaцiї : Зaкoн Укрaїни вiд 23 квiтня 1991 рoку № 987-XII. Вiдoмocтi Верхoвнoї Рaди

Укрaїни. 1991. № 25. Cт. 283.

Про повернення релігійним організаціям культового майна : Розпорядження Президента України.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53/94-рп#Text

Руда Т.В. Деякі аспекти вирішення майнових питань релігійних організацій на сучасному етапі державотворення.

URL: https://minjust.gov.ua/m/str_5349.

Цивiльний кoдекc Укрaїни. Вiдoмocтi Верхoвнoї Рaди Укрaїни. 2003. №№ 40–44. Cт. 356.

Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 13–14, № 15–16, № 17. Cт. 112.

Криворучко Ю. Межі сакрального: виклики для мистецтва. URL: http://www.patriyarkhat.org.ua/mezhi-sakralnoho-vyklykydlya-mystetstva.

Стельмащук П.Я. Вебсайти: деякі питання захисту прав інтелектуальної власності. URL: http://aphd.ua/publication-568/.

Nekit, K., Ulianova, H., & Kolodin, D. Website as an object of legal protection by Ukrainian legislation. Amazonia Investiga.

No. 8(21). P. 222–230. URL: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/97.

Некіт К.Г. Вебсайт як комплексний об’єкт цивільних прав. Часопис цивілістики. 2017. № 26 (Спецвипуск ІТ-право).

С. 50–55.

Сайти релігійних організацій. URL: https://www.pomisna.info/uk/; http://cerkva.zp.ua; https://risu.ua; https://knigionline.com/

about/

Опубліковано
2021-03-27
Розділ
Статті