ОКРЕМІ ПРИВАТНОПРАВОВІ АСПЕКТИ ОСОБИСТОЇ ТАЄМНИЦІ З ОГЛЯДУ НА СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

  • Микола Володимирович Матійко Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: цивільне право, приватне право, особиста таємниця, теорія таємниць, режим таємниць, доступ до інформації

Анотація

Стаття присвячена дослідженню приватноправових аспектів особистої таємниці. Шляхом аналізу практики суспільного життя досліджено процеси юридизації сфер суспільства, що стосуються особистої таємниці. З'ясовані закономірності, які лежать в основі соціальної та правової сторони сфери суспільного життя, що стосується таємного. Визначена необхідність врахування приватноправовою сферою невід’ємності особистої таємниці від людської природи. Підкреслено особливий характер особистої таємниці у зв’язку зі сферою інтересів, яких стосується особиста таємниця. Визначено співвідношення сфери особистої таємниці та приватного права як концепту. Розглянуті погляди вчених щодо проявів особистої таємниці в приватному праві. Досліджено режим встановлення особистої таємниці в зазначеній сфері. Охарактеризовано окремі прояви теорії таємниць в приватному праві. Підкреслено значущість та багатоаспектність приватноправового підходу до встановлення особистої таємниці. Визначено вплив приватноправової сфери на регулювання умов та встановлення критеріїв віднесення певних відомостей до інформації, доступ до якої обмежується (утворення особистої таємниці), визначення механізму захисту відомостей від неправомірного поширення (міри захисту особистої таємниці), на встановлення санкцій за неправомірне поширення інформації, що захищається (відповідальність за порушення особистої таємниці). Досліджено законодавство, яким закріплюються загальні положення щодо встановлення особистої таємниці в приватноправовій сфері. На прикладі визначення в законодавстві видів інформації, які не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом, розглянутий принцип врахування інтересів інших суб’єктів під час встановлення таємниць та встановлення таємниць на суспільну користь. Визначено положення, щодо якого режим особистої таємниці не має входити у протиріччя із загальними вимогами забезпечення здійснення суб’єктами прав та свобод, не ставав причиною обмеження правоздатності суб’єктів. Окремо підкреслено, що встановлення мір захисту особистої таємниці має передбачати механізм надання компенсації за обмеження прав, що можуть виникнути як результат захисту особистої таємниці. Зазначається про важливість зазначених аспектів в сфері юридичної практики. Сформульовано пропозиції щодо подальшого розвитку досліджень особистої таємниці в приватноправовій сфері.

Біографія автора

Микола Володимирович Матійко, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права
ORCID ID: 0000-0003-4588-2636

Посилання

Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права. Підручник. Практикум. Тести : підручник. Київ : Юрінком Інтер,

584 с.

Словник української мови : в 11 томах / ред. колег. І.К. Білодід (голова) та ін. Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 10.

Иванский В.П. Правовая защита информации о частной жизни граждан. Опыт современного правового регулирования.

Москва : Изд. РУДН, 1999. 276 с.

Наумов В.Б. Право и Интернет: Очерки теории и практики. Москва : «Университет», 2002. 432 с.

Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности : учебн. пособ. / под. ред. А.А. Стрельцова. Москва :

«Академия», 2008. 256 с.

Вступ до приватного права : навчальний посібник / За ред. д.ю.н., професора Є.О. Харитонова. Одеса : Юридична література, 2018. 240 с.

Цивільне право України : підручник: у з кн. Кн. 1 / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дришлюка. Одеса : Юридична література,

528 с.

Опубліковано
2021-03-27
Розділ
Статті