ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЗАРАХУВАННЯ ЗУСТРІЧНИХ ВИМОГ У ЗОБОВ’ЯЗАННІ

  • Олена Федорівна Каракасіді Міжнародна Кадрова Академія, Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
  • В’ячеслав Вікторович Зіньковський Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Ключові слова: зобов’язання, належне виконання зобов’язань, боржник, кредитор, зарахування, однорідні вимоги

Анотація

Статтю присвячено дослідженню юридичної природи зарахування зустрічних вимог як одного зі способів належного припинення зобов’язання в цивільному праві. У статті проаналізовано поняття та підстави виникнення зобов’язання, правову природу та роль такого інституту в належній реалізації цивільного та ділового обігу. Встановлено, що у більшості різних зобов’язань його учасники одночасно виступають як у ролі боржника, так і в ролі кредитора, що викликає можливість існування інституту зарахування зустрічних вимог як одного зі способів припинення зобов’язання. Виявлено проблемні теоретичні та практичні питання застосування зарахування зустрічних однорідних вимог та встановлено, що особливістю зустрічних вимог є припинення одночасно декількох зобов’язань, що значною мірою спрощує їх виконання та сприяє належному цивільному обігу. Проаналізовано, що зарахування зустрічних вимог можливе за домовленістю сторін, тобто за двостороннім правочином, але зроблено висновок про те, що заява однієї зі сторін про зарахування та його застосування дає підстави стверджувати, що така угода є односторонньою. Аналіз судових рішень з досліджуваних питань доводить, що аналогічна позиція визначається і в практичній площині. Для вітчизняного права значення заяви про зарахування полягає в тому, що саме вона припиняє зобов’язання. Проте зарахування не може бути проведене автоматично, інша сторона може висунути свої заперечення щодо проведення цього способу припинення зобов’язання. Правова природа зарахування зустрічних однорідних вимог, як способу припинення цивільного зобов’язання, розкриває зміст самого зарахування, що визначається як підстава припинення зобов’язання, за якої припиняються зустрічні однорідні вимоги, але такі вимоги мають бути зустрічними, однорідними та безспірними. Поширення в цивільному обігу інституту зарахування зустрічних однорідних вимог як способу припинення зобов’язання дозволяє припинити одразу обидва з них. Наведене свідчить про універсальність та привабливість зарахування зустрічних однорідних вимог як способу припинення зобов’язальних правовідносин, хоча і потребує додаткового дослідження та тлумачення для практики застосування. Проаналізовано випадки, коли зарахування зустрічних вимог є неможливим відповідно до норм чинного законодавства України. Визначені проблемні питання заяви про зарахування зустрічних вимог як форми одностороннього правочину.

Біографії авторів

Олена Федорівна Каракасіді, Міжнародна Кадрова Академія, Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

кандидат наук з державного управління, доктор філософії в галузі права, професор ,
директор
ORCID ID: 0000-0003-2336-2621

В’ячеслав Вікторович Зіньковський, Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

магістрант спеціальності «Право»
ORCID ID: 0000-0003-0888-6291

Посилання

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2016 р. № 435-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

(дата звернення: 07.12.2020).

Гонгало Б.М. Обеспечение исполнения обязательств. Москва : ИНФРА-М, 1999. 563 с.

Зобов’язальне право / За ред. проф. О.В. Дзери. Київ : Юрінком Інтер, 1999. 980 с.

Сенін Ю.Л. Новація як спосіб припинення зобов’язань за цивільним законодавством України : автореф. дис. на здобуття

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. Одеса, 2013. 20 с.

Жданкіна Л.К. Припинення цивільних зобов’язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог : дис. на здобуття

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. Тернопіль, 2018. 247 с.

Цивільний кодекс України: наук.-практ. коментар: у 2 ч. / за заг. ред. Я.М. Шевченко. Kиїв : Видавничий Дім

«Ін Юре», 2004.

Постанова Великої Палати Верховного Суду у справі № 914/3217/16 від 30.10.2018 р. URL: http://www.reyestr.court.gov. ua/

Review/78112035 (дата звернення: 07.12.2020).

Бевзенко Р.С., Фахретдинов Т.Р. Зачет в гражданском праве: Опыт исследования теоретической конструкции и обобщения

судебной практики. Москва : Статут, 2006. 172 с.

Опубліковано
2021-03-27
Розділ
Статті