ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРОКІВ ДІЇ ОХОРОННОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ

  • Петро Дмитрович Гуйван Полтавський інститут бізнесу
Ключові слова: охоронне відношення, правопорушення, право на захист

Анотація

Ця стаття присвячена науковому дослідженню питання стосовно сутності та місця в межах цивільного правовідношення суб’єктивного повноваження особи на захист свого порушеного права. Підкреслюється, що право на захист є наявною в уповноваженої особи можливістю застосувати заходи правоохоронного змісту для відновлення свого порушеного права. Автор обстоює тезу, за якою після порушення регулятивного зобов’язання припиняється подальше існування регулятивного відношення. Взаємин, які б опосередковували нормальний, правомірний розвиток суб’єктивного права та відповідного юридичного обов’язку, вже немає. Натомість виникає охоронне зобов’язання, якраз його елемент – охоронне суб’єктивне право триватиме після порушення і може бути належним чином реалізоване, в тому числі і за допомогою державного юрисдикційного органу – суду. У такому контексті наводиться обґрунтована критика застарілої концепції стосовно можливості примусової реалізації судом саме регулятивного права. Наголошується, що після закінчення строку на виконання регулятивного зобов’язання воно вичерпується за своїм змістом і припиняється. Натомість із самого юридичного факту – правопорушення виникає охоронне відношення, котре може реалізовуватися як у судовій формі (позовній), так і несудовій. До змісту такого охоронного зобов’язання, окрім додаткових вимог кредитора, пов’язаних із порушенням (штрафні санкції, відшкодування шкоди, припинення правовідношення тощо), входить і вимога стосовно виконання обов’язку в натурі. В останньому випадку захист права відбувається через реалізацію однакового з регулятивним зобов’язанням за змістом відношення – охоронного. Адже виконання зобов’язання після збігу встановленого на це строку не можна вже вважати належним, а саме зобов’язання слід кваліфікувати як таке, що не виконується належним чином. При цьому практичне здійснення примусу можливе лише через реалізацію домагання, яке входить до складу охоронного відношення.

Біографія автора

Петро Дмитрович Гуйван, Полтавський інститут бізнесу

кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, професор
ORCID ID: 0000-0003-3058-4767

Посилання

Мотовиловкер Е.Н. Юридическая ответственность и принуждение. Юридическая ответственность: общие проблемы

и отраслевые особенности. Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1990. С. 10–12.

Горовець С. Переривання позовної давності: сутність і призначення. Юридичний журнал. 2005. № 12. С. 102–111.

Новоселова Л.А. О правовых последствиях нарушения денежного обязательства. Москва. Вестник ВАС РФ. 1999.

№ 1. С. 82–92.

Гуйван П.Д. Теоретичні питання строків у приватному праві : монографія. Харків : Право, 2014. 632 с.

Фатхуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. Курс лекций. / Науч. ред.: Марченко М.Н. Казань : Изд-во

Казан. ун-та, 1987. 336 c.тоякин Г.Я. Меры защиты в советском гражданском праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук.

Свердловск, 1973. 18 с.

Кушерець Д.В. Охоронні правовідносини у сфері договірного права: теоретичні питання. Науковий вісник Міжнародного

гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. 2014. № 1. Том. 1. С. 201–203.

Александров Н.Г. Законность и правоотношения в социалистическом обществе. Москва : Госюриздат, 1955. 176 c.

Осокина Г.Л. К вопросу о соотношении субъективного гражданского права и правомочия на его защиту (на примере

субъективного права собственности). Вестник Томского гос. университета. 2012. № 360 (июль). С. 127–130.

Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву / Научн. ред. С.С. Алексеев. Москва : Статут, 2001. 479 с.

Опубліковано
2021-03-27
Розділ
Статті