КОНЦЕПТ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У СТАДІЇ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ, СФОРМОВАНИХ ПІД ВПЛИВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ІЗ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Ключові слова: апеляційний перегляд справ, апеляційне провадження, принципи цивільного процесуального права, верховенство права, принцип територіальності, принцип інстанційності, принципи змагальності та диспозитивності, законність, правова визначеність, остаточність судового процесу, принцип пропорційності цивільного судочинства

Анотація

У статті здійснене системне дослідження принципів, що забезпечують ефективний апеляційний перегляд справи, як один із засобів захисту цивільних прав, свобод та інтересів у цивільному судочинстві, узагальнення історичних та теоретичних напрацювань і концептуальних положень принципів цивільного процесуального права, а також аналіз реалізації принципів під час апеляційного оскарження судових рішень у цивільному процесі України. Адже порушення принципів цивільного процесуального права спричиняє ухвалення незаконного та необгрунтованого судового рішення, що в подальшому підлягає скасуванню. Саме тому здійснення судочинства на засадах верховенства права є гарантією дотримання законності та правопорядку в державі. У зв'язку із цим охарактеризовано основні принципи, що реалізуються в апеляційному провадженні, найважливішим з яких є принцип верховенства права. Євроінтеграціні процеси, що відбуваються в нашій державі, змінили підхід до розуміння концепції верховенства права. Так, верховенство права охоплює такі принципи, як: законність, правова визначеність, остаточність судового процесу (res judicata). Окрім принципу верховенства права, в роботі приділено увагу й таким міжгалузевим принципам, як принцип територіальності, спеціалізації та принцип інстан-ційності. Поряд із вищезазначеними принципами також досліджено інші принципи, що реалізуються в апеляційному провадженні, а саме принципи змагальності та диспозитивності, гарантією реалізації яких є забезпечення оптимального балансу прав і обов'язків учасників справи і суду у змагальному процесі не тільки в суді першої інстанції, але й у стадії апеляційного провадження. Розглянуто також принцип гласності та відкритості судового процесу, відповідно до якого розгляд справ у судах апеляційної інстанції проводиться усно і відкрито та здійснюється державною мовою. Належної уваги також приділено дослідженню принципу пропорційності, який є новим у цивільному процесуальному законодавстві України.

Посилання

1. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.2004 р. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-42. Ст. 492.
3. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 41. Ст. 529.
4. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. Конвенція ратифікована Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 р. Конвенція Ради Європи. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
5. Ірина Коваль. Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини щодо України. URL : https://helsinki.org.ua/2006/07/pravo-na-spravedlyvyj-sud-praktyka-evropejskoho-sudu-z-prav-lyudyny-schodo-ukrajiny/.
6. Іліопол І.М. Реалізація принципів цивільного процесуального права в апеляційному провадженні. Правове життя сучасної України: у 3 т.: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.)/ відп. ред. М.Р. Аракелян. Одеса : Гельветика, 2020. Т. 2. С. 337-340.
7. Лутковська В.В. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини і цивільний процес. URL : http://www.judges.org.ua/article/seminar21-8.htm.
Опубліковано
2021-01-20
Розділ
Статті