СУБ'ЄКТИВНЕ ПРАВО НА ТВОРЧІСТЬ У СИСТЕМІ СУБ'ЄКТИВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Ключові слова: суб'єктивне право, суб'єктивне право на творчість, зміст

Анотація

У статті розглянуті актуальні питання, що виникають під час розгляду структури суб'єктивного права взагалі та, зокрема, суб'єктивного права на творчість. Нині дуже вагома роль творчих процесів у суспільстві, і людина, що проявляє своє творчі здібності та оприлюднює їх, з одного боку, робить чималий внесок у розвиток суспільства, з іншого - має право з боку закону на захист таких «проявів» творчості. Важливість розгляду питання існує не перший рік, адже із прийняття Конституції України наша держава відкрила більш широкі можливості у тлумаченні та розширенні деяких суб'єктивних прав. Право на творчість, закріплене в деяких міжнародних актах, має отримати більш конкретні механізми для відображення та поширення в національному законодавстві. Завдяки науковцям така ціль може бути легко виконана і прийнята до уваги законодавцями.

Складовою частиною та основою суб'єктивного права на творчість є саме суб'єктивне право. У статті розкритий зміст поняття суб'єктивного права, що дає змогу зрозуміти сутність поняття «суб'єктивного права на творчість». Вивчення та порівняння структури обох понять дає змогу якнайдетальніше розкрити та зрозуміти особливості та тонкощі категорії «суб'єктивне право на творчість», важливі аспекти, що допомагають реалізації людиною суб'єктивного права на творчість.

У статті акцент робиться також на важливості надання уваги до економічних, соціальних та культурних прав людини та порівняння складу права на освіту із правом на свободу культурної, наукової та творчої діяльності.

Відомо, що така категорія суб'єктивних прав, як право на свободу творчої діяльності, довгий час не мало відповідної уваги з боку законодавства. Це і привело до зовсім маленької кількості законодавчих актів, що регулюють таке право. Тому у статті висвітлені основні аспекти та характеристики, притаманні «суб'єктивному праву» та конкретизовані основні «можливості» «суб'єктивного права на творчість».

Наростаюча актуальність цієї теми змушує правознавців вивчати це питання детальніше. Важливо виділити особливості цієї категорії суб'єктивних прав. Не можна обійтися без думки фахівців із приводу особливостей визначення та структури поняття «суб'єктивного права», адже воно є «основоположником» та базисом усіх видів прав людини і громадянина. Творчість займає важливу інтелектуальну сферу у всій системі людських потреб, тому ми маємо вдосконалити систему права, що регулює та закріплює юридичні можливості творчої людини: можливість реалізувати свої права, здійснити їх та захистити, якщо це буде необхідно.

Посилання

1. Алексеев С.С. Общая теория права. Москва, 2008.
2. Боняк В.О. Конституційне право людини і громадянина на людину та його забезпечення в України : автореф. дис. на здобуття наук ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2005. 22 с.
3. Бояр А.О. Інтелектуальнавласність : монографія. Луцьк, 2007.
4. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. Москва, 1950.
5. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права. Академічний курс. URL : http://www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/ part2/405.htm.
6. Конституція України. URL : https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
7. Лисенков С.Л. Теоретичні питання конституційних культурних прав і свобод особи в України. Вісник академії адвокатури України. Випуск 1. Київ, 2004.
8. Культурні права і свободи особистості. URL : https://ru.osvita.ua/vnz/reports/law/9730/.
9. Опольська Н. Зміст суб'єктивного права на творчість. Підприємництво, господарство і право. 2013. (209) № 5.
10. Пізнання і творчість. URL : https://daviscountydaycare.com/pznannya-yak-vdobrazhennya-djsnost/38-pznannya~tvorchst.html.
11. Харитонов Є.О. Цивільне право України. URL : http://westudents.com.ua/glavy/72701-1-ponyattya-tsivlnogo-prava-tsivlnogo-nteresu-ta-tsivlnogo-obovyazku.html.
12. Хохлов В.А. Авторское право: Законодательство, теория, практика. Москва, 2008.
13. Gornig, G-H. Auberungsfreiheit und informationsfreiheitals Menschenrechte, Duncker, Berlin, 1998.
Опубліковано
2021-01-20
Розділ
Статті