ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У КРАЇНАХ ЄС З ОГЛЯДУ НА ДОСВІД ФРАНЦІЇ ТА ПОЛЬЩІ

Ключові слова: самоврядування, суспільні відносини, реформи, децентралізація, виконавча вертикаль

Анотація

У даній статті про «Організацію місцевого самоврядування у країнах ЄС, спираючись на досвід Франції та Польщі» аналізується досвід міжнародної практики організації місцевого самоврядування, з якого бачимо абсолютно різні типи, моделі та системи місцевого самоврядування. Під час дослідження автором було розглянуто міжнародно-правові акти, що складають правову основу місцевого самоврядування у Європі. Проаналізовано досвід міжнародної практики організації місцевого самоврядування. Також автором було досліджено поняття «управління» в країнах ЄС, яке визначається як сукупність встановлення правил, процесів і моделей поведінки, які визначають способи реалізації владних повноважень. У даній статті про «Організацію місцевого самоврядування в країнах ЄС, спираючись на досвід Франції та Польщі» автором досліджено та проаналізовано моделі місцевої автономії і децентралізації у країнах ЄС.

Найбільш результативними реформи децентралізації публічної влади були в таких країнах, як Франція, Польща, Німеччина. Реформування місцевого самоврядування спричинило прийняття нових нормативних актів та внесення змін до чинних. Для ефективності правового регулювання місцевого самоврядування у Франції всі закони, що регулюють питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування, були об'єднані в адміністративний кодекс. Також під час дослідження автором такого питання, як «Організація місцевого самоврядування у країнах ЄС, спираючись на досвід Франції та Польщі», був зроблений аналіз наукових публікацій щодо закордонного досвіду децентралізації, який свідчить про те, що для країн перехідного періоду найбільш ефективним способам глибинних змін суспільних відносин і підвищення життєвого рівня населення, збільшення потенціалу місцевого розвитку є розширена децентралізація. Розглянуто досвід реформи місцевого самоврядування в Польщі, який має також велике практичне і теоретичне значення для України. Польща, як і Україна, отримала у спадок великий вплив комуністичного підходу в правовому регулюванні місцевого самоврядування. На жаль, незважаючи на прийняття ряду законів і постанов, наявна модель місцевого самоврядування в Україні все ще має елементи радянського адміністративно-територіального устрою з явною виконавчою вертикаллю влади.

Посилання

1. Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036 (дата звернення: 10.04.2020).
2. Всесвітня декларація місцевого самоврядування URL : https://pidruchniki.com/15931106/pravo/vsesvitnya_deklaratsiya_ mistsevogo_ samovryaduvannya (дата звернення: 12.04.2020).
3. Європейська хартія міст, прийнята Постійною конференцією місцевих і регіональних органів влади Європи (CLRAE) Ради Європи 18 березня 1992 р. URL : http://zakonbase.ru/content/base/21053/7pdlM (дата звернення: 15.04.2020).
4. Європейська хартія міст ІІ (Маніфест нової урбаністики), прийнята Конгресом місцевих і регіональних влад Європи 28 травня 2008 р. URL : http://www.slg-coe.org.ua/wp content/uploads/2015/05/Principle9. Europeanchart.pdf (дата звернення:
15.04.2020).
5. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 5 листопада 1992 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/994_014 (дата звернення: 15.04.2020).
6. Європейська ландшафтна конвенція від 20 жовтня 2000 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 994_154 (дата звернення: 15.04.2020).
7. Переглянута Європейська хартія про участь молоді в місцевому та регіональному житті, ухвалена Конгресом місцевих і регіональних органів влади Європи 21 травня 2003 р. URL : https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet7command=com. instranet. CmdBlobGet&InstranetImage=2924827&SecMode=1&DocId=2378350&Usage=2 (дата звернення: 15.04.2020).
8. Булковський Т.О. Децентралізація адміністративних послуг органів внутрішніх справ України. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 8. С. 166-169.
9. Зарубіжний досвід організації роботи місцевої влади : монографія / М.О. Пухтинський, П.В. Ворона, О.В. Власенко та ін. / За заг. ред. П.В. Ворони. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. 280 с.
10. Бусыгина И. Как менялась местная власть в Европе. Муницип. Власть. 2003. № 3. С. 106-109.
11. Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: понятия, суть та форми (види). Право України. 2005. № 1. С. 21-25.
12. Забейворота Т.В. Модернізація системи державного управління в умовахдецентралізації влади : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харків. 2017. 276 с.
13. Зарубіжний досвід організації та роботи місцевої влади : монографія за загальної редакції П.В. Ворони. Полтава, 2009.
280 с.
14. Конституция Франции. URL : https://www.conseilconstitutionnel. fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/ constitution_russe_version_aout2009.pdf (дата звернення: 17.04.2020).
15. Конституція Італійської Республіки. URL : https://www.slideshare.net/CentrePravo/ss-122256638 (дата звернення: 15.04.2020).
16. Конституція Республіки Польща (станом на 01.2018). URL : http://pol-translit.com/news/pol-konst.html. (дата звернення:
15.04.2020).
17. Конституція Болгарії. URL : http://yport.inf.ua/konstitutsiya-bolgarii-55991.html. (дата звернення: 15.04.2020).
18. Конституция Португальской Республики. URL : http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/ portugal/portug-r.htm. (дата звернення: 16.04.2020).
19. Конституция Австрии. URL : https://ru.qwe.wiki/wiki/Constitution_of_Austria. (дата звернення: 1.04.2020).
20. Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання, Переднє слово В.Б. Гройсмана. Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. 413 с.
21. Баланс повноважень по-французькому. Урядовий кур'єр. 2006. № 2. С. 5.
22. Париж як комуна. URL : https://www. google. com/search?client=firefox-b-d&q=%D1(дата звернення: 16.04.2020).
23. Конституція Республіки Польща. URL : https://legalns.com/download/books/cons /poland.pdf. (дата звернення: 20.04.2020).
24. Закон Республіки Польща «Про ґмінне самоврядування» від 8 березня 1990 р. URL : https://www.csi.org.ua/publications/ zakon-pro-gminne-samovryaduvannya-vid-8-b/ (дата звернення: 25.04.2020).
25. Красівський Д.О. Впровадження європейських стандартів кадрового забезпечення політичного управління: польський досвід. URL : http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Krasivskiy.pdf (дата звернення: 25.04.2020).
26. План модернізації державного управління: пропозиції щодо приведення державного управління та державної служби України у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування : за заг. ред. Т. Мотренка. Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. 396 c.
Опубліковано
2021-01-20
Розділ
Статті