ООВБ VS ВЛАСНИКИ: КОНЦЕПЦІЇ ОПТИМАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Ключові слова: ОСББ, співвласники, регулювання ОСББ, переваги створення ОСББ, правові ризики

Анотація

У статті проаналізовано деякі результати впровадження інституту ОСББ в Україні. Визначено позитивні підсумки вказаного кроку для регулювання та захисту житлових прав громадян, а також сприяння їх самоорганізації. Досліджено фактичний стан регулювання створення та діяльності ОСББ в Україні, а також охарактеризовано найбільш гострі правові ризики, пов'язані зі створенням та функціонуванням ОСББ. Наведено деякі чинники поширення зловживань, порушень житлових прав громадян, а також злочинних проявів у житловій сфері. Наведено окремі концепції індивідуального позиціонування громадянина у взаємодії з ОСББ, комплексні моделі вирішення та профілактики правових конфліктів в аспекті створення та функціонування ОСББ в Україні. Зазначено економічні, соціально-психологічні та юридичні фактори конфронтації співвласників багатоквартирного будинку та ОСББ чи його відповідальними особами. Встановлено практичну важливість інституту ОСББ в аспекті ефективного управління житлом та захисту житлових прав співвласників багатоквартирного будинку. Визначено поліас-пектні напрямки наявної проблематики функціонування ОСББ в Україні. Акцентовано на важливості підвищення особистої відповідальності співвласників, їх суб'єктивного ставлення до власних обов'язків як методу вдосконалення функціонування інституту ОСББ. Запропоновані концептуальні шляхи переосмислення механізмів правового регулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в Україні, розширення системи заходів моніторингу та контролю діяльності ОСББ. Наведено пропозиції щодо реформування наявної державної правової політики розвитку інституту ОСББ. Запропоновано систему заходів за напрямами моніторингу дотримання прав співвласників багатоквартирного будинку, статистики спірних правовідносин щодо діяльності ОСББ, підвищення прозорості діяльності ОСББ, підвищення відповідальності учасників ОСББ та ін.

Посилання

1. Аферисти не сплять: збагачення за допомогою ОСББ. URL : https://www.vectornews.net/news/society/99691-aferisti-ne-splyat-zbagachennya-za-dopomogoyu-osbb.html/.
2. Байстрюченко Н.О. Організаційно-економічні передумови удосконалення управління багатоквартирним будинком. Вісник Сумського державного університету. № 4. 2015. С. 33—12.
3. Вересова М.В. Недоліки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Зміна парадигми правового регулювання житлово-комунального сектору економіки України за часів її незалежності. Інтернет-конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. URL : https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/issue/view/22/.
4. Війни в ОСББ: черкащани невдоволені діями голів об'єднань. URL : https://www.vikka.ua/novini/vijni-v-osbb-cherkashhani-nevdovoleni-diyami-goliv-obyednan/.
5. Гура Н.О. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків: специфіка, проблеми та перспективи діяльності. Економіка України. 2015. № 12. С. 70-79. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_12_8.
6. Івасішина Н.В., Рудкова І.М. Створення ОСББ, його переваги та недоліки. Зміна парадигми правового регулювання житлово-комунального сектору економіки України за часів її незалежності. Інтернет-конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. URL : https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/issue/view/22.
7. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0 %B2%D1%80?find=1&text=%D1%94%D0%B2%D1%80#w1_1.
8. nocTaHOBaBepxoBHoroCyAyBÍA24.07.2018№910/13384/17.URL:https://verdictum.ligazakon.net/document/75501089?q=(№%20 910%2F13384%2F17).
9. Про громадські об'єднання : Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text.
10. Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку : Закон України від 29.11.2001 № 2866-III. URL : https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2866-14#Text.
11. Трегубова О. Управління багатоквартирним будинком: вибір найоптимальнішого методу. URL : https://interbuh.com.ua/ua/ documents/ib/6008/76269.
12. Юнін О.С. Переваги та недоліки об'єднання співвласників багатоквартирного будинку як однієї з форм управління багатоквартирними будинками. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 2. С. 31-37.
Опубліковано
2021-01-20
Розділ
Статті