ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ ЗА ПОРУШЕННЯ ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ ЗА ПОРУШЕННЯ ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Ключові слова: грошове зобов'язання, порушення зобов'язання, штрафні санкції, інфляційні збитки, неустойка

Анотація

Стаття присвячена особливостям цивільно-правової відповідальності учасників інвестиційних відносин в будівництві. На підставі аналізу судових рішень та наукових праць учених-цивілістів автор робить висновок, що поняття грошових зобов'язань охоплює собою обов'язок сплатити грошові кошти як у межах договірних, так і в межах недоговірних зобов'язань.

У статті автор відзначає, що збитки та їх розмір не мають правового значення для виникнення обов'язку боржника сплатити проценти та/або неустойку за порушення грошового зобов'язання.

Автор детально аналізує протилежні позиції Верховного Суду в частині можливості одночасного стягнення пені та штрафу за порушення грошового зобов'язання. Аналізує позиції учених із цього питання та обгрунтовує висновок про можливість одночасного стягнення пені та штрафу. Зокрема, застосування різних способів захисту дозволяє повністю або хоча б частково відновити майновий стан кредитора в інвестиційних відносинах.

У цивільних відносинах, що виникають під час інвестування за допомогою механізмів фонду фінансування будівництва та фонду операцій із нерухомістю, мають місце суттєві особливості. Адже в управителя фонду фінансування будівництва існує ключовий обов'язок - ефективно здійснювати управління коштами інвестора з метою надання останньому об'єкта інвестування. Зазначений обов'язок не є грошовим. Натомість в управителя фонду операцій із нерухомістю під час настання відповідного строку виникає обов'язок викупити сертифікати фонду, тобто грошовий обов'язок.

У статті автор розмежовує підстави та умови для відшкодування збитків та стягнення штрафних санкцій, які є спеціальною формою цивільно-правової відповідальності.

Автор зазначає, що відновлення майнового стану учасника інвестиційного процесу не завжди пов'язується із цивільною відповідальністю для порушника. Повернення інвестованих коштів інвестору не є покладенням додаткового обов'язку для боржника. Цивільно-правовою відповідальністю для нього буде покладення додаткового обов'язку у вигляді відшкодування збитків або сплати штрафних санкцій.

Посилання

1. Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 № 14. Дата оновлення: 16.12.2015. URL : https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/v0014600-13#Text (дата звернення: 12.10.2020).
2. Рим Т.Я. Недоліки застосування судами норм про стягнення відсотків (процентів річних) у господарських відносинах. Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 2-3 червня 2006 року. Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. С. 302-307.
3. Подцерковний О.П. Щодо необхідності врахування теорії грошових зобов'язань у практиці вирішення господарських спорів. Наукові праці Нац. ун-ту «Одеська юридична академія». 2013. Т. 13. С. 271-282.
4. Дзера І.О. Правова природа 3 % річних за статтею 625 ЦК України. Наукові записки НаУКМА: Юридичні науки. 2016. Т. 181. С. 116-120.
5. Безклубий І.А. Цивілістична природа платіжного зобов'язання. Цивільне право України: нові виклики і перспективи розвитку: матеріали ХУЛІ міжн. наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці з дня народж. д.ю.н., проф., В. П. Маслова, Харків, 28 лют. 2020 р. Харків : Право, 2020. С. 290-293.
6. Постанова Великої Палати Верховного Суду № 910/10156/17 від 10.04.2018. URL : http://reyestr.court.gov.ua/ Review/73627931 (дата звернення: 10.10.2020).
7. Постанова Верховного Суду № 910/13238/18 від 04.12.2019. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/86141169 (дата звернення: 10.10.2020).
8. Отраднова О.О. Неустойка в цивільному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2002. 20 с.
9. Гражданское право Украины : учеб. в 2 ч. Ч. 1. / Под ред. проф. А.А. Пушкина, доц. В.М. Самойленко. Харьков : Основа,
1996. 440 с.
10. Синєгубов О.В. Стягнення пені та штрафу за порушення грошового зобов'язання: сучасні тенденції правозастосування. Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам'яті О.А. Пушкіна,
Харків, 24 травня 2019 р. Харків, 2019. С. 94-97.
11. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань : Закон України від 22.11.1996 р. № 543/96-ВР. Дата оновлення: 11.07.2013. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/543/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення:
11.07.2020).
12. Постанова Верховного Суду № 917/194/18 від 02.04.2019. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80923003 (дата звернення: 12.10.2020).
13. Постанова Верховного Суду № 192/1361/15-ц від 11.12.2019. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86435400 (дата звернення: 12.10.2020).
14. Відповідальність у приватному праві: монографія / І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін. ; за заг. ред. І. Безклубого. Київ : Грамота, 2014. 416 с.
15. Договірне право України. Загальна частина : навч. посібник / за ред. О.В. Дзери. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 896 с.
16. Зозуляк О.І. Сучасний стан та тенденції розвитку вчення про цивільно-правову відповідальність. Цивільне право України: нові виклики і перспективи розвитку: матеріали ХУЛІ міжн. наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці з дня народж. д.ю.н., проф., В. П. Маслова, Харків, 28 лют. 2020 р. Харків, 2020. С. 27-31.
Опубліковано
2021-01-20
Розділ
Статті