ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ЗАПОВІТУ ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО СПОСОБУ ЗАХИСТУ ПРАВ СПАДКОЄМЦІВ

Ключові слова: спадкування, спадкоємець, заповіт, заповідач, тлумачення заповіту, заповідальні розпорядження, спосіб захисту

Анотація

Стаття присвячена виявленню особливостей тлумачення заповіту як спеціального способу захисту прав спадкоємців. Сформульована мета застосування цього способу захисту, що полягає у визначенні дійсної волі заповідача в разі, коли зміст цього правочину є нечітким або допускає подвійне розуміння. На підставі аналізу правової доктрини та судової практики визначені особливості здійснення тлумачення заповіту судом. По-перше, право на пред'явлення позову про тлумачення заповіту виникає після смерті заповідача у спадкоємця, який прийняв спадщину у спосіб та строки, визначені законодавством. По-друге, загальні правила тлумачення змісту правочину, закріплені у ст. 213 Цивільного кодексу України, застосовуються обмежено. Так, заповіт тлумачить не сторона правочину, а інші особи. Крім того, зважаючи на правову природу заповіту як одностороннього правочину, судом не беруться до уваги зміст попередніх переговорів, звичаї ділового обороту, подальша поведінка сторін, текст типового договору.

Доведено, що тлумачення заповіту є не правом, а обов'язком суду, що виконується виключно в межах позовного провадження та має на меті не створення, а роз'яснення вже наявних розпоряджень заповідача. Визначено та охарактеризовано умови здійснення судом тлумачення заповіту: 1) суперечності, неточності змісту заповіту, що ускладнюють розуміння останньої волі заповідача; 2) неможливість оформлення спадщини в нотаріальному порядку; 3) наявність спору між спадкоємцями щодо тлумачення заповіту - спадкоємці мають різне уявлення про волевиявлення заповідача.

Наголошено, що помилкове написання в заповіті імені, прізвища або по батькові спадкоємця не створює подвійного розуміння волі заповідача і не вимагає від суду застосування інтелектуально-розумового процесу тлумачення змісту правочину. Така справа має розглядатися судом за правилами окремого провадження шляхом встановлення факту, що має юридичне значення.

Посилання

1. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. Москва : Статут, 2001. 411 с.
2. Кот О.О. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики : монографія. Київ : Алерта, 2017. 494 с.
3. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов : монография / И.В. Спасибо-Фатеева, М.Н. Сибилев, В.Л. Яроцкий и др. ; под. общ. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. Харьков : Право, 2014. 672 с.
4. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, наследственные и завещательные. Москва : Статут, 2003. 639 с.
5. Карлявин И.Ю. О добросовестности и контроле содержания договоров и завещаний в обязательственном и наследственном праве России и Германии: традиции и современность. Юридическая герменевтика. Направления и перспективы развития российского законодательства о наследовании. Материалы научно-практической конференции. Москва. 1 октября 2015 года. Москва : Фонд развития правовой культуры. 2015. С. 148-157.
6. Лежнєва Т.М., Тітова І.В. Тлумачення заповіту за цивільним законодавством України. Право і суспільство. 2016. № 6. Ч. 2.
С. 47-52.
7. Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд : наук.-практ. посіб. / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, О.М. Клименко та ін. ; за заг. ред. С.Я. Фурси. Київ : Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2007. 1216 с.
8. Гузь Л.Є. Практика застосування спадкового права в судовій та нотаріальній діяльності. Харків : Право, 2015. 888 с.
9. Агафонов С. Особливості тлумачення змісту правочину в українському законодавстві. Юридичний журнал. 2005.
№ 11. С. 95-98.
10. Абраменков М.С. Толкование и исполнение завещания. Наследственное право. 2011. № 2. С. 5-10.
11. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право : підруч. Київ : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. 264 с.
12. Рішення Кагарлицького районного суду Київської області від 29 березня 2016 р., судова справа № 368/458/16-ц. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/56979391 (дата звернення: 01.11.2020).
13. Рішення Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 22 лютого 2016 р., судова справа № 352/2437/15-ц. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/55962573 (дата звернення: 01.11.2020).
14. Рішення Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області від 21 листопада 2016 р., судова справа № 173/1850/16-ц. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/63794146 (дата звернення: 01.11.2020).
15. Постанова Верховного Суду від 05 грудня 2018 р., судова справа № 335/9398/16-ц, провадження № 61-20484св18. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/78470082 (дата звернення: 01.11.2020).
16. Печений О.П. Деякі проблеми методології спадкування. Вісник Академії правових наук України. 2009. № 2. С. 77-83.
17. Постанова Верховного Суду від 12 жовтня 2020 р., судова справа № 478/2164/18, провадження № 61-19541св19. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/92173420 (дата звернення: 01.11.2020).
18. Дзера И.А. Защита гражданских прав по Гражданскому кодексу Украины. Альманах цивилистики : сб. ст. / под ред. Р.А. Майданика. Киев : Всеукр. ассоц. изд. «Правова єдність», 2008. Вып. 1. С. 149-159.
19. Харьковская цивилистическая школа: грани наследственного права : монография / И.В. Спасибо-Фатеева, О.П. Печеный, В.И. Крат и др. ; под. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. Харьков : Право, 2016. 608 с.
20. Васильченко В.В. Коментар та постатейні матеріали до законодавства України про спадкування. Харків : Одіссей, 2007. 480 с.
21. Постанова Верховного Суду від 12 вересня 2019 р., судова справа № 360/2497/17-ц, провадження № 61-39412св18. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/84406155 (дата звернення: 01.11.2020).
22. Постанова Верховного Суду від 31 серпня 2020 р., судова справа № 750/5149/18, провадження № 61-5066св19. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/91337837 (дата звернення: 01.11.2020).
23. Постанова Верховного Суду від 16 жовтня 2019 р., судова справа № 266/3229/16-ц, провадження № 61-35885св18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/85032865 (дата звернення: 01.11.2020).
24. Романюк Я. М. Застосування цивільно-правових норм у цивільному судочинстві України (питання теорії і практики) : монографія. Київ : Ін Юре, 2016. 536 с.
25. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. В 4-х т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів України / відп. ред. В.Г. Ротань. Київ : Юридична книга; Севастополь : Ін-т юрид. досл., 2008. 848 с.
26. Рішення Ширяївського районного суду Одеської області від 27 серпня 2008 р., судова справа № 2-59/2008. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/24779733 (дата звернення: 01.11.2020).
27. Рішення Козівського районного суду Тернопільської області від 25 вересня 2015 р., судова справа № 600/1077/15. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/54061224 (дата звернення: 01.11.2020).
Опубліковано
2021-01-20
Розділ
Статті