ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОБРОЇ СОВІСТІ ДЛЯ ДАВНІСНОГО ВОЛОДІЛЬЦЯ, ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ З ПОЗИЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ВИДИМОСТІ ПРАВА

Ключові слова: видимість права, добра совість, добросовісний володілець

Анотація

Дана наукова стаття присвячена дослідженню питання про юридичне значення такої категорії правового статусу набувача чужої речі, як його добросовісність. Вивчено сутність цього явища, встановлено, що саме критерій добросовісності надає істотного значення претензіям учасників даних взаємин на набуття чи збереження приватного речового права. У праці підкреслюється, що, окрім значення доброї совісті на момент заволодіння чужою річчю, що надає правової визначеності можливості оформлення титулу і є складовою частинного фактичного складу для набуття власності чи права давнісного володіння, bona fides також характеризує порядок поведінки окупанта і впродовж набувальної давності. При цьому добра совість тільки тоді має якісь правові наслідки, коли вона протиставлена суб'єктивному праву. За таких умов вона придбаває безпосереднє юридичне значення, в тому числі і як умова набуття та захисту права. Добросовісність володіння чужою річчю є внутрішнім показником усвідомлення певного майнового стану самим суб'єктом. У цьому сенсі у статті зроблена оцінка вказаного статусу з позицій наукової концепції про видимість права. За посилами цієї теорії давність також розглядається як наслідок видимості права, попри те, що вона виникає та триває всупереч волі учасників відносин та незважаючи на їхнє усвідомлення цього факту. Відтак добросовісне безперервне та відкрите володіння майном як власним упродовж строку набувальної давності найпоказовіше пов'язувалось із видимістю власності. Тож поняття добросовісності в сенсі особистісного сприйняття реально наявних ціннісних орієнтацій тісно пов'язано із принципом захисту видимості права, оскільки спрямована на усвідомлення його третіми особами. У роботі відмічені певні відмінності під час застосування теорії видимості права при набутті власності добросовісним набувачем від неповноважного відчужувана та за набувальною давністю. Наголошується, що подібний механізм мусить застосовуватися під час презумування відношення до речі як власної з боку володільця рухомого майна. Але із правила повинні бути виключення, зокрема, в разі, коли у власника є підстави для віндикації речі. 

Посилання

1. Скловский К.И. Применение норм о доброй совести в гражданском праве России. Хозяйство и право. 2002. № 9. С. 79-94.
2. Цивільне право України : підручник. У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. Київ : Юрінком Інтер, 2002. Книга I. 720 с.
3. Белов В. Добросовестность, разумность, справедливость как принципы гражданского права. Законодательство. 1998. № 8. С. 20-54.
4. Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права: Пер с нем. Т. 1, полутом 1 / Под ред. И.Б. Новицкого. Иностранная литература, 1950. 483 с.
5. Скловский К. Механизм перехода права и последствия цессии. Хозяйство и право. 2002. № 2. С. 60-67.
6. Дождев Д.В. Добросовестность (bona fides) как правовой принцип / Политико-правовые ценности: история и современность / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., Едиториал УРСС, 2000. С. 96-128.
7. Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении. Практические вопросы. Москва : Статут, 2004. 234 с.
8. Амфитеатров Г.Н. Вопросы виндикации в советском праве. Советское государство и право. Москва : Наука, 1941.
№ 2. С. 38-47.
9. Цікало В.І. Давність у цивільних правовідносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2004. 19 с.
10. Эртманн П. Основы учения о видимости права / Пер. с нем. А.А. Новицкой, Е.А. Польщиковой. Вестник гражданского права. 2011. № 4. С. 273-305.
11. Дернбург Г. Пандекты. Т. 1, ч. 2: Вещное право. Санкт-Петербург : Гос. Тип., 1905. 364 с.
Опубліковано
2021-01-20
Розділ
Статті