ЩОДО ІСТОТНИХ УМОВ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

  • Олексій Валентинович Войчишин
Ключові слова: корпоративний договір, товариства з обмеженою відповідальністю, корпоративні права, статут, істотні умови договору, корпоративне право

Анотація

Поняття «корпоративного договору» для товариства з обмеженою відповідальністю є новелою вітчизняного законодавства, оскільки було закріплено лише два року тому. Як наслідок, дане правове явище все ще є недостатньо дослідженим та потребує формування усталених підходів до його розуміння. У статті розглянуто істотні умови корпоративного договору як ключовий елемент договірної конструкції даного договору. Визначено стан дослідження проблематики та проаналізовано праці вчених з даного питання.

Базуючись на наукових розробках науковців, практиці укладення корпоративних договорів в Україні та наявній судовій практиці, здійснено комплексний аналіз істотних умов корпоративного договору. Зокрема, проаналізовано предмет корпоративного договору як істотну умови корпоративного договору, умови, що визначені законом як істотні або умови, що є необхідними для корпоративного договору; умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. За результатами аналізу детально обґрунтовано особливі межі предмету корпоративного договору - порядок реалізації учасниками своїх прав та обов'язків. Обґрунтовано, що корпоративні права та обов'язки не є самостійним предметом корпоративного договору, оскільки це означало би, що вони можуть виникати, змінюватися та припинятися у корпоративному договорі. Саме тому в дослідженні наголошується на необхідності відмежування предмету корпоративного договору від предмету статуту та предмету Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Крім того, не можна не зазначити значну диспозитивність предмету корпоративного договору, яка закладена авторами профільного закону.

До умов, що визначені законом як істотні, або умови, що є необхідними для корпоративного договору, віднесено безоплатність та строковість. Встановлено межі «суб'єктивно істотних» умов корпоративного договору, а саме: зафіксовано, що умови, на яких наполягає одна із сторін, не повинні суперечити статуту та законодавству України. Окрема увага зупинена на особливостях нікчемності корпоративного договору.

Здійснено аналіз та оцінку стану судової практики щодо корпоративних договорів. Виявлено, що судова практика щодо корпоративних договорів лише перебуває на стадії формування, підтвердженням чого є лише одне рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Посилання

1. Блащук Т.В. Умови договору, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства в сучасних умовах: матеріали наук.-практ. конф. Одеса, 2011. Ч. 2. С. 43-45.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/436-15/ed20200402#Text (дата звернення: 19.06.2020).
3. Попов Ю. Корпоративні договори: подальший розвиток у Законі «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Юридична Газета. 2018. № 10. URL : https://yur-gazeta.com/publications/ practice/korporativne-pravo-ma/korporativni-dogovori.html (дата звернення: 13.06.2020).
4. Пояcнювальна записка до проекту Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 13.05.2016. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=59093&pf35401=387857 (дата звернення:
19.06.2020).
5. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02.2018 р. № 2275-VIII / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19 (дата звернення: 13.06.2020).
6. Рішення Господарського суду Одеської області у справі № 916/1444/19 від 28.11.2019 року. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86175401 (дата звернення: 10.06.2020).
7. Сигидин М. М. Відмежування корпоративного договору від інших суміжних договірних конструкцій. Часопис Київського університету права. 2016. № 1. С. 195-199.
8. Сліпченко С.О. Деякі питання визначення предмета корпоративних правочинів. Корпоративні правочини: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф, 27-28 вересня 2013 року. Івано-Франківськ : 2013. С. 41-45.
9. Суханов М.О. Сутність і зміст корпоративного договору як підстави набуття корпоративних прав та обов'язків учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Прикарпатський Юридичний Вісник. № 1(26). С. 70-73. URL : http://pyuv.onua.edu.ua/index.php/pyuv/article /view/14/14 (дата звернення: 19.06.2020).
10. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 13.06.2020).
11. Цікало В. Предмет договору про здійснення прав учасників господарського товариства. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 68-73. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_2_14 (дата звернення: 10.06.2020).
12. Щербакова Н.В. Питання змісту корпоративного договору. Міжнародний журнал «Право і суспільство». 2018. № 8. С. 123-132. URL : https://journals.pnu.edu.ua/index.php/LS/article/download/301/325 (дата звернення: 13.06.2020).
Опубліковано
2020-09-07
Розділ
Статті