ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНОВОГО ПРАВА НА ОТРИМАННЯ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ

  • Леонід Михайлович Бєлкін
  • Марк Леонідович Бєлкін
  • Юлія Леонідівна Юринець
Ключові слова: майнові права, право очікування, правомочності отримати право власності на майно, Верховний Суд

Анотація

У статті висвітлюються особливості реалізації майнових прав на отримання майна у власність, з урахуванням практики правозастосування у цій сфері та судової практики. Наголошується, що на даний момент ці специфічні майнові права виявилися затребуваними. Зокрема, в такий спосіб здійснюються заходи щодо формування ліквідаційної маси банків, відносно майна, яке банк не зміг та/або не встиг оформити у власність самостійно. Крім того, інститут майнових прав використовується також під час інвестування в будівництво житла. Тому дослідження особливостей реалізації майнових прав на отримання майна у власність є актуальним.

Судова концепція майнових прав на отримання майна у власність започаткована, зокрема, в Постанові від 25.05.2016 у справі № 6-503цс16 Верховного Суду України, де вказано, що «майнове право, яке можна визначити як право очікування, - це обмежене речове право, за яким власник цього права наділений певними, але не всіма правами власника майна, необхідними й достатніми для засвідчення правомочності його власника отримати право власності на нерухоме майно чи інше речове право на відповідне майно в майбутньому».

На підставі виконаних досліджень та наступної судової практики доведена наявність та необхідність у цивільному обороті специфічних майнових прав на отримання майна у власність, які слід визначити як сукупність пра-вомочностей щодо здійснення юридично значущих дій, спрямованих на отримання майна у власність, відповідно якого (майна) існують (визначені) вказані майнові права. Такий підхід повністю відповідає міжнародному стандарту широкого розумінню «майна» як права очікування (стаття 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Системно досліджені особливості реалізації майнових прав на отримання майна у власність, з урахуванням практики правозастосування у цій сфері та судової практики. Доведено, що вказані майнові права не є речовими правами на чуже майно і не підпадають під державну реєстрацію у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Посилання

1. Гаврилюк В. Майно та майнові права і обов'язки як об'єкти універсального правонаступництва при реорганізації юридичних осіб. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2013. Вип. 2. С. 81-83.
2. Бєлкін Л. Правомочності на отримання майна у власність як майнове право. Вісник Національної асоціації адвокатів України. 2020. № 6. С. 44-17.
3. Бєлкін Л. Гарантії інвесторам за законом України «Про інвестиційну діяльність». Вісник Національної асоціації адвокатів України. 2019. № 10. С. 29-31.
4. Шимон С.І. Майнові права в контексті сучасних концепцій права власності в цивілістиці. Часопис Київського університету права. 2012. № 2. С. 192-195.
5. Шимон С.І. Майнові права в системі об'єктів цивільних правовідносин та цивільного обороту. Форум права. 2011. № 4. С. 841-846.
6. Якубівський І.Є. Майнові права інтелектуальної власності як об'єкти цивільного обороту. Право та інновації. 2014. № 4.
С. 30-38.
7. Митник А.К. Майнові права наукового парку на об'єкти інтелектуальної власності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2016. Вип. 19. С. 84-86.
8. Шимон С. Електронні гроші: форма грошей чи майнові права вимоги? Юридична Україна. 2015. № 9. С. 36-41.
9. Шимон С.І. Співвідношення понять «майнові права» та «право власності» в національному і міжнародному праві та зарубіжних правових системах. Науковий часопис НПУ іменіМ. П. Драгоманова. Серія 18 «Економіка і право». 2011. Вип. 13. С. 128-137.
Опубліковано
2020-09-07
Розділ
Статті