СТАТТЯ 7 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФЕНОМЕНУ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА

  • Мар'ян Миронович Бедрій
Ключові слова: звичай, цивільне право, текст кодексу, ділова практика, фактична усталеність

Анотація

Стаття присвячена взаємодії тексту Цивільного кодексу України (зокрема ст. 7) зі звичаєвим правом як суспільним явищем. Досліджено співвідношення понять звичаю та правового звичаю в контексті регулювання цивільних відносин. Обґрунтовано тезу про те, що регулятором цивільних відносин є звичай загалом, а джерелом цивільного права - правовий звичай як його вид. Поняття звичаю, вказане у ст. 7 ЦК України, визнано вдалим, адже воно включає як правові звичаї (регулюють правовідносини як юридичні норми), так і звичаї релевантні праву (мають значення у правозастосуванні).

Виконано порівняння звичаїв загального характеру та правил персональної ділової практики конкретних контрагентів. Зроблено висновок про те, що звичай як правило, утворене загальною діловою практикою (більшість підприємців відповідної галузі чи регіону), не є тотожним правилу, утвореною персональною діловою практикою сторін. Персональна ділова практика сторін здатна сформувати правило, що за юридичними наслідками прирівнюється до умови договору, укладеного між ними. Натомість загальна (деперсоніфікована) ділова практика утворює правовий звичай, який прирівнюється за юридичним значенням до норми законодавства (загальнодержавної, місцевої чи галузевої).

Проаналізовано поняття звичаїв ділового обороту та доцільність його використання в тексті Цивільного кодексу України. За результатами цього аналізу звичаями ділового обороту окреслено ті, що були утворені за участю суб'єкта підприємницької діяльності. Запропоновано усунути відсилання до звичаїв ділового обороту з тексту кодексу та замінити їх у відповідних статтях відсиланнями до звичаїв загалом. Оскільки звичай набуває чинності у цивільних правовідносинах за умови його фактичної усталеності, ця характеристика звичаю повинна бути збережена в тексті Цивільного кодексу України.

Висвітлено можливість письмової фіксації звичаїв у документах, які не мають статусу самостійних джерел права. Запропоновано доповненити текст Цивільного кодексу України окремою статтею про узанси в розумінні звичаїв, які зафіксовані у документарній формі торгово-промисловими палатами й іншими авторитетними організаціями. Розглянуто проблему конкуренції законодавчих і звичаєвих норм у ході регулювання цивільних відносин. При згаданій конкуренції повинна застосовуватися норма законодавства, якщо компетентним суб'єктом не буде встановлено, що така норма є неконституційною чи неправовою.

Посилання

1. Lie J. Zwyczaje i prawo zwyczajowe. System prawa handlowego / pod. red. Stanislawa Wlodyki. T. 1. Prawo handlowe - czesc ogólna. Warszawa: Wydawnieto CH Beek, 2009. S. 146-273.
2. Добров О. Правоутворення без законодавця (нариси з теорії джерел права). Частина перша. Звичаєве право. Праці комісії для виучування звичаєвого права України. Вип. 2. Київ : ВУАН, 1928. С. 295—115.
3. Peeyna M. Naruszenie zobowiazania w swietle harmonizaeji prawa zobowiazañ. Studium prawnoporównaweze. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. 469 s.
4. Бедрій М.М. Звичай і ділова практика: співвідношення понять у контексті вдосконалення зобов'язального права України та Польщі. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 3. С. 70-72.
5. Поротиков А.И. Обычай в гражданском обороте. Обычай в праве: Сборник. Санкт-Петербур : Юридический центр Пресс,
2004. С. 198-380.
6. Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. Москва : Наука, 1988. 192 с.
7. Яворська О.С. Звичаєве право як соціальний регулятор цивільних відносин. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2013. Вип. 2. С. 129-137.
8. Махінчук В.М. Торговий звичай (звичай ділового обороту) як джерело виникнення підприємницьких відносин. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2013. Вип. 1. С. 192-200.
9. Коломацька С.П. Звичай торговий. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол. : Ю.С. Шемшученко (гол.) та ін. Том 2: Д-Й. Київ : Укр. Енцикл., 1999. С. 569.
10. Проценко І. Звичай ділового обігу за законодавством України та Німеччини. Юридичний журнал. 2003. № 6. С. 32-34.
11. Koszowski M. Obrót powszeehny, profesjonalny i konsumeeki. Ius Novum. 2010. 4. S. 160-165.
12. Бедрій М.М. Звичай ділового обороту: роздуми щодо змісту поняття та його доцільності. Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції: зб. матер. Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. «Актуальна юриспруденція»,
м. Київ, 22 червня 2017 р. Київ : АртЕк, 2017. С. 77-80.
13. Megarry R. E. Custom. Encyclopedia Brittanica. Vol. 6. Coeker to Dais. Chieago, London, Toronto, Geneva, Sydney, Tokyo: R. R. Donneley and Sons Co., 1965. P. 926.
Опубліковано
2020-09-07
Розділ
Статті