ОСОБЛИВОСТІ ПОСЕСОРНОГО ЗАХИСТУ РЕЧОВОГО ПРАВА УПРОДОВЖ НАБУВАЛЬНОЇ ДАВНОСТІ

  • Петро Дмитрович Гуйван
Ключові слова: посесорний захист, право володіння, набувальна давність

Анотація

Запропонована праця присвячена дослідженню актуальної проблематики: реального співвідношення статики цивільних речових відносин і динаміки матеріального обороту. Дане питання розглядається в аспекті реального наповнення змісту суб'єктивного права на володіння чужою річчю, зокрема в період, коли відбувається перебіг набувальної давності. У цей час окупант правомірно утримує чужу річ, але не може в повному обсязі здійснювати права власника. Більше того, він за нашим кволим у даному відношенні законодавством не вправі здійснити правовий захист свого володіння від неправомірних зазіхань третіх осіб, а тим більше - від власника. Хоча дії останнього з фізичного відібрання речі будуть незаконними, не титульний окупант позбавлений можливості у суді захистити своє володіння. Автор вбачає єдиний спосіб вирішення даної проблеми - у запровадженні посесорного захисту в національному правовому полі. При цьому для захисту порушеного володіння слід доводити факт утримання речі, а не наявність титулу на це. При цьому, звісно, мають аналізуватися і підстави заволодіння майном, але наявність титулу не може надавати переваги стороні судового спору. У статті проаналізовані етапи цивілізаційного поступу інституту набувальної давності на наших теренах та доктринальні намагання науковців наповнити ідею посесорного володільницького захисту реальним змістом. Також досліджено вказану концепцію в законодавствах зарубіжних держав. Висловлена авторська позиція, згідно з якою не варто надавати посе-сорному речовому захистові широких загально цивілістичних охоронних функцій. Адже це може призвести до змішування виключно володільницького захисту із зобов'язально-правовими реституційними повноваженнями або надання йому значення абсолютного захисту проти усіх третіх осіб та власника. Наголошується, що зміст посесорного захисту має полягати у здійсненні речових позовів. У цьому сенсі пропонується надати незаконному володільцеві, що отримав річ від третіх осіб, у разі порушення його володіння, прав, аналогічним тим, що випливають з віндикації, з урахуванням специфіки відносин.

Посилання

1. Маковій В.П. Ретроспективний аспект формування набувальної давності. Вісник Луганського держ. унів-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. 2010. № 1. С. 225-233.
2. Березникова Ю.Р. Актуальные проблемы защиты давностного владения в отношении недвижимого имущества. Бюллетень нотар. практики. 2011. № 1. С. 15-18.
3. Калачов Н. О давности по русскому гражданскому праву. По поводу сочинения г. Энгельмана: Die Verjährung nach russischem Privatrecht. Dorpat, 1867 г. Юридический вест ник. Кн. 1. Июль. Москва, 1867. С. 11-18.
4. Латыев А.Н. Правовое положение лица, владеющего имуществом в течение срока приобретательной давности. Российский юрид. журнал. 2001. № 4. С. 101.
5. Латыев А.Н. Посессорный процесс и другие способы упрощенной защиты вещных прав. Современные проблемы взаимодействия материального и процессуального права России: теория и практика : Матер. Всероссийской научно-практич. Конференции. Екатеринбург : УрГЮА, 2004. Ч. 2. С. 187-201.
6. Венедиктов А.В. Проблема защиты фактического владения в советском праве. Советское государство и право. 1941. № 4.
С. 120-125.
7. Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Москва : Издательство иностранной литературы, 1949, Том 1, полутом 1. 432 с.
8. Галов В.В. Владение как элемент вещного права. Ростов на Дону. Донской юридический институт. 2000. С. 2-5.
9. Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. 2-е изд. дополн. Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2002. 299 с.
10. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. Учебно-практическое пособие, 2-е изд. Москва : Дело, 2000. 512 с.
11. Тужилова-Орданская Е.М. Проблемы защиты прав на недвижимость в гражданском праве России : моногр. Москва : ИД «Буквовед», 2007. 443 с.
12. Рубанов А.А. Приобретение права собственности. ГК РФ. Часть первая. Научно-практический комментарий. Москва : БЕК, 1996. 813 с.
13. Лоренц Д.В. Виндикация: юридическая природа и проблемы реализации : автореф. дисс. ... канд.. юрид. наук. 12.00.03. Краснодар, 2008. 26 с.
14. Подшивалов Т. Вещные иски: конкуренция и сочетание. Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 12. С. 19-22.
Опубліковано
2020-09-07
Розділ
Статті