COVID-19 І ДЕЛІКТИ СТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ

  • Євген Олегович Харитонов
  • Олена Іванівна Харитонова
Ключові слова: пандемія, COVID-19, приватна особа, створення загрози, делікти створення небезпеки, недоговірні зобов'язання

Анотація

Стаття присвячена вивченню, аналізу проблем, які виникли у зв'язку з епідемією та встановленням карантину, визначення засобів забезпечення дотримання санітарно-епідеміологічних вимог та наслідків їх порушення. Зокрема, важливим є з'ясування можливостей цивільного законодавства для попередження загрози завдання шкоди учасниками цивільних відносин під час COVID-19 (в умовах карантину, адаптованого карантину тощо) та відшкодування шкоди, завданої створенням або «неліквідацією» такої загрози.

Із урахуванням тієї обставини, що успіхи країн, які використовували жорсткі обмеження для подолання CGVID-i9, водночас є головним чинником загострення конфлікту інтересів, а також категорій «доцільність» і «правовідповідність», робиться висновок, що юридичне забезпечення прав людини-приватної особи має формуватися таким чином, аби уникнути когнітивного дисонансу, який виникає внаслідок колізії базових положень приватного та публічного права: «Дозволено все, крім того, що заборонено законом» і «Можна лише те, що дозволено законом».

При цьому слід виходити з того, що звичайним способом правового буття людини-приватної особи є її участь у цивільних відносинах приватного типу. Найбільш дієвою формою захисту прав приватної особи у таких випадках є відшкодування шкоди, завданої її інтересам внаслідок неусунення загрози. При цьому право заінтересованої особи вимагати відшкодування завданої шкоди може бути реалізоване внаслідок створення загрози та її неусунення тим, хто створив небезпеку, життю, здоров'ю, завдано шкоду.

Аналіз недостатньо активного застосування норм глави 81 ЦК України показує, що чинником цього є видима простота публічно-правових засобів, переконаність влади у швидкому досягненні за допомогою цих засобів позитивного результату, низький рівень правової культури, відсутність спеціального механізму подання позовів про усунення загрози. Ці вади можна усунути шляхом запровадження так званих «популяторних» позовів, з якими до того, хто створює або не усуває загрозу, міг би звертатися будь-хто, вимагаючи усунення небезпеки, яка загрожувала не тільки йому, але й іншим громадянам.

Посилання

1. URL : https://www.worldometers.info/coronavirus/.
2. Глава BOOЗ: пандемія коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю. URL : https://www.unn.com.ua/uk/ news/1860252-glava-vooz-pandemiya-koronavirusu-priskoryuyetsya-z-eksponentsiynoyu-shvidkistyu.
3. Джуді Демпсі. Світ після COVID-19. Що чекає Європу. URL : https://nv.ua/ukr/opinion/karantin-2020-shcho-chekaye-yevropu-pislya-koronavirusu-ostanni-novini-50093405.html.
4. Pistor K. Law in the Time of COVID-19 (2020). Books. 240. URL : https://scholarship.law.columbia.edu/books/240.
5. Проблеми правового регулювання цивільних відносин в умовах COVID-19: матер. Bceyкp. науково-практич-нш онлайн-конференції (23 квітня 2020 р.). / За заг. ред. д.ю.н., проф. ЄЮ. Харитонова. Oдeca : Фенікс, 2020. 193 с. URL : http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12616.
6. «Епідемії в Європі і право_від Риму до COVID-19 : матер. Bcey^. науково-практичнта онлайн-конференцп (13 червня 2020) / За заг. ред. д.ю.н., проф. ЄЮ. Харитонова
7. Права приватно особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту : монографія / За ред. Харитонова ЄЮ., Xapитoнoвoï O.I., Шют К.Г. Oдeca : Bидaвничий дім «Гельветика».
8. !гаатенко B.M. Зобов'язання зі створення небезпеки (загрози) за новим Цивільним кодексом Украши. Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Bi^om^. ред. B^. Тацій. Харків : Ha^ юрид. акад. Украши, 2002. Bini. 53. С. 67-74.
9. Габріадзе M.R Зобов'язання, що виникають внаслідок створення загрози життю, здоров'ю, майну фiзичнoï особи або майну юридичнії особи, у цивільному законодавстві Украши : дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2007. 178 с.
10. Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права. T. 1. / пер. с нем. Г. Жигулина / Под ред. O. Кутателадзе, B. Зу-баря. Mocraa, 2011. С. 286.
11. Смітс Я. Європейське приватне право як змішана правова система. Європейське право. 2012. № 2-4. С. 215-225.
12. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of reference (DCFR). Full Edition. Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group) / Ed. by Christian von Bar and Eric Clive. Vol. I-VI. Munich, 2009.
13. Covid-19: A New Struggle over Privacy, Data Protection and Human Rights? 4 MAY 2020 / By Dr Elif Mendos Kuskonmaz, Portsmouth University and Professor Elspeth Guild, Queen Mary University of London. URL : https://europeanlawblog.eu/author/ elifkuskonmaz/.
14. Kostenko O. Драматична дилема в умовах пандемії (між формальною законністю і здоровим глуздом). URL : .ZpAMATïi1!-HA%20ДИЛЕMA%20B%20УMOBAX%20ПAHДЕMIЇ%20(мiж...%20-%20Oleksandr%20Kostenko.pdf.
15. Костенко O. URL : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1558312054320753&id=100004259206425&mds=%2Fsharer-dialog.php%3Ffs%3D8%26fr%3D%252Fhome%252F%26m%3Dmessage%26sid%3D1558312054320753%26u%3Dhttps%253 A%252F%252Fm.facebook.com%252Fstory.php%253Fstory_fbid%253D1558312054320753%2526id%253D100004259206425 %26internal_preview_image_id%26referrer%3Dfeed_story_share_as_message&mdf=1.
16. Кузнецова I. Про законність карантину, «червоні» і «чорні» тюрми, рейдерство і фото під столом - інтерв'ю з міністром юстиції. 06.06.2020. URL : https://www.radiosvoboda.org/a/denys-maliuska/30655377.html.
17. Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права : учебник / Под ред. ДЛ. Дождева. Mocraa : Издательство БЕК, 2000.
400 с.
18. Дігести Юстиніана. 9.5. 6-11.
19. Дігести Юстиніана. 47. 23.1.
20. Пухан Иво, Пoлeнaк-Aкимoвcкaя Mиpьямa. Римское право (базовый учебник). Перевод с македонского. Mocraa : Зерцало,
1999. 448 с.
21. С. Гарсиа Гарридо M^. Римское частное право: Казусы, иски, институты / Перевод с испанского ; отв. ред. Л.Л. Кофанов. Mocraa : Статут, 2005. 812 с.
22. Цвайгерт К., Кетц Х. Bвeдeниe в сравнительное правоведение в сфере частного права. B 2-х томах. T. 2. Ocm^u: Пер. с нем. Mocraa : Meждyнap. отношения, 1998. 512 с.
23. Цивільний кодекс Украши : наук.-практ. Коментар / за заг. ред. ЄЮ. Харитонова, O.I. Харитоновой КЮ. Голубєво!. 3-тє вид., перероб. та допов. Кшв : Aлepтa, КІЇТ; ЦУЛ, 2010. 752 с.
24. Ківалова T.C Зобов'язання відшкодування шкоди у цивільним законодавством Украши (теоретичні аспекти) : монографія / M-во освіти і науки Украши ; Oдecькa нац. юрид. акад. O!eca : Юридична література, 2008. 360 с.
25. Цивільне право Украши: B 2-х томах. Том 2 : підручник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. ЄЮ. Харитонова, канд. юрид. наук КЮ. Голубєво! Харків : TOB «Юдіссей», 2008. 872 с.
26. Харитонов ЄЮ. Ocm»! римського приватного права. O!eca, 2016. 396 с.
Опубліковано
2020-09-07
Розділ
Статті