ПРАВОВІ ЗАСАДИ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  • Анжела Миколаївна Бондарчук
Ключові слова: товарна біржа, аграрна біржа, сільськогосподарська продукція, господарське законодавство

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сучасного стану та перспектив розвитку правових засад організації біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні. Автором визначено поняття, види та особливості організації та функціонування товарних бірж в Україні; виокремлено та охарактеризовано такий вид як аграрна біржа; з’ясовано переваги біржової торгівлі. Обґрунтовано, що за допомогою механізму біржової торгівлі створюються умови для формування найсправедливішої ринкової ціни на сільськогосподарську продукцію, що зумовлює перспективність біржового механізму торгівлі в Україні та світі.

У статті проведено аналіз актів господарського законодавства у сфері регулювання організації біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні, визначено основні його недоліки та прогалини. Автором на підставі проведеного науково-правового аналізу зроблено висновок про те, що в Україні на сучасному етапі розвитку не створено належної системи організації біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією, що зумовлено як недоліками господарського законодавства у сфері правового регулювання біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні, відсутністю системності правового механізму, так і недостатньою ефективністю біржової інфраструктури.

Доведено, що незадовільний стан правового регулювання негативно впливає на розвиток сільського господарства в Україні як важливої галузі народного господарства, конкурентоспроможність сільськогосподарських товаровиробників. З урахуванням проведеного аналізу сучасного стану правового регулювання та системи організації біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні автором розроблено пропозиції щодо перспектив подальшого розвитку інституту біржової торгівлі та удосконалення господарського законодавства в цій сфері. Зокрема, обґрунтовано необхідність розроблення державної концепції розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні, запровадження електронної системи біржових торгів, розширення біржової інфраструктури тощо.

Посилання

1. Ліщук Ю.С. Розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 15. С. 147–153.
2. Резнік Н.П. Особливості функціонування та перспективи розвитку біржової діяльності в Україні. Науковий вісник НУБІП
України. № 247 (2016). С. 265–277.
3. Лещук І.В. Розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні : дис. канд. економ. наук; спец. 08.00.03 –
Економіка та управління національним господарством. Житомир, 2019. 234 с.
4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
5. Про товарну біржу : Закон України від 10.12.1991 № 1956-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12.
6. Про зерно та ринок зерна в Україні : Закон України від 04.07.2002 № 37-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-15.
7. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/1877-15.
8. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою : Закон України від
09.02.2012 № 4391-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4391-17.
9. Про створення Аграрної біржі : постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2005 № 1285. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1285-2005-%D0%BF.
10. Деякі питання Аграрної біржі : постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 року № 196. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/196-2010-%D0%BF.
11. Список українських товарних бірж: Асоціація «Біржові та електронні майданчики». URL: https://aeaep.com.ua/spysok-birzh/.
12. Янишин Я., Булик О., Лаврів І. Функціонування аграрних бірж в Україні. Аграрна економіка. 2014. Т. 7, № 3–4. С. 47–51.
13. Яворська В.О., Коберник Л.В. Аналіз стану вітчизняного біржового аграрного ринку. Науковий вісник Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2014. Вип. 200(2).
С. 282–285.
14. Корнієнко В.М. Деякі питання правового регулювання аграрного ринку України. Форум права. 2013. № 2. С. 248–252.
15. Солодкий М.О. Проблеми та напрями розвитку біржового товарного ринку в Україні. Ефективна економіка. 2017, № 10.
URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5814.
16. Кирилюк Є.М. Розвиток біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні. Вісник Черкаського університету.
2015. № 12 (345). С. 46–53.
17. Проєкт Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року : постанова Кабіне-
ту Міністрів України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/gromadyanam/konsultaciyi-z-gromadskistyu/inshe-obgovorennya/proekt-
derzhavnoyi-cilovoyi-programi-rozvitku-agrarnogo-sektoru-ekonomiki-na-period-do-2022-roku?v=5d3e9f404f7b1.
Опубліковано
2020-07-29
Розділ
Статті