ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Наталія Олексіївна Тищук
Ключові слова: правочин, дієздатність, неповнолітня особа, інформаційні технології, емансипація неповнолітньої особи

Анотація

Стаття присвячена аналізу правочинів, які вчиняються неповнолітніми особами в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій і масового переходу на покупки в режимі онлайн, безготівкові форми розрахунків, впровадження різного роду сервісів, які обслуговують цю сферу, що свідчить про необхідність розширення фактичних можливостей неповнолітніх вчиняти правочини та вчинення їх в межах правових норм.

Встановлено, що неповнолітні особи самостійно можуть вчиняти такі види правочинів: правочини, які знаходяться в межах їх цивільної дієздатності та відповідно до законодавства можуть вчинятися самостійно (зокрема, це дрібні побутові правочини); укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку); правочини, які знаходяться поза межами цивільної дієздатності і які згодом були схвалені батьками (усиновлювачами) або одним з тих, з ким проживає неповнолітня особа, або піклувальниками; розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами; здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, які охороняються законом; бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи; а також за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників неповнолітні особи можуть розпоряджатися грошовими коштами, внесеними повністю або частково іншими особами у фінансову установу на їх ім’я; вчиняти правочини щодо транспортних засобів або нерухомого майна.

Зроблено висновок про існування більш широкого кола та можливостей вчинення правочинів неповнолітніми особами, ніж закріплено законодавчо, що пояснюється активним використанням технологій, розширенням можливостей заробітку (в тому числі онлайн) такої категорії осіб, а також спричинено спонуканням держави до переходу до використання цифрових технологій.

Встановлено необхідність диференціювати обсяг дієздатності неповнолітніх осіб внаслідок неподібності ступеня їх соціальної зрілості на дві групи: з 14 до 16 років та з 16 до 18 років, що має враховувати участь неповнолітніх осіб в конкретних особистих немайнових і конкретних майнових правовідносинах з урахуванням основних механізмів спрямованої соціалізації особи.

Посилання

1. Цивільний кодекс України: постатейний коментар у 2-х ч. / За ред. А.С. Довгерт, Н.С. Кузнєцова. К. : Юстініан, 2005. 680 с.
2. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахун-
ків банків-резидентів і нерезидентів : Постанова Правління Національного банку України від 112.11.2003 № 492. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03
3. Смородина А. Часткова та неповна цивільна дієздатність фізичної особи: розпорядження майновими правами інтелекту-
альної власності. Підприємство, господарство і право. 2019. № 4. С. 70–75.
4. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина : підручник для вузів. 3-тє вид., доп. К. : Дакор, 2013. 670 с.
5. Чалий Ю.І. Цивільна правосуб’єктність неповнолітніх: окремі проблемні аспекти. Форум права. 2014. № 3. С. 412–416.
6. Дербакова Ю.А. Цивільна правосуб’єктність неповнолітніх : дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2014. 215 с.
Опубліковано
2020-07-29
Розділ
Статті