НЕДОГОВІРНЕ РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  • Володимир Степанович Дмитришин
Ключові слова: передання прав інтелектуальної власності, недоговірні правовідносини, примусові ліцензії, відкриті ліцензії, розпоряджання правами інтелектуальної власності у судовому порядку

Анотація

У системі правовідносин стосовно розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності окремим і дуже важливим елементом виступають недоговірні способи розпоряджання такими правами. За критерієм волевиявлення можна стверджувати, що розпоряджання відбувається за волею особи, яка передає права (заповіт, відмова від прав, реорганізація юридичної особи за рішенням власника), або поза волею особи, яка володіє правами (спадкування за законом, набуття прав за рішенням суду, надання праву порядку примусової судової або адміністративної ліцензії).

Щодо правомірності дій можна зазначити, що недоговірне розпоряджання правами інтелектуальної власності можливе лише з правомірних дій, неправомірних дій, з подій та «умовно неправомірних» дій, які є випадками надання примусових ліцензій у судовому порядку на підставі більш ніж 3-річного невикористання патенту та у випадку, коли раніше виданий патент перешкоджає здійсненню пізніше виданого патенту, якщо такий має іншу мету або значні переваги.

Розпоряджання правами на підставі подій виникає у випадку прийняття державного рішення, коли це необхідно з метою забезпечення нагальних і критичних інтересів суспільства. Подіями будуть бути факти епідемії, стихійного лиха, воєнного стану та інші випадки, коли надання прав виправдане життєвими інтересами держави та суспільства. Не можна вважати недоговірним розпоряджанням правами випадки продовження терміну дії виключного права, переведення права набувача виключного права та надання «відкритої» ліцензії.

До способів недоговореного розпоряджання можна віднести такі: 1. У порядку універсального правонаступництва при припиненні юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення. 2. У порядку універсального правонаступництва при спадкуванні за законом. 3. При зверненні стягнення на майно (майнові права) боржника. 4. В процесі приватизації державного майна (в тому числі і майнових прав у складі єдиного майнового комплексу підприємства). 5. Розпоряджання правами в процесі примусового ліцензування у судовому або адміністративному порядку. 6. За рішенням суду у позовному провадженні. 7. Недоговірне розпоряджання правами шляхом відмови від права.

Посилання

1. Амангельды А.А. Внедоговорные обязательства в праве интеллектуальной собственности. https://www.zakon.kz/4864121-
vnedogovornye-objazatelstva-v-prave.html.
2. Зобов’язальне право України : підручник / за ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. Київ : Істина, 2011. 848 с.
3. Голубєва Н.Ю. Зобов’язання у цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання : монографія.
Одеса : Фенікс. 2013. 642 с.
4. Обязательства, возникающие не из договора : сб. статтей / рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. Москва : Статут, 2015.
5. Ігнатенко В.М. Квазі-інститут недоговірних зобов’язань із односторонніх правомірних дій / Теорія і практика правознав-
ства. 2018. Вип. 2 (14).
6. Голованов Н.М. Обязательственное право : учебник. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 448 с.
7. Тлявгулов Г.Р. Понятие распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав // Вопросы российского и
международного права. 2016. Т. 6. № 12A. С. 134–145.
8. Закон України «Про виконавче провадження». Відомості Верховної Ради України, 2016. № 30, ст. 542.
9. Баттахов П.П. Підстави і способи набуття суб’єктами підприємництва виняткових прав на об’єкти промислової власно-
сті / П.П. Баттахов. // Актуальні проблеми права : матеріали II Міжнар. наук. конф. (Москва, жовтень 2013). Т. 0. Москва :
Буки-Веди, 2013. С. 59–65.
10. Барышев С.А. Некоторые проблемы реформирования авторского права // Право интеллектуальной собственности. 2012.
№ 5 (25). С. 25–28.
Опубліковано
2020-07-29
Розділ
Статті