ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ, ЯКІ ВИСУВАЮТЬСЯ ДО КАНДИДАТІВ В УСИНОВЛЮВАЧІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ І ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

  • Дар'я Валеріївна Ковальова
Ключові слова: усиновлення, усиновлювач, вимоги, Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс Туреччини

Анотація

Стаття присвячена порівняльно-правовій характеристиці вимог, які висуваються до кандидатів в усиновлювачі за сімейним законодавством України та Турецької Республіки. Зокрема, у статті були проаналізовані норми Сімейного кодексу України та Цивільного кодексу Турецької Республіки, точки зору деяких українських і турецьких науковців, які присвятили свої праці питанням вивчення різноманітних правових аспектів здійснення усиновлення в Україні та світі, в тому числі аналізу вимог, які висуваються до кандидатів в усиновлювачі. Беручи до уваги принцип якнайкращого забезпечення інтересів дитини, закріплений у Конвенції про права дитини, яка була ратифікована Україною та Турецькою Республікою, у статті окремо було приділено увагу застосуванню цього принципу в законодавствах обох країн.

У результаті дослідження було доведено, що законодавці України та Туреччини, висуваючи до кандидатів в усиновлювачі такі високі вимоги, насамперед керуються принципом якнайкращого забезпечення інтересів дитини. Наступне, що заслуговувало на увагу, – це вік для кандидатів в усиновлювачі. По-перше, було виявлено, що мінімальний вік, в якому особа може стати усиновлювачем, згідно з нормами турецького законодавства дещо відрізняється від тих, які висуваються українським, а саме за турецьким законодавством мінімальний вік не суттєво, але вище. По-друге, було проаналізовано різницю у віці між усиновленим та усиновителем. Як результат, у турецькому законодавстві така різниця вище та висуваються додаткові вимоги до кандидата в усиновлювачі.

Було визначено, що в Україні та Туреччині якнайкращим інтересам дитини відповідає сімейне виховання, тому пріоритет в усиновленні віддається подружжю. Щодо усиновлення одним із подружжя було з’ясовано, що в Цивільному кодексі Туреччини висуваються такі вимоги, в основі яких дійсно лежить відсутність другого із подружжя в житті дитини, і як результат не прийняття участі в її вихованні. Отже, мету статті було досягнуто, а саме було проведене дослідження та порівняльно-правова характеристика вимог, які висуваються до кандидатів в усиновлювачі за законодавством України та Турецької Республіки.

Посилання

1. Конвенція ООН про права дитини : Закон України від 20.11.1989. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/995_021.
2. Türk Medeni Kanunu: 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.mevzuat.gov.tr/
MevzuatMetin/1.5.4721.pdf.
3. Сімейний кодекс України : Закон України від 10.01.2002. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2947-14.
4. Akıntürk Turgut, Ateş Karaman Derya. Medeni Hukuk. İstanbul : Beta. 2013. 583 s.
5. Косенко Н.П. Умови здійснення усиновлення в Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 2013.
№ 3, С. 67–74.
6. Труба В.І. Усиновлення повнолітніх: питання законодавства і практики. Правова держава, 2014. № 17, С. 72–75.
7. Ершова Н.М. Опека, попечительство, усыновление. Москва : Московский рабочий, 1984. 109 с.
8. Ромовська З.В. Українське сімейне право. Київ : Право. 2009. 500 с.
9. Сімейне право України : підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін. 4-те вид. Харків : Право. 2012,
320 с.
10. Öztan Bilge. Aile Hukuku. Baskı, Ankara : Turhan Kitabevi. 2004. 784 s.
Опубліковано
2020-07-29
Розділ
Статті