ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ТА НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ДОРУЧЕННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

  • Дмитро Миколайович Пеструєв
Ключові слова: пандемія, коронавірусна інфекція, COVID-19, карантин, ведення чужих справ без доручення, гестор, домінус

Анотація

У статті проаналізовано випадки ведення чужих справ без доручення у зв’язку з обмеженнями, пов’язаними з виникненням і подальшим поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19), умови їх виникнення та наслідки.

Зазначається, що попри намагання зменшити шкідливі наслідки карантину, його запровадження все ж унеможливило для досить великої групи громадян здійснення ними своїх прав і виконання обов’язків у цивільно-правових відносинах, а також потягло виникнення інших, позадоговірних стосунків. Зокрема, почастішали ситуації, коли певні обставини спонукають осіб, які не мають відповідних на те повноважень, до добровільного вчинення якихось дій у майнових інтересах іншої особи. Здебільшого чинниками таких вчинків є раптове виникнення небезпеки настання несприятливих для іншої особи майнових наслідків, яких можна уникнути лише негайним вжиттям відповідних заходів, відсутність можливості попередньої згоди на вчинення зазначених дій. При цьому інша особа може як перебувати в іншому місці, так і перебувати в такому стані, коли не в змозі самостійно прийняти будь-яке рішення.

Запропоновано до обставин, які спонукають до добровільного вчинення якихось дій у майнових інтересах іншої особи, віднести також негативний вплив кризової ситуації, яка може спричинити депресійні стани, що також може потягти ризик тимчасового невиконання особою своїх зобов’язань (наприклад, особа, будучи одинокою, тяжко переносить режим карантину).

Огляд можливих ситуацій, пов’язаних із перебуванням на карантині, коли виправданим є втручання у сферу майнових інтересів іншої особи, дав підстави для висновку, що вони характеризуються підвищеним рівнем соціальної корисності. Адже в таких випадках гестор здебільшого вчиняє дії не лише в інтересах окремої особи, але й суспільства, допомагаючи вберегтися від захворювання представникам «груп ризику» (одиноким людям похилого віку, немічним тощо), запобігаючи поширенню COVID-19.

Фактично його діяльність спрямована на сприяння досягненню мети карантину, що має враховуватися при вирішенні спорів, які можуть виникати при її здійсненні. Тому в таких випадках суди мають враховувати суспільну корисність дій гестора, залучаючи у необхідних випадках до відшкодування зроблених ним витрат третіх осіб, через бездіяльність або неналежну діяльність яких виникла необхідність діяльності у веденні справ без доручення.

Посилання

1. Погорелый В. Пандемія COVID-19 в світі як обставина для невиконання зобов’язань договору. URL: https://tk.media/blogs/
vladislav-pogorelyy/pandemiya-covid-19-v-sviti-yak-obstavina-dlya-nevikonannya-zobovyazan-dogovoru.
2. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2 : постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 № 211. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/211-2020-%D0%BF.
3. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня
2020 № 239. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/239-2020-%D0%BF.
4. Всередині квітня в українців збільшилася кількість депресій – опитування. URL: https://ua.112.ua/suspilstvo/v-seredyni-
kvitnia-u-ukraintsiv-zbilshylas-kilkist-depresii-opytuvannia-533743.html.
5. Туриніна О.Л. Психологія травмуючих ситуацій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К. : ДП «Вид. дім «Персонал»,
2017. 160 с.
6. Пеструєв Д.М. Ведення справ без доручення як підстава виникнення цивільних прав та обов’язків. Правове життя сучас-
ної України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 вересня 2018 р.). Одеса : Видавничий
дім «Гельветика», 2018. С. 457–459.
7. Харитонов Є.О. Система зобов’язань, що виникають внаслідок відвернення шкоди, за Цивільним кодексом України. Ак-
туальні проблеми приватного права України : Збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії
Семенівни Кузнєцової. К. : ПрАТ «Юридична практика», 2014. С. 461–480.
8. Ігнатенко В. Визначення умов виникнення зобов’язань з вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення.
Право України. 2010. № 12. С. 68–73. URL: http://pravoznavec.com.ua/period/article/6185/%C2.
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та еконо-
мічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) : Закон України від 30 березня 2020 року
№ 540-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20.
10. Правові наслідки поширення коронавірусу COVID-19 для виконання договорів. URL: https://sk.ua/uk/news-uk/pravovi-
naslidki-poshirennya-koronavi/.
11. Домбругова А. Дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення. URL: https://www.zakon-i-normativ.info/index.php/
component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=214563&menu=323817.
12. Постанова Рівненського апеляційного господарського суду № 35437100 від 20.11.2013. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/
catalog/court-document/35437100/.
13. Пеструєв Д.М. Формування концепції правового регулювання ведення справ іншої особи без її доручення в Україні та
Польщі. Науково-практичний журнал «Часопис цивілістики». № 35, 2019. С. 41–47.
Опубліковано
2020-07-29
Розділ
Статті