КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДІЛУ ПРОГАЛИН У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ НА ВИДИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ УРЕГУЛЬОВАНОСТІ ПРАВОВІДНОСИН ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

  • Сергій Володимирович Завальнюк
Ключові слова: акт цивільного законодавства, види прогалин цивільного законодавства, законодавство, прогалини в цивільному законодавстві, неповні прогалини, повні прогалини, цивільне законодавство

Анотація

Актуальною та важливою проблемою залишається класифікація прогалин у цивільному законодавстві. Як зазначає А.Н. Калашник, виділяючи певні типи прогалин з метою глибшого їх розуміння, з’ясування причин їх появи, а потім їх подолання або усунення, покращить законодавчий процес, вдосконалить техніку прийняття законодавчих актів і забезпечить законність у виконанні норм. З точки зору вдосконалення правового регулювання важливо вирішити проблему класифікації прогалин у законодавстві та їх критеріїв, оскільки залежно від того, чи належать прогалини до певного класу (типу), питання щодо способів і методів їх подолання по-різному вирішуються. Одна з існуючих класифікацій поділу прогалин у цивільному законодавстві на види залежно від ступеня врегулювання правових відносин цивільним законодавством передбачає поділ на повні та неповні прогалини.

Дослідження правової природи класифікації типів прогалин у цивільному законодавстві залежно від ступеня врегулювання правових відносин цивільним законодавством так чи інакше досліджено в роботах С.С. Алексєєва, С.І. Вільнянського, А.Н. Калашника, А.А. Кашинцева, В.В. Лазарева, В.І. Леушина, П.П. Недбайло, О. Печеного, А.Н. Тарнопольської, Л.С. Явич та багатьох інших. Однак переважна більшість цих авторів, досліджуючи питання прогалин, майже завжди ототожнюють поняття прогалин у законі та прогалин у законодавстві. Також більшість із цих авторів взагалі не враховували цивільно-правових аспектів питання, що робить цю статтю ще більш актуальною.

У статті визначено типи прогалин у цивільному законодавстві України за класифікацією залежно від ступеня врегулювання правових відносин цивільним законодавством: повні та неповні прогалини. Обґрунтовано розподіл видів прогалин у цивільному законодавстві залежно від ступеня врегулювання правових відносин цивільним законодавством. Також автор дослідив правову природу, причини виникнення повних і неповних прогалин у цивільному законодавстві, їх вплив на динаміку перебігу цивільних відносин.

Посилання

1. Алексеев С.С. Проблемы теории права. Курс лекций в двух томах Т. 1 – Свердловск, 1973. 396 с.
2. Вильнянский С.И. Толкование и применение гражданско-правовых норм. // Методические материалы ВЮЗИ. М., 1948.
Вып. 2. С. 42–61.
3. Калашник О.М. Види прогалин у цивільному процесуальному праві [Електронний ресурс] / О.М. Калашник // Форум пра-
ва. 2013. № 2. С. 196–204. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_2_31.pdf.
4. Кашинцева О.Ю. Проблеми правового регулювання пренатальних генетичних обстежень в Україні [Електронний ре-
сурс] / О.Ю. Кашинцева // Вісник Академії адвокатури України. 2005. Вип. 4. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
vaau_2005_4_9.
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.122.1984 // Відомості Верховної Ради України.
1984. № 58. Ст. 1122.
6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
7. Лазарев В.В. Пробелы в праве (Вопросы понятия пробелов и критика теорий беспробельности права) / В.В. Лазарев. Ка-
зань : Издательство казанского университета, 1969. 95 с.
8. Лазарев В.В. Понятие пробелов в праве // Сов. государство и право. 1967. № 4. С. 92–96.
9. Лазарев В.В. Применение советского права. Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1972. 200 с.
10. Леушин В.И. О динамичности права. Сборник аспирантских работ. Свердловск, 1970.
11. Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. М. : Госюриздат, 1960. 512 с.
12. Печений О. Деякі проблеми методології спадкування / О. Печений // Вісник академії правових наук України. 2009. № 2 (57).
С. 77–83.
13. Податковий кодекс України від 02.12.2010 // Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13–14, № 15, № 16, № 17. Ст. 112.
14. Про авторське право та суміжні права : Закон України від 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. С. 64.
15. Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування : Постанова Пленуму Верховного Суду України від
16.05.2013 № 24-753/0/4-13. [Електронний ресурс]. / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v-753740-13.
16. Тарнопольська О.М. Види прогалин в праві / О.М. Тарнопольська // Вісник академії адвокатури України. 2008.
№ 12. С. 10–16.
17. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
18. Явич Л.С. Общая теория права. Ленинград, 1976. 298 c.
Опубліковано
2020-07-29
Розділ
Статті