РЕЧОВІ ПРАВА У ВІДНОСНИХ (ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ) ПРАВОВІДНОСИНАХ: ОКРЕСЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

  • Мирослава Мирославівна Гудима
Ключові слова: речові права, зобов’язальні права, абсолютні правовідносини, відносні правовідносини, зміст, об’єкт правовідносин

Анотація

Наукова публікація присвячена дослідженню можливості існування речових прав у зобов’язальних правовідносинах і виявленню їх місця в системі елементів останніх. Традиційний постулат цивілістики про поділ правовідносин на абсолютні та відносні, а прав – на речові та зобов’язальні часто наштовхує науковців на формулювання висновків про можливість існування в межах відповідних правовідносин тільки однойменних їм прав. Проте все
частіше і доктрина цивільного права, і практика реалізації цивільно-правових норм стикаються з прикладами проникнення речових елементів у відносні (зобов’язальні) правовідносини. 

Виявлено, що сучасний стан цивілістичної доктрини свідчить про небажання науковців визнати можливість наявності в особи речових прав у зобов’язальних за класичними канонами правовідносинах, що призводить до розробки та підтримання теоретично «хибних», на мою думку, концепцій «змішаних цивільних правовідносин» і  «змішаних цивільних прав».

У роботі окреслено позицію щодо заперечення можливості існування гібридних форм правовідносин та прав і виявлено необхідність чіткого розмежування теоретичних конструкцій юридичних дихотомій абсолютні-відносні правовідносини, речові-зобов’язальні права. Водночас здійснено застереження, що таке різке протиставлення досліджуваних категорій аж ніяк не є визнанням факту наявності у відносних правовідносинах тільки зобов’язальних прав. Характер речового права апріорно не визначає характер правовідносин, в межах яких відбувається його виникнення та реалізація.

У публікації доведено, що речові права можуть мати місце і в абсолютних, і у відносних правовідносинах, але їх правове призначення у вказаних правовідносинах буде різним. Встановлено, що речове право перебуває у специфічних системних зв’язках кількох рівнів: в одних правовідносинах (абсолютного типу) – в якості складника їх змісту, в межах якого існує як певне повноваження на власні дії (суб’єктивне цивільне право), а в інших правовідносинах (відносного характеру) – в ролі об’єкта, що підлягає, скажімо, переходу від одного суб’єкта до іншого. Тим самим у роботі підтримана концепція можливості визнання права об’єктом зобов’язальних правовідносин, до того ж не тільки в значенні права вимоги (зобов’язального права), що є традиційним для сучасної цивілістики, а саме речового права, що теж може виступати в такій іпостасі.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА:
1. Синицын С.А. Общее учение об абсолютных и относительных субъективных гражданских правах : диссертация доктора
юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2017. 604 с.
2. Харченко Г.Г. Кваліфікаційний критерій визначення речових прав. Держава і право. Випуск 52. С. 278–284.
3. Майданик Р.А. Правова природа інституту іпотеки. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2009. № 1. С. 31–38.
4. Манько Е.А. Признаки ограниченных вещных прав. Вестник Воронежского государственного ун-та. Серия «Право». 2008.
№ 2. С. 70–79.
5. Харченко Г.Г. Речові права в законодавстві, доктрині та судовій практиці України : дис. докт. юрид. наук: 12.00.03. Київ,
2018. 506 с.
6. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М. : Юридическое издательство НКЮ СССР, 1940. 192 с.
7. Харченко Г.Г. Перехід речових прав за договором (каузальна та абстрактна моделі). Підприємництво, господарство і пра-
во.2019. № 1. С. 45–49.
8. Білоцький О.В. Розмежування речових і зобов’язальних прав користування чужим житлом. Науковий інформаційний віс-
ник. Право. 2014. № 9. С. 163–167.
9. Шимон С.І. Теоретичні передумови виокремлення майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин. Наукові записки
Інституту законодавства Верховної Ради України. 2012. № 5. С. 125–128.
10. Басин Ю.Г. Блага и права как объекты гражданских правоотношений по казахстанскому законодательству. Объекты граж-
данских прав : Материалы международной научно-практической конференции. Алматы, 25-26 сентября 2003 г. Алматы :
Каз ГЮУ, 2004. С. 39–44.
11. Шимон С.І. Конструкція «право на право» як концент цивільно-правової доктрини. Правове регулювання економіки. 2017.
№ 16. С. 161–170.
12. Лисенко А.Н. Имущество в гражданском праве России. М. : Деловой двор, 2010. 200 с.
13. Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М. : Статут, 2004. 539 с.
14. Спасибо-Фатєєва І.В. Речові права за Цивільним і Господарським кодексом України. Право України. 2015. № 4. С. 60–68.
Опубліковано
2020-07-29
Розділ
Статті