ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ БЕЗТИТУЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ УПРОДОВЖ ПЕРЕБІГУ НАБУВАЛЬНОЇ ДАВНОСТІ

  • Петро Дмитрович Гуйван
Ключові слова: захист володільця, посесорний позов, давнісне володіння

Анотація

Робота присвячена науковому дослідженню актуального питання правового статусу добросовісного набувача чужої речі в період, доки він здійснює давнісне володіння в межах набувального строку. Автор детально аналізує наукову полеміку щодо того, є нетитульне володіння фактичним станом чи суб’єктивним правом. На користь кожного з цих підходів у літературі висловлені думки поважних вчених.

Зазначається, що питання отримало ще більшої актуальності та гостроти, враховуючи відновлення цивільного інституту набувальної давності. Натепер наукові концепції почали ґрунтувалися на правовій регламентації описуваного явища в нормах чинного законодавства. З огляду на це все більш очевидним стає факт, що здійснювати володіння не титульний набувач може лише в межах свого суб’єктивного права навіть попри бажання та волю власника майна. Це підтверджується запровадженням (на жаль, поки що декларативним) і правової можливості захисту такого права у випадку вимушеної втрати володіння. Автор статті також дотримується цієї юридичної позиції.

У статті вказано на непослідовність і кволість законодавця, який не надає задекларованому ним праву реального практичного механізму втілення. В той же час реальні правовідносини за наявності протилежних інтересів неволодіючого власника і володіючого добросовісного окупанта часто опиняються в тупиковій ситуації.

За таких обставин єдино продуктивним є цивілістичний посил, згідно з яким чинні правові акти покликані регулювати не якесь абстрактно існуюче, випадкове явище, об’єктивний стан матерії, а конкретний соціально допустимий рівень взаємодій, які хоча і виникли всупереч праву, але з огляду на їхню специфіку заслуговують на нормативну забезпеченість та охорону. Тобто, має бути забезпечений дієвий інструментарій здійснення та захисту суб’єктивного права на давнісне володіння чужим майном.

Автор вбачає вирішення цього питання у площині запровадження конкретного механізму посесорного захисту такого володіння. При цьому має враховуватися, що позовне домагання може виникати лише при порушенні певного суб’єктивного права, у цьому випадку – речового. Отримавши нове речове право, володілець набуває не тільки можливість безпосереднього фізичного тримання речі, а й певну міру майнової влади, він має право відбивати зазіхання на своє володіння третіх осіб і навіть власника.

Посилання

1. Гаджиев Г.А. О субъективном имущественном праве добросовестного владельца. Актуальные проблемы науки и практики
коммерческого права. Сборник научных статей. М. : Волтерс Клувер, 2005, Вып. 5. С. 269–278.
2. Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2 (по изданию 1902 г.). М. : Статут, 1999. 455 с.
3. Лапина В.В. Институт приобретательной давности и способы защиты давностного владения в гражданском праве России /
Автореф. дисс. канд. юрид. наук: 121.00.03. М., 2006. 186 с.
4. Хвостов В.М. Система римского права. Учебник. М. : Спарк, 1996. 310 с.
5. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. Учебно-практическое пособие, 2-е изд. М. : Дело, 2000. 512 с.
6. Слыщенков В. Утерянный институт права. ЭЖ-Юрист. 2003. № 6. С. 2–3.
7. Igering. Entwickelungsgeschichte des rom. Rechrs. Leipzig : Breitforf & Bartel und Dunder & Bumblot, 1894. 124 S.
8. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е издание перераб. М. : Статут, 2010. 893 с.
9. Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. Чебоксары : Чув. кн. из-во, 1997. 331 с.
10. Грибанов В.П Пределы осуществления и защиты гражданских прав : монография. М. : Издательство Московского универ-
ситета, 1972. 284 с.
11. Римское частное право. Учебник для бакалавров. / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского / М. : Юрайт, 2013. 607 с.
12. Покровский И.А. История Римского права. Издание 3-е, исправленное и дополненное. 1917. Ст.-Пб., Allpravo. Ru.
2004. 138 с.
13. Римское частное право : Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М., 1996. 544 с.
14. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М. : Статут, 1988. 353 с.
Опубліковано
2020-07-29
Розділ
Статті