НАПРЯМИ ЗМІН ПУБЛІЧНОГО ПРАВА В ПОЛЬЩІ

  • Томаш Бояр-Фялковскі
Ключові слова: публічне право, заміщення публічного права, цивільно-правові норми та інструменти, спеціальні закони, прокопування каналу у Віслинській косі

Анотація

Ця стаття присвячується змінам, які відбуваються у польському публічному праві. У вступі вона представляє поняття і розуміння публічного права у польській доктрині. У наступних частинах аналізуються процеси, що відбуваються в польському публічному праві. Першим є заміщення адміністративно-правових норм та інструментів з публічного права приватноправовими нормами та інструментами. Другим описаним напрямом є прийняття законодавцем спеціальних законів для реалізації проектів, які у надзвичайний спосіб полегшують здійснення відповідних інвестицій, що відображено на прикладі прокопування каналу у Віслинській косі. Таке правове регулювання не сприяє цілісності правової системи. Стаття закінчується відповідними висновками та переліком джерел. У статті використовується наукова література та правові акти, актуальні за станом на 31 червня 2017 року.

Посилання

1. J. Jablonska-Bonca, Wstep do naukprawnych, Ars Boni et Aequi, Poznan 1996, s. 121-123.
2. L. Morawski, Wstep doprawoznawstwa, TNOiK, Torun 2011, s. 78-79
3. J. Hausner, Zarzqdzanie publiczne, Warszawa 2008; B. Kudrycka, B. G. Peters, P. J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Warszawa 2009, s. 180-186
4. R. Godlewski, H. Kisilowska, Przenihanie sieprawa administracyjnego iprawa cywilnego naprzyhladzie gospodarhi nieruchomo-sciami iprawa budowlanego [w:] A. Doliwa, S. Prutis (red.), Kryzysprawa administracyjnego?, tomlll. Wypieranieprawa admini-stracyjnegoprzezprawo cywilne, Warszawa 2012, s. 33
5. K. Ziemski, Indywidualny aht administracyjnyjahoformaprawna dzialania administracji, Poznan 2006, s. 117
6. K. Strzyczkowski, Rola wspölczesnej administracji (zagadnieniaprawne), Warszawa 1992, s.148.
7. D. Kijowski, Umowy w administracjipublicznej, [w:] Podmioty administracjipublicznej iformy ich dzialania. Studia і materialy z honferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Torun 2005; B. Jaworska-Debska, Umowy we wspölczesnej administracji [w:] J. Boc, L. Dziewiecka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wroclaw 2008.
8. W. Radecki, Odpowiedzialnosc cywilna w ochronie srodowiska. Studium prawnoporöwnawcze, Wroclaw-Warszawa-Kraköw-Gdansk-Lödz 1987
9. K. Chochowski, Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej — rzeczywistosc czyfikcja? [w:] A. Doliwa, S. Prutis (red.), Kryzys..., tom III, op. cit., s. 59
10. S. Prutis,Mechanizmyprawne wsparcia rozwoju obszaröw wiejskich ze srodhöw UniiEuropejskiej (dobör metody regulacjiprawnej) [w:] A. Doliwa, S. Prutis (red.), Kryzys..., tom III, op. cit., s. 121-122.
11. Ustawaz dnia 11 lipca 2014 roku о zadach realizacji programöw w zakresie polityki spöjnosci finansowanych w perspektywie finan-sowej 2014-2020, (Dz.U. 2016 poz. 217 z pözn. zm.).
12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku о gospodarce nieruchomosciami, (Dz.U. 2016, poz. 2147 z pözn. zm.), dalejjako «UGN».
13. Z. Leonski, M. Szewczyk, Zasadyprawa budowlanego і zagospodarowaniaprzestrzennego, Bydgoszcz-Poznan 2002, s. 206 і 207.
14. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku о zmianie ustawy о ochronie przyrody oraz ustawy о lasach (Dz.U. 2016, poz. 2249).
15. E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2006, s. 112.
16. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z pözn. zm.).
17. Art. 8-16,28 і 29 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1995 r. Prawo lowieckie (Dz.U. 2015, poz. 2168 z pözn. zm.)
18. Art. 411 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017, poz. 519 z pözn. zm.)
19. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku о postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2016, poz. 599 z pözn. zm.).
20. E. Stefanska, Zasadypostepowania dowodowego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji — na etapiepostepowaniaprowadzone-goprzez Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji і Konsumentöw [w:] A. Doliwa, S. Prutis (red.), op. cit., s. 159-180.
21. W. Skrzydlo, KonstytucjaRzeczypospolitejPolskiej. Komentarz, Zakamycze,Kraköw 1999, s. 127
22. Art. 87 pkt. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, (Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483 z pözn. zm.), dalej jako «Konstytucja RP».
23. J. Jaskiernia, Odeslania do ustawy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucja — wybory — parlament. Studia ofiaro-wane ZdzislawowiJaroszowi, L. Garlicki (red.), Liber, Warszawa 2000, s. 83.
24. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Czesc ogölna, TNOiK, Torun 1996, s. 52.
25. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 58.
26. P. Chmielnicki (red.), Konstytucyjny System wladzpublicznych, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 84-93.
27. M. Zubik, Budzetpanstwa wpolskimprawie konstytucyjnym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
28. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku о oglaszaniu aktöw normatywnych і niektörych innych aktöw prawnych, (Dz.U. 2017, poz. 1523 z pözn.zm.)
29. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku о szczegölnych zasadach przygotowania і realizacji inwestycji w zakresie drög publicznych, (Dz.U. 2017, poz. 1496, z pözn.zm.)
30. Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku о transporcie kolejowym, (Dz.U. 2016, poz. 1727, z pözn.zm.).
31. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 roku о szczegölnych zasadach przygotowywania і realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego, (Dz.U. 2017, poz. 1122 z pözn.zm.)
32. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku о inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu, (Dz.U. 2016, poz. 1731 z pözn.zm.)
33. Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 roku о szczegölnych rozwiazaniach zwiazanych z usuwaniem skutköw powodzi z maja і czerwca 2010 roku, (Dz.U. 2010, nr 123, poz. 835 z pözn.zm.)
34. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku о postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach о szczegölnym znaczeniu dla polskiego prze-myslu stoczniowego, (Dz.U. 2016, poz. 592 z pözn.zm.).
35. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 roku о szczegölnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, (Dz.U. 2017, poz. 1377 z pözn.zm.).
36. Ustawa dnia 7 wrzesnia 2007 roku о przygotowaniu finalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA EURO 2012, (Dz.U. 2017, poz. 1372 z pözn.zm.).
37. Ustawa z dnia 3 marca 2000 roku о wynagradzaniu osöb kierujacych niektörymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 2017, poz. 1222 z pözn.zm.).
38. Art. 17 ust. 4 specustawy wylacza zastosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamöwien publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164 z pözn.zm.).
39. M. Wierzbowski (red.), Postepowanie administracyjne — ogölne, podatkowe, egzekucyjne і przed sqdami administracyjnymi, OH. Beck,Warszawa2010,s. 162-163.
40. Art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca i960 roku Kodeks postepowania administracyjnego, (Dz.U. 2017, poz. 1257 z pözn. zm.).
41. T. Bojar-Fijalkowski, Specjalne regulacjeprawne na UEFA EURO 2012 w Polsce [w:] EURO 2012Polska-Ukraina. Aspekty orga-nizacyjno-ekonomiczne, M. Boruszczak (red.), Wyzsza Szkola Turystyki і Hotelarstwa, Gdansk 2012, s. 13-22.
42. Ustawa z dnia 24 lutego 2017 roku о inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej laczacej Zalew Wislany z Zatoka^ Gdansk^, (Dz. U. 2017, poz. 280 z pözn. zm.).
43. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Mierzeja_Wi%C5%9Blana, (wejscie 10 sierpnia 2017 roku)
44. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zalew_Wi%C5%9Blany, (wejscie 10 sierpnia 2017 roku).
45. Umowa miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej і RzademFederacji Rosyjskiej о zegludze po Zalewie Wislanym (Kaliningradskij zaliw), podpisana w Sopocie dnia 1 wrzesnia 2009 roku, (Monitor Polski 2009, nr 78 poz. 975).
46. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, (Dz.U. 2017, poz. 1332 z pözn. zm.)
47. Кодекс адміністративного судочинства
48. J. Ciechanowicz - McLean, T. Bojar - Fijalkowski, Inwestycje na obszarach Natura 2000 w swietleprawa europejskiego ipolskie-go na przykladzie Doliny Rzeki Rospudy, [w:] Prävni aspekty odstanoväni ekologickych zätezi s dürazem na stare zäteze a prävni aspekty ochranypfirody, I. Jancäfovä, J. Sloväcek (red.), Masarykova Univerzita, Brno 2007, s. 254-277;
49. J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijalkowski, Obszary chronione w prawie miedzynarodowym, europejskim ipolskim na przykladzie Doliny Rospudy [w:] Prawo miedzynarodowe, europejskiej і krajowe — granice і wspölne obszary. Ksiegajubileuszowa dedyko-wana Profesor Genowefie Grabowskiej, B. Mikolajczyk, J. Nowakowska-Malusecka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Sl^skiego, Katowice2009, s. 130-145;
50. J. Ciechanowicz - McLean, T. Bojar - Fijalkowski, Dzialalnosc gospodarcza na obszarach Natura 2000, [w] Wspölnotowe prawo ochrony srodowiska ijego implementacja w Polsce trzy latapo akcesji, J. Jendroska, M. Bar (red.), CPE, Wroclaw2008, s. 133-148.
51. Стаття 128 Кодексу адміністративного судочинства. Див. докладніше: М. Wierzbowski, А. Wiktorowska (red.), Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2013, s. 753-758.
Опубліковано
2020-07-24
Розділ
Статті