ПОНЯТТЯ ПІДСТАВ СТВОРЕННЯ СІМ'Ї: СПРОБА ФОРМУЛЮВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ

  • Ірина Емілівна Ревуцька
Ключові слова: сімейне право, сім'я, шлюб, підстави створення сім'ї, члени сім'ї, сімейно-правовий статус, статус члена сім'ї

Анотація

Стаття присвячена формулюванню визначення підстав створення сім'ї. З цією метою розрізняються та формулюються поняття статусу члена сім'ї та сімейно-правового статусу особи. Пропонується низка визначень, що є новими для теорії сімейного права. Зокрема, статус члена сім'ї пропонується визначати як правовий статус особи, який обумовлює наявність в неї встановлених законодавством сукупності прав та обов'язків, законних інтересів та гарантії їх реалізації, пов'язаних з належністю особи до сім'ї. Сімейно-правовий статус, - як правовий статус особи, який обумовлює в неї наявність сукупності прав та обов'язків, законних інтересів та гарантії їх реалізації встановлених СК України. Підстави створення сім'ї пропонується визначати як юридичні факти або сукупність юридичних фактів, з якими законодавство пов'язує виникнення або зміну у осіб статусу члена сім'ї та комплексу пов'язаних з таким статусом прав та обов'язків, законних інтересів та гарантії їх реалізації.

Посилання

1. Житловий кодекс Української PCP [від ЗО червня 1983 № 5464-Х] [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/5464-10
2. Закон України «Про фермерське господарство» [від 19.06.2003 № 973-IV] [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/973-15.
3. Колодій А. М. Права, свободи і обов'язки громадянина України : Підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - Київ : Правова єдність, 2008. - 350 с.
4. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод [від 04.11.1950] [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
5. Новий тлумачний словник української мови: в4т. / уклад. В. В. Яроменко, О. М. Сліпушко. - К : Аконіт, 1998. - Т. 3. -928 с.
6. Оніщенко H. М. Теорія держави і права : Академічний курс : Підручник / H. М. Оніщенко, О. В. Зайчук. - Київ : Юрінком Інер,2008.-688с.
7. Сімейний кодекс України [від 10.01.2002 № 2947-ІП] [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2947-14.
8. Цивільний кодекс України [від 16.01.2003 № 435-IV] [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/435-15.
Опубліковано
2020-07-24
Розділ
Статті